Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Multimedijos paslaugų teikėjo modulinė profesinio mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

3540611

Valstybinis kodas

M43061106

Švietimo sritis

Informacijos ir ryšio technologijos

Švietimo posritis

Kompiuterio taikymas ir kompiuterinis raštingumas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Multimedijos paslaugų teikėjas, LTKS IV

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pagrindinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

80 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

55 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Multimedijos paslaugų teikėjas, LTKS IV
Profesinio mokymo diplomas, 4101

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-06-06

Programos moduliai

9212

Programos apimtis kreditais

60
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Modulinė multimedijos teikėjo mokymo programa skirta parengti multimedijos teikėjus, išmanančius kompiuterinės grafikos darbą, vaizdo ir garso medžiagos kūrimą, redagavimą, montažą, tinklalapių kūrimą.
Programos tikslas - parengti kvalifikuotą multimedijos paslaugų teikėją, kuris išmanys dvimatę ir trimatę animaciją, kompiuterinę grafiką, vaizdo ir garso produktų kūrimą, vaizdo ir garso medžiagos redagavimą, montažą bei tinklalapių projektavimą ir kūrimą.
Programa skirta asmenims įgijusiems ne žemesnį nei pagrindinį išsilavinimą.
Įgiję multimedijos teikėjo kvalifikaciją absolventai galės dirbti reklamos ir dizaino agentūrose, visuomenės informavimo, viešosios komunikacijos įmonėse ir organizacijose.
Mokymo programa apibrėžia šias veiklos sritis: darbas su technine grafikos, filmavimo ir fotografavimo įranga, darbas su programine įranga, multimedijos paslaugų ir produktų kūrimą, testavimą ir palaikymą. Multimedijos paslaugų teikėjas gali dirbti įmonėse, kurios dirba reklamos, spaudos, garso ir vaizdo produktų kūrimo srityse.
Būsimieji multimedijos paslaugų teikėjai teoriniuose užsiėsimuose mokomi: profesijos technologinių žinių ir informacinių technologijų, ekonomikos ir verslumo, specialybės užsienio kalbos, bendravimo psichologijos ir profesinės etikos, lietuvių kalbos kultūros ir specialybės kalbos.
Praktinių užsiėmimų metu mokomi: kompiuterinės grafikos kūrimo, vaizdo ir garso medžiagos kūrimo, redagavimo, montažo, tinklalapių kūrimo, kompiuterinės technikos eksploatavimo, taikomųjų programų naudojimo, operacinių sistemų derinimo.
Praktika atliekama įmonėse, kurios dirba reklamos ir dizaino srityse, garso ir vaizdo produktų kūrimo ir redagavimo srityse.
Praktikos metu demonstruojamos, įtvirtinamos ir tobulinamos įgytos kompetencijos. Multimedijos paslaugų teikėjo kvalifikacija suteikiama baigus visą mokymo programą ir įgijus apibrėžtas kompetencijas. Asmens kompetencijų vertinimo metu vertinamos profesinės žinios, praktiniai gebėjimai ir įgūdžiai. Įgytų kompetencijų vertinimą sudaro dvi dalys: teorinių žinių patikrinimas – testas ir praktinė dalis, kurios metu tikrinamos ir vertinamos pasirinktos kompetencijos, pirmenybę teikiant šioms kompetencijoms: eksploatuoti kompiuterinę techninę įrangą, parinkti, naudotis ir išmanyti taikomąsias programas, derinti įvairias operacines sistemas, pateikti vizualinį turinį įvairiomis meninėmis ir techninėmis priemonėmis, generuoti ir plėtoti idėjas, projektuoti multimedijos produktus, taikyti piešimo taisykles ir įgūdžius, redaguoti vaizdo medžiagą, taikyti įrangą, kurti, montuoti ir taikyti garso takelį, kurti ir apdoroti animaciją ir trimatę grafiką, kurti vektorinius vaizdus, redaguoti ir montuoti taškinės grafikos darbus, projektuoti, kurti ir administruoti tinklapius, sudaryti multimedijos produktų testavimo metodus ir planą, testuoti multimedijos produktus ir analizuoti gautus rezultatus, sudaryti multimedijos produktų apklausų metodus, atlikti apklausas, tobulinti ir palaikyti multimedijos produktus, fotografuoti pagal vartotojo poreikius, vertinti fotografijas.
Baigus šią programą ir įgijus vidurinį išsilavinimą, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijos mokslų studijų srities programas.