Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Šokis (anglų k. - Dance)

Studijų krypties grupė

Menai

Studijų kryptis

Šokis

Švietimo sritis

Menai

Švietimo posritis

Menai (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Menų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6106

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-17

Akreditavimo vertinimo išvados

LMTA_Šokis_BA_2017.pdf

Valstybinis kodas

6121PX009

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450210

Finansinės grupės kodas

1.6

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-02-19
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas (-ai):
Šokio studijų programos tikslas yra parengti profesionalius ir visuomeniškai aktyvius šiuolaikinio ir klasikinio šokio atlikimo specialistus, išmanančius šokio meno specifiką, jo raidos dėsningumus, taip pat gebančius bendradarbiauti su šiuolaikinio ir klasikinio šokio kūrėjais.
Studijų rezultatai:
Pabaigę šią studijų programą, absolventai gebės:
• dirbti kūrybinėje komandoje arba darbo grupėje;
• komunikuoti;
• mokytis ir dirbti savarankiškai;
• prisitaikyti prie naujų situacijų ir spręsti iškilusias problemas;
• kritiškai ir analitiškai mąstyti;
• profesionaliai atlikti skirtingus choreografinius kūrinius ir vaidmenis;
• išmanyti skirtingų šokio stilių, žanrų ir formų interpretacijos galimybes įvairiuose meno projektuose;
• suvokti kūrybinio proceso vertę;
• kūrybiškai priimti kylančius profesinius šokio ir kitų scenos menų formų iššūkius.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Teorinės paskaitos, individualios praktinio pobūdžio paskaitos, seminarai, praktikumai, pratybos, meno projektai, profesijos praktika, savarankiškas darbas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Egzaminas, įskaita, tarpinis atsiskaitymas, kursinių darbų/referatų pristatymas, baigiamasis egzaminas (baigiamasis meno projektas). Studentų žinios egzaminų metu vertinamos nuo 1 (labai blogai) iki 10 (puikiai) balų, įskaitų metu – įskaityta arba neįskaityta.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
• pagrindinės studijų krypties dalykų apimtis šiuolaikinio šokio specializacijai – 174 kreditai, klasikinio šokio specializacijai – 171 kreditas (dalykai: Modernaus šokio technika, Kompozicija ir improvizacija, Klasikinio šokio technika, Šiuolaikinio šokio technika, Klasikinis šokis, Duetinis šokis, Balso ir judesio koordinacija, Šiuolaikinio šokio raida ir kt.);
• bendrųjų universitetinio lavinimo dalykų apimtis – 18 kreditų (dalykai: Filosofija, Estetika, Užsienio kalba);
• laisvai pasirenkamų dalykų maksimali apimtis – 6 kreditai;
• profesinės praktikos apimtis – 15 kreditų.
Specializacijos:
• šiuolaikinio šokio;
• klasikinio šokio.
Studento pasirinkimai:
Galima pasirinkti (maksimali apimtis – 6 kreditai):
• tos pačios krypties studijų dalykus;
• kitos krypties dalykus;
• bendruosius universitetinius dalykus.
Studentai taip pat gali pasirinkti gretutinės krypties Meno pedagogikos studijas (apimtis – 60 kreditų).
Studijų programos skiriamieji bruožai:
1. Tai unikali studijų programa Lietuvoje, rengianti šiuolaikinio ir klasikinio šokio atlikėjus, gebančius dirbti su įvairios šokio stilistikos choreografais (modernaus, šiuolaikinio šokio, klasikinio, neoklasikinio ir šiuolaikinio baleto).
2. Ši studijų programa skiriasi nuo analogiškų Lietuvos ir užsienio aukštųjų mokyklų studijų programų, nes yra papildyta teatrinio meistriškumo ir darbo su choreografu dalykais – Vaidybos pagrindais šokėjams, Scenine kalba, Balso ir judesio koordinacija, Modernaus ir šiuolaikinio šokio repertuaru ir Klasikinio šokio repertuaru.
3. Studijų programa susideda iš dviejų dalių: praktinių ir teorinių studijų:
• Praktinės studijos organizuojamos grupėms ir individualiai, ugdant praktinius kūno valdymo ir įvairių šokio technikų įgūdžius;
• Teorinės studijos sudaro pagrindą praktinių gebėjimų vertei ir kontekstui suvokti.
4. Šokio technikos nuolat kinta, tad studijų metu studentai turi galimybę rinktis kelis pasirenkamuosius dalykus, kurie gali papildyti jų praktinius šokio įgūdžius bei supažindinti su naujai atsirandančiomis šokio technikomis.
5. Studijų metu studentams sudaroma galimybė susipažinti su Lietuvos ir kviestiniais užsienio šalių choreografais bei pedagogais, jų darbo metodais ir naujomis, retesnėmis šokio technikomis.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Baigę LMTA pirmosios pakopos Šokis studijų programą absolventai gali dirbti šiuolaikinio šokio atlikėjais bet kurioje profesionalioje šokio trupėje, šokio teatre. Taip pat yra įvaldę įgūdžius kurti choreografines kompozicijas ar vadovauti mėgėjų grupei.
Tolesnių studijų galimybės:
Šokio bakalauro laipsnį įgiję asmenys gali tęsti studijas antrojoje pakopoje (magistrantūroje), pasirinkdami LEU Šokio edukacijos, KU Choreografijos ar užsienio aukštųjų mokyklų, kuriose yra dėstomas šiuolaikinis ir klasikinio šokis ir / ar choreografija, studijų programas.