Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Molekulinė biologija (anglų k. - Molecular Biology)

Studijų krypties grupė

Gyvybės mokslai

Studijų kryptis

Molekulinė biologija

Studijų krypties šaka

Molekulinė biologija

Švietimo sritis

Biologija ir susiję mokslai

Švietimo posritis

Biologija

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Gyvybės mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavusi institucija, akreditavimo terminas

Studijų kokybės vertinimo centras, 2020-07-01

Akreditavimo įsakymas

SV6-41

Akreditavimo vertinimo išvados

VU_Molecular biology_BA_2014.pdf

Valstybinis kodas

6121DX007

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450511

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2016-04-11
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas(-ai):
Parengti išsilavinusius, mokslo naujovėms imlius, kritiškai mąstančius molekulinės biologijos specialistus, turinčius bazinių gyvybės mokslų sričių žinių ir įgūdžių, kurie užtikrintų sėkmingą karjerą su molekuline biologija susijusiose mokslo ir ūkio srityse.
Studijų rezultatai:
Bendrosios kompetencijos: molekulinis biologas geba dirbti savarankiškai ir komandoje, geba organizuoti savo ir kolegų darbą, geba naudotis informacijos šaltiniais, mokomąja ir moksline literatūra, geba perteikti mokslinę informaciją auditorijai, bendrauti profesinėje srityje raštu ir žodžiu lietuvių ir anglų kalbomis.
Dalykinės kompetencijos: Molekulinis biologas turi žinių ir supratimą apie gyvybės procesus molekuliniame, ląsteliniame, organizmų lygmenyse; paaiškina struktūrines ir funkcines pagrindinių biologinių molekulių savybes ir virsmus, taiko biologijos, chemijos, fizikos ir matematikos žinias apibūdinti biologines sistemas, molekules ir procesus; taiko molekulinės biologijos ir kitų gyvybės mokslų žinias ir bei šiuolaikinius metodus moksliniuose tyrimuose ir praktiniame darbe; saugiai dirba su biologinėmis ir cheminėmis medžiagomis, planuoja eksperimentus, analizuoja ir interpretuoja tyrimų duomenis, formuluoja moksliškai pagrįstas išvadas, taiko teorines ir praktines žinias spręsti žinomo ir nežinomo pobūdžio problemas, identifikuoja naujas problemas ir siūlo jų sprendimo būdus.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, laboratoriniai darbai, pratybos, seminarai, konsultacijos, savarankiškas darbas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Egzaminai žodžiu ir raštu, pristatymai, praktika.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Programą sudaro 240 studijų kreditų. Ne mažiau kaip 165 kreditai skiriami studijų krypties dalykams, iš jų – 20 kreditų – praktikoms mokslo, studijų bei verslo institucijų mokslinėse laboratorijose. 20 studijų kreditų skiriama bakalauro baigiamojo darbo rengimui ir gynimui. Ne mažiau kaip 15 kreditų skiriama bendriesiems universitetinių studijų dalykams.
1-3 semestruose studijuojami biologijos (Bendroji zoologija, Botanika ir mikologija, Biologijos praktika), chemijos (Bendroji ir fizikinė chemija, Organinė chemija, Bioorganinė chemija), matematikos (Tiesinė algebra ir geometrija, Matematinė analizė ir diferencinės lygtys, Tikimybių teorija ir matematinė statistika), fizikos (Fizika) pagrindų dalykai ir specialybės (anglų) kalba.
3-5 semestruose studijuojami molekulinės biologijos krypties ir artimai su ja susiję dalykai: Molekulinė biologija, Biochemija, Genų inžinerija, Funkcinė ląstelės biologija, Struktūrinė ląstelės biologija, Baltymų fizikinė chemija, Bioinformatika, Fizikiniai ir cheminiai metodai biologijoje, Bioenergetika, Genetikos pagrindai.
6-7 semestruose studijuojami gyvybės mokslų ir artimai su jais susiję dalykai: Biotechnologija , Imunologija, Enzimologija, Mikrobiologija, Vystymosi biologija, Molekulinė evoliucija, , Neurobiologija, Augalų fiziologija, Biostatistika.
8 semestre rengiamas ir ginamas bakalauro baigiamasis darbas.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
-
Studijų programos skiriamieji bruožai:
-
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai gali dirbti gyvybės mokslų, biomedicinos, žemės ūkio, aplinkosaugos valstybinėse ir privačiose tyrimų institucijose, biotechnologijos ir biofarmacijos pramonės įmonėse, studijų įstaigose.
Tolesnių studijų galimybės:
Molekulinės biologijos bakalaurai tęsia studijas molekulinės biologijos, kitų biomedicinos ir fizinių mokslų (ląstelės biologijos, biochemijos, genetikos, neuromokslų, bioinformatikos ir kt.) magistrantūros programose Lietuvos ir užsienio universitetuose.