Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Ekonomika (anglų k. - Economics)

Studijų krypties grupė

Socialiniai mokslai

Studijų kryptis

Ekonomika

Švietimo sritis

Socialiniai mokslai

Švietimo posritis

Ekonomika

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Socialinių mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7109

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

90
Ištęstinė, 2, Metais
Nuolatinė, 1,5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-37

Akreditavimo vertinimo išvados

SU_Economics_MA_2017.pdf

Valstybinis kodas

6211JX082

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470311

Finansinės grupės kodas

1.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-02-08
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti aukštos kvalifikacijos sistemiškai mąstančius ekonomikos specialistus, turinčius naujausių ekonomikos mokslo ir tyrimų metodologijos žinių, gebančius taikyti kiekybinės analizės ir modeliavimo technikas sprendžiant neapibrėžtumo sąlygomis netipines ekonomines problemas įmonės, nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu.
Studijų rezultatai:
Bendrosios kompetencijos:
Komunikaciniai gebėjimai. Gebėjimas dirbti mokslinį-tiriamąjį darbą individualiai ir komandoje, taikyti komandos formavimo ir valdymo principus. Gebėjimas savarankiškai priimti sprendimus sudėtingose ir neapibrėžtose situacijose. Gebėjimas prisitaikyti prie nuolat kintančių sąlygų. Analitinio, sisteminio, kritinio ir kūrybinio mąstymo gebėjimai. Gebėjimas spręsti problemas ir dirbti grupėje, savarankiškai planuoti mokymosi procesą, pasirinkti tobulinimosi kryptį ir toliau lavintis (mokytis) savarankiškai. Gebėjimas kritiškai įvertinti ir profesionaliai atrinkti naudoti tinkamiausius nacionalinius ir tarptautinius informacijos šaltinius, užtikrinant informacijos patikimumą bei konfidencialumą.
Dalykinės kompetencijos:
Giliai supras ir kūrybiškai taikys naujausias ekonomikos, finansų analizės ir su jomis susijusias tarpdisciplinines teorijas, būtinas savarankiškai atliekant taikomojo pobūdžio tyrimus. Gebėjimas taikyti šiuolaikinius tyrimo metodus ir modeliavimo technikas kritiškai vertinant bei prognozuojant įvairias ekonominės raidos tendencijas, gebėjimas rengti ir pateikti tyrimų ataskaitas. Gebėjimas generuoti ir tikrinti mokslines hipotezes, kompleksiškai tirti ir kritiškai vertinti ekonominę-socialinę aplinką, įmonės veiklą, inovacijų procesus, įvairias rinkas, naudojantis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis. Gebėjimas modeliuoti ir ekonomiškai pagrįsti veiklos tobulinimo sprendimų alternatyvas. Gebėjimas efektyviai planuoti ir vertinti apsirūpinimą ištekliais bei jų panaudojimo galimybes įmonės, regiono, nacionaliniu ir tarptautiniu lygiais. Gebėjimas kūrybiškai priimti ekonomiškai pagrįstus problemų sprendimus nuolat kintančioje globalioje aplinkoje.
Numatomi studijų rezultatai:
Absolventas gebės savarankiškai atlikti taikomojo pobūdžio tyrimus, naudojant naujausias ekonomikos, finansų analizės ir su jomis susijusias tarpdisciplinines teorijas bei rengti ir pateikti tyrimų ataskaitas, modeliuoti ir ekonomiškai pagrįsti veiklos tobulinimo sprendimų alternatyvas, kompleksiškai tirti ir kritiškai vertinti ekonominę-socialinę aplinką, įmonės veiklą, inovacijų procesus, įvairias rinkas, naudodamiesi šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis. Efektyviai planuoti ir vertinti apsirūpinimą ištekliais bei jų panaudojimo galimybes įmonės, regiono, nacionaliniu ir tarptautiniu lygiais bei valdyti savo ir kitų darbo procesus, kūrybiškai priimti ekonomiškai pagrįstus problemų sprendimus nuolat kintančioje globalioje aplinkoje.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Specialiesiems gebėjimas ugdyti taikomi ekonominės ir ekonometrinės analizės metodai, įgalinantys gilinti gebėjimus sisteminti ir interpretuoti ekonominės informacijos duomenis. Naudojami aktyvieji metodai: atvejų analizė, interaktyvūs imitaciniai verslo modeliai, projekto metodas, darbas grupėse, taikomas tyrimais grįstų studijų metodas ir kt. Socialiniams ir asmeniniams gebėjimams ugdyti taikomi šie metodai: panelinė ar grupinė diskusija, minčių žemėlapiai, komandinis ir individualus darbas, verslo imitacijos, ekspertų, oponavimo metodai ir kt. Skirtingų mokymo metodų taikymas plečia studentų gebėjimus diskutuoti su verslininkais, ekonomistais ir kitų profesijų atstovais idėjų generavimo, problemų identifikavimo ar sprendimų priėmimo klausimais.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Pagrindiniai studijų rezultatų vertinimo būdai: egzaminas, koliokviumas, probleminių sprendimų užduotys, kolegų įvertinimas, individualus/grupinis darbas, projekto ataskaitos vertinimas, uždavinių sprendimas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Programoje yra išskiriamos dvi dalykų grupes: Studijų krypties dalykai ir Studijų krypties pasirenkamieji dalykai. Pagrindiniai Programos rezultatai pasiekiami per studijų krypties dalykus (Mikroekonominė analizė, Finansų analizės metodai, Ekonominis-socialinis projektų vertinimas, Ekonominių tyrimų metodologija, Makroekonominė analizė, ES integraciniai procesai ir nacionalinė socialinė-ekonominė politika, Ekonometrinė analizė), kurie gilina bei praplečia žinias ir gebėjimus, būtinus aukštos kvalifikacijos ekonomikos specialistui. Pasirenkamieji studijų krypties dalykai suskirstyti į tris blokus: „Kiekybiniai tyrimų metodai“, „Finansų rinkos ir institucijos“ ir „Žinių ekonomika“. Šie dalykai skirti stiprinti ekonominių tyrimų, finansų valdymo bei ekonominio vertinimo gebėjimus.
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programa išsiskiria tuo, kad jos tikslas ir numatomi studijų rezultatai orientuoti į plataus profilio ekonomikos eksperto parengimą. Šios programos turinys orientuotas į analitinių gebėjimų ugdymą, vertinimą įvairių sprendimų ekonominių efektų, kurie įgalina didinti šalies ir verslo subjektų konkurencinius pranašumus. Galima rinktis programą studijuoti lietuvių arba anglų kalba.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti ekonomikos vyriausiuoju specialistu, analitiku ar vadovu verslo įmonėse, bankuose, lizingo kompanijose, draudimo bendrovėse, valstybinėse institucijose, finansų maklerio įmonėse.
Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į trečiosios studijų pakopos studijas.