Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Ekonomika ir investavimas (anglų k. - Economics and Investment)

Studijų krypties grupė

Socialiniai mokslai

Studijų kryptis

Ekonomika

Švietimo sritis

Socialiniai mokslai

Švietimo posritis

Ekonomika

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Socialinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

210
Ištęstinė, 3,5, Metais
Ištęstinė, 5, Metais
Nuolatinė, 3,5, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-37

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121JX062

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450311

Finansinės grupės kodas

1.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2022-04-08
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Rengti darbo rinkos poreikius atitinkančius kvalifikuotus ekonomikos specialistus, gebančius analizuoti ir etiškai spręsti ekonomines bei socialines problemas, kylančias organizacijos ar šalies mastu; kritiškai vertinti ir kūrybiškai taikyti informaciją, reikalingą sprendimams pagrįsti.
Studijų rezultatai:
Bendrosios kompetencijos:
Gebėjimas konstruktyviai komunikuoti su specialistais ir visuomenės nariais sprendžiant profesinės veiklos klausimus, pristatyti veiklos rezultatus įvairioms auditorijoms, diskutuoti aktualiais ekonomikos klausimais profesinėje ir tarpdisciplininėje aplinkoje. Rišliai ir įtikinamai reikšti mintis žodžiu ir raštu, perteikiant žinojimą ir supratimą specialistams lietuvių ir bent viena iš pagrindinių tarptautinėje erdvėje vartojamų kalbų. Imtis atsakomybės už savo ir pavaldžių darbuotojų veiklą, jų darbo kokybę, vertinant bei priimant sprendimus vadovautis profesine etika bei socialinės atsakomybės principais. Gebėjimas kritiškai ir konstruktyviai vertinti savo ir kolegų profesinę veiklą, suvokiant ir prisiimant moralinę atsakomybę už savo veiklos ir jos rezultatų poveikį visuomeninės gerovei. Prisiimti atsakomybę už tobulėjimą profesinėje srityje mokantis visą gyvenimą formaliuoju ir neformaliuoju būdais, gebėjimas nuolat tobulinti mokymosi įgūdžius, planuoti mokymosi procesą. Savarankiškai priimti sprendimus sudėtingose situacijose, išlikti objektyviu ir kritišku vertinant procesus ir reiškinius ne tik profesinėje veikloje, bet ir platesniame kontekste.
Dalykinės kompetencijos:
Gebėjimas tarpdalykinėse studijose ir profesinės veiklos srityse kūrybiškai taikyti ekonomikos mokslo žinias, analizuoti ir kritiškai vertinti ekonominius procesus. Gebėjimas atlikti tyrimus, kūrybiškai ir kritiškai taikyti ekonomikos, ekonominės analizės ir susijusių mokslų metodus, pagrįstus fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų pasiekimais, formuluoti analizės išvadas; parengti instrumentus duomenų rinkimui ir pagrįsti metodus jų analizei, vertinti pagrindinius ekonomikos ir verslo dėsningumus, įžvelgti ekonominių procesų tarpusavio ryšius ir jų valdymo galimybes. Gebėjimas interpretuoti ir taikyti tyrimo rezultatus ieškant ekonominių problemų sprendimo, prognozuoti ekonominių reiškinių vystymosi kryptis socialinės – ekonominės politikos kontekste.
Numatomi studijų rezultatai:
Studijų programa skirta rengti kvalifikuotus specialistus, kurių pagrindinė veikla orientuota į įmonės veiklos rezultatų ir jų pokyčių analizę, išteklių panaudojimo efektyvumo vertinimą, finansavimo, investavimo, ir valdymo sprendimų priėmimą, makroekonominės politikos projektavimą, tarptautinių ekonominių santykių formavimą.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studijos yra organizuojamos taikant šiuos studijų metodus: paskaitos, pratybos, darbas virtualioje Moodle aplinkoje, individualios ir grupinės konsultacijos. Taikant integruotas ir įtraukančias paskaitas, diskusijos metodus, ugdomos studentų dalykinės žinios ir pažintiniai gebėjimai. Taip pat taikoma mokymosi bendraujant ir bendradarbiaujant strategija, naudojami šie studijų metodai: grupinių tyrimų rengimas ar probleminių užduočių sprendimas, darbas grupėse, diskusijos, debatai ir pan. Praktiniai ir perkeliamieji gebėjimai studijų programoje ugdomi akcentuojant studentų savarankišką mokymąsi ir formuojant mokymosi visą gyvenimą įgūdžius. Studijų metu akcentuojamas gebėjimas dirbti tiriamąjį darbą, kritiškai vertinti pateiktą informaciją, identifikuoti problemas ir jas spręsti, taikant ekonominės analizės metodus, savarankiškai atlikti taikomuosius tyrimus. Mokymas(-is) pagrįstas problemų sprendimu, mokslinių straipsnių analize, praktinių užduočių atlikimu. Atlikto savarankiško darbo rezultatai pristatomi kolegoms, įtraukiant juos į rezultatų vertinimo procesą. Praktinių gebėjimų ugdymui naudojami imitaciniai modeliai.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikoma individualaus kaupiamojo vertinimo sistema, naudojami aiškūs žinių ir gebėjimų vertinimo kriterijai; taikomas kolegialus baigiamųjų darbų vertinimas. Pagrindiniai studijų rezultatų vertinimo metodai: egzaminas žodžiu ir raštu, ataskaitos, rašto darbas, (praktinis/tiriamasis darbas, referatas, mokslinis straipsnis ir kt.), atvejų analizė, koliokviumas, pristatymas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Programą sudaro bendrieji universitetinių studijų ir studijų krypties dalykai. Bendrieji universitetinių studijų dalykai sudaro 15 ECTS, kuriuos galima rinktis iš pateikiamo sąrašo. Studentas bendrųjų universitetinių dalykų studijose įgyja žinių ir gebėjimų, reikalingų kritiniam mokslo teorijų suvokimui, bendrai erudicijai ugdyti. Šios žinios orientuotos plačios pasaulėžiūros asmenybei formuoti bei lavina loginį analitinį mąstymą. Programoje studijų krypties dalykai skirti žinių ir gebėjimų, atspindinčių šiuolaikines ekonomines veiklos aktualijas, įgijimui. Išklausę šiuos dalykus studentai įgyja gebėjimų reikalingų valdyti šiuolaikinius ekonomikos procesus dinamiškos, nuolat kintančios aplinkos sąlygomis. Studijų dalykai programoje išdėstyti taip, kad studijuojantysis teorinį ekonominį pasirengimą, reikalingą suvokti ekonominių reiškinių esmę mikroekonominiu ir makroekonominiu lygmeniu, racionaliai derina su praktiniu ekonominių procesų pažinimu. Pagrindinės studijų krypties dalykai sudaro 150 kreditų, iš kurių 15 kreditų skiriama praktikai, 15 kreditų – baigiamajam darbui, 25 kreditai – pasirenkamiems moduliams.
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
Kompetencijų gilinimui sudaromos sąlygos rinktis modulius iš dviejų siūlomų pasirenkamųjų dalykų blokų: Finansai ir investicijos (Įmonės finansų valdymas; Verslo ir finansų rizikos valdymas; Viešojo sektoriaus subjektų finansų analizė; Finansinė elgsena; Finansinės investicijos ir FinTech) bei Globali ekonomika (Tarptautinė prekyba; Tarptautinė komunikacija ir marketingas; Elektroninis verslas; Duomenų analitika; Tarptautiniai finansai).
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programos tikslas ir numatomi studijų rezultatai orientuoti į plataus profilio ekonomikos specialisto parengimą. Studijų rezultatai formuluojami akcentuojant esminių kompetencijų, būtinų užimant ekonomisto ar jam artimas/giminingas pareigas įvairiose privataus ir viešojo sektoriaus įmonėse ir organizacijose, formavimą: tarptautinio verslo kūrimas ir vystymas, plėtros užsienio rinkose vertinimas, ekonominiai skaičiavimai ir duomenų analitika (Big data, Cloud computing), finansų ir investavimo sprendimai, FinTech ir kriptovaliutų analizė, investicinių projektų rengimas ir pagrindimas, žaliosios ekonomikos tendencijos. Studijų rezultatai atliepia Šiaurės regiono verslo specifiką – dominuoja mažos ir vidutinės įmonės, kurioms reikia plataus profilio ekonomikos specialistų. Kompetencijų gilinimui sudaromos sąlygos rinktis modulius iš dviejų siūlomų pasirenkamųjų dalykų blokų: Finansai ir investicijos bei Globali ekonomika. Galima rinktis nuotolinę studijų formą. Galima rinktis programą studijuoti lietuvių arba anglų kalba.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Programos absolventai bus pasirengę savarankiškam darbui bendrųjų ekonomisto kompetencijų reikalaujančiose pareigose (ekonomikos, finansų, pardavimų ir panašaus profilio konsultantas, specialistas, analitikas ir vadovas) privataus ir viešojo sektoriaus įmonėse bei organizacijose.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai gali tęsti studijas ekonomikos ar kitos studijų krypties magistrantūros programose.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2022-03-08