Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Kineziterapija (anglų k. - Physiotherapy)

Studijų krypties grupė

Sveikatos mokslai

Studijų kryptis

Reabilitacija

Studijų krypties šaka

Kineziterapija

Švietimo sritis

Sveikatos priežiūra

Švietimo posritis

Terapija ir reabilitacija

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Sveikatos mokslų profesinis bakalauras
Kineziterapeutas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6619

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531GX032

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550915

Finansinės grupės kodas

2.2

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-02-24
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas:
Parengti aukštos kvalifikacijos kineziterapijos specialistą, gebantį atlikti asmens kineziterapinį ištyrimą ir suformuluoti kineziterapinę diagnozę, parinkti ir vykdyti tinkamas procedūras, vertinti jų veiksmingumą, vystant, palaikant ir / ar atkuriant optimalias asmens fizines ir funkcines galimybes, vadovaujantis holistiniu požiūriu, kritiniu mąstymu, etikos principais ir profesinėmis vertybėmis.

Studijų rezultatai:
Žinios, jų taikymas
1. Išmano ir supranta žmogaus anatomiją, fiziologiją, patologiją, paciento ištyrimo, vertinimo, fizinio aktyvumo ir reabilitacijos būdus, metodus, judesių valdymo principus, priklausančius nuo kliento / paciento amžiaus ir fizinių / funkcinių ypatybių.
2. Išmano ir supranta pagrindinius etikos, profesinio bendravimo bei socialinio atsakingumo principus, taikomus praktinėje veikloje ir tyrimų vykdymo srityje, atsižvelgiant į žmogaus prigimtines teises, nacionalinę sveikatos politiką.
Gebėjimai vykdyti tyrimus
3. Geba atlikti empirinius tyrimus, parinkti ir pritaikyti kokybinius ir kiekybinius tyrimų metodus, kaupti ir analizuoti duomenis, vadovautis tyrimų etikos principais, suformuluoti išvadas ir pateikti inovatyvių rekomendacijų asmens reabilitacijos proceso problemoms spręsti.
Specialieji gebėjimai
4. Geba analizuoti ir atpažinti problemas, susijusias su asmens psichosocialine, pažintine, emocine, fizine būkle ir disfunkcija, suformuluoti kineziterapinę diagnozę, parinkti ir pritaikyti kineziterapijos ištyrimo technikas, priemones ir metodus.
5. Geba parengti ir vykdyti reabilitacijos programą, integruoti įrodymais grįstą praktiką į prevencijos, sveikatinimo, gydymo, abilitacijos ir reabilitacijos sritis, geba pildyti ir analizuoti profesinę dokumentaciją.
6. Geba savarankiškai atlikti kineziterapijos procedūras, kritiškai vertinti procedūrų poveikį, teikiamų paslaugų kokybę ir saugumą, vadovautis lygių galimybių užtikrinimo ir profesinės atsakomybės principais, etika.
7. Geba vertinti ir analizuoti profesinės veiklos rezultatus, bendradarbiaudamas su klientu / pacientu, reabilitacijos komanda, šeimos nariais, vadovaudamasis humanistiniais principais.
Socialiniai gebėjimai
8. Geba bendrauti ir bendradarbiauti su klientu / pacientu, grupe, bendruomene, kolegomis, reabilitacijos specialistų komanda profesinės veiklos srityje gimtąja ir užsienio kalba.
9. Geba imtis atsakomybės už savo veiklos kokybę, prisitaikyti prie nuolat kintančių situacijų, generuoti naujas reabilitacijos srities idėjas ir stiprinti profesijos įvaizdį, vadovautis profesinės etikos ir pilietiškumo principais.
Asmeniniai gebėjimai
10. Geba savarankiškai priimti sprendimus profesinėje veikloje, kritiškai vertinti profesines žinias, praktiką ir vertybes, tinkamai naudoti konfidencialią informaciją ir informacines technologijas, siekti asmeninio ir profesinio tobulėjimo, vadovautis mokymosi visą gyvenimą principu.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Mokymo ir mokymosi veiklos orientuotos į studentų asmeninių, socialinių, taikomųjų tyrimų vykdymo bei specialiųjų gebėjimų plėtotę, savarankiškas studijas; taikomi informaciniai (pasakojimas, tikslinė diskusija, kartojimo pokalbis, demonstravimas ir kt.), praktiniai (praktinių atvejų analizė, praktinių įgūdžių demonstravimas, komentavimas, simuliacinės užduotys ir kt.), kūrybiniai (loginis įrodymas, paieškos, konstravimas, darbas su moksline literatūra ir kt.) metodai.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Vertinimas atliekamas viso semestro ir egzaminų sesijos metu. Taikoma dešimties balų kriterinė vertinimo sistema ir kaupiamasis vertinimas. Galutinį įvertinimą sudaro tarpinių įvertinimų ir egzamino / kito darbo pažymiai. Studijų rezultatams įvertinti taikomi vertinimo raštu (testas, apklausa raštu, praktikos veiklos ataskaita, egzaminas) ir vertinimo žodžiu (praktinių įgūdžių vertinimas, projekto ir praktikos ataskaitos gynimas) metodai.

Sandara:
Studijų dalykai, praktika:
Studijų krypties dalykai: Bendroji kineziterapija (integruota praktika); Klinikinė kineziologija; Žmogaus anatomija ir fiziologija; Fizioterapija (integruota praktika); Gydomieji pratimai; Klinikinis kineziterapinis paciento ištyrimas; Širdies ir kvėpavimo sistemų ligų kineziterapija; Bioetikos teisinis reglamentavimas; Kineziterapijos metodikos; Sveikatos mokymas ir pirmoji medicinos pagalba; Vidaus ligų ir geriatrinių pacientų kineziterapija (integruota praktika); Chirurginių, ortopedinių, traumatologinių ligų kineziterapija (integruota praktika); Nervų ligų kineziterapija (integruota praktika); Sveikatos projektų vadyba; Kineziterapija akušerijoje ir ginekologijoje; Pediatrinė kineziterapija (integruota praktika).
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Bendravimo psichologija reabilitacijoje / Bendravimo psichologija reabilitacijoje (užsienio kalba) / Sveikatos psichologija; Sveikatos sociologija / Praktinė filosofija; Judesių valdymas / Judesių fiziologija; Sensorinių metodikų valdymas / Minkštųjų audinių mobilizacija; Pasyviųjų kineziterapijos metodikų praktika / Aktyviųjų kineziterapijos metodikų praktika; Sporto kineziterapija (integruota praktika) / Taikomoji kūno kultūra (integruota praktika).

Praktikoms skirtas 51 kreditas (1360 val.).

Studijų programos skiriamieji bruožai:
– į specialybės dalykus integruotos klinikinės praktikos (pvz. Pediatrinės kineziterapijos praktika yra integruota į Pediatrinės kineziterapijos dalyką. Praktiką studentas atlieka specializuotose vaikų darželiuose, vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugas teikiančiose įstaigose);
– dalykų skirtų gilinimuisi kryptyje specifika leidžia aukštesnio kurso studentams pasirinkti interesų kryptį (sportuojančių ar neįgaliųjų kineziterapija);
– programos dėstytojai glaudžiai bendradarbiauja su sergančiųjų įvairiomis ligomis draugijomis, įvairių sporto šakų sportininkais, todėl studentai praktinių užsiėmimų metu turi galimybę dirbti su realiais pacientais bei dalyvauti jų fizinių ir funkcinių galimybių priežiūros, prevencijos, intervencijos, reabilitacijos procesuose.
- kolegija yra Europos kineziterapijos aukštųjų mokyklų tinklo (ENPHE) narė.

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės: Absolventai gali dirbti tiek valstybinėse, tiek privačiose sveikatos priežiūros institucijose, reabilitacijos, ugdymo ir globos įstaigose, sveikatingumo ir sveikatinimo centruose, individualiai organizuoti reabilitacijos paslaugų teikimą visų amžiaus grupių pacientams.

Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai Lietuvoje arba užsienyje gali tęsti antrosios pakopos studijas aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.