Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Žemės ūkio technologija (anglų k. - Agricultural Technology)

Studijų krypties grupė

Žemės ūkio mokslai

Studijų kryptis

Žemės ūkis

Studijų krypties šaka

Žemės ūkio technologijos

Švietimo sritis

Žemės ūkis

Švietimo posritis

Augalininkystė ir gyvulininkystė

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Žemės ūkio mokslų profesinis bakalauras
Technologas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6604

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-36

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531IX007

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550811

Finansinės grupės kodas

2.2

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-03-07
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti žemės ūkio technologijų profesinį bakalaurą, gebantį profesinėje veikloje taikyti naujausias žemės ūkio technologijas ir prevencines priemones, galintį analizuoti ir kūrybiškai taikyti įgytas žinias bei nuolat besimokantį besikuriančios žinių visuomenės sąlygomis.
Studijų rezultatai:
1. Įgys gamtos ir fizinių mokslų žinių, žinos ir supras žemės ūkio technologijų esmines sąvokas ir teorinius pagrindus bei taikys jas priimant sprendimus profesinėje veikloje.
2. Išmanys žemės ūkio produktų gamybos būdus, žinos ir susies žemės ūkio technologijų krypties žinias.
3. Vykdys technologinį procesą.
4. Vertins vykdomų darbų kokybę.
5. Tirs žemės ūkio produktų rinką.
6. Vertins augalininkystės technologinius procesus.
7. Vertins gyvulininkystės technologinius procesus.
8. Parinks žemės ūkio techniką ir statinius.
9. Organizuos žemės ūkio produkcijos sandėliavimą ir realizavimą.
10. Organizuos įmonės valdymo procesą.
11. Bendraus su augalininkystės ir gyvulininkystės specialistais bei plačiaja bendruomene, suvoks individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą
12. Vertins verslo aplinką ir savo galimybes, išmanys pagrindinius projektų valdymo ir verslo aspektus technologinės veiklos lygmeniu.
13. Savarankiškai mokysis, komunikuos gimtąja ir užsienio kalba, taikys informacinių technologijų teikiamas galimybes, profesinės etikos principus analizuojant ir apibendrinant veiklos rezultatus.
14. Suras, kaups, sistemins ir analizuos žemės ūkio veiklai reikalingą naujausią informaciją duomenų bazėse ir kituose šaltiniuose.
Atsinaujinančios energijos gamybos ir valdymo specializacija
1. Planuos ir organizuos atsinaujinančios energijos technologinius procesus.
2. Parinks ir pritaikys atsinaujinančios energijos šaltinius žemės ūkyje.
3. Įvertins atsinaujinančių energijos šaltinių naudą žemės ūkiui.
Žemės ūkio veiklos organizavimo specializacija
1. Planuos ir organizuos efektyvų žemės ūkio gamybos veiksnių panaudojimą.
2. Analizuos ir kontroliuos turimus materialinius išteklius.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Taikomi inovatyvūs mokymo ir mokymosi metodai. Į studentus orientuotas studento savarankiškas darbas, pagrįstas užduotimis, grupiniu darbu. Programoje siekiama aktyvaus studentų dalyvavimo studijų procese, siekiama sukurti aktyvią edukacinę aplinką, naudojant įvairius metodus: interaktyvias paskaitas, praktinius darbus, diskusijas, situacijų sprendimą, mokomosios literatūros skaitymą ir analizę, projektų rengimą ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Utenos kolegijoje studijų rezultatai vertinami studijų pasiekimų lygmenimis ir dešimtbale kriterine vertinimo sistema, vadovaujantis Utenos kolegijos studijų rezultatų vertinimo tvarka, 2017, prieiga internetu:
https://www.utenos-kolegija.lt/upload/file_manager/Kolegija/Studiju%20rezultatu%20vertinimo %20tvarka_2017-03-21.pdf).
Studijuojami dalykai baigiami egzaminu arba projektiniu darbu, priklausomai nuo studijų programos rezultatų.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji koleginiai dalykai (16 ECTS):
Psichologija/Sociologija, Kalbos kultūra ir dokumentų valdymas, Profesinė užsienio kalba, Profesinė etika.
Studijų krypties dalykai (101 ECTS):
Matematika; Teisė, Darbo ir civilinė sauga, Mikro makroekonomikos pagrindai, Elektroninis duomenų apdorojimas, Vadybos pagrindai, Biologija ir biochemijos pagrindai, Augalininkystės technologijos, Ekologija, Apskaitos ir finansų pagrindai, Augalininkystės technologijos, Sodininkystės ir daržininkystės technologijos, Sėklininkystės pagrindai, Gyvulininkystės technologijos, Veterinarijos pagrindai, Žemės ūkio mechanizavimas, Įmonių ekonomika, Marketingas, Žemės ūkio politika, Žemės ūkio mechanizavimas
Praktikos (30 ECTS):
Pažintinė praktika, Žemės ūkio technologijų praktika,
Žemės ūkio mechanizavimo praktika, Baigiamoji praktika
Laisvai pasirenkami dalykai (9 ECTS).
Specializacijos dalykai (15 ECTS).
Baigiamojo darbo rengimas (9 ECTS).
Specializacijos:
Atsinaujinančios energijos gamyba ir valdymas (15 ECTS):
Atsinaujinantys energijos šaltiniai ir technologijos, Energetikos ekonomika, Projektų valdymas
Žemės ūkio veiklos organizavimas (15 ECTS):
Žemės ūkio produktų logistika, Finansinė apskaita, Projektų valdymas, Marketingo tyrimai.

Studento pasirinkimai:
Alternatyviai pasirenkami dalykai: Psichologija arba Sociologija;
Laisvai pasirenkami dalykai: 3 dalykai iš kolegijos laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo: https://www.utenos-kolegija.lt/upload/file_manager/STUDENTAMS/LPD_2018-2019_Bendras.pdf

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Dalis studijų programos gali būti vykdoma užsienio kalba (anglų ir rusų kalbomis).
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Įgiję žemės ūkio mokslų profesinio bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti žemės ūkio technologais prekiniame žemės ūkyje (žemės ūkio įmonėse arba ūkininkų ūkiuose).
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai galės tęsti studijas bakalauro laipsniui įgyti universitete. Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, turės teisė stoti į antros pakopos magistratūros studijas ir trečios pakopos doktorantūros studijas.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2018-02-28