Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Maisto produktų technologija (anglų k. - Food Product Technology)

Studijų krypties grupė

Technologijų mokslai

Studijų kryptis

Maisto technologijos

Švietimo sritis

Gamyba ir perdirbimas

Švietimo posritis

Maisto produktų technologijos

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Technologijų mokslų profesinis bakalauras
Technologas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6604

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-45

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531FX007

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550721

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-03-07
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti aukštos kvalifikacijos specialistą, maisto produktų technologijų profesinį bakalaurą, turintį pakankamai žinių ir gebėjimų vertinti maisto pramonės žaliavų, medžiagų ir produkcijos kokybę, projektuoti technologinį procesą, valdyti maisto produktų gamybos technologinius procesus, organizuoti maisto pramonės įmonės (padalinio) veiklą bei pasirengusį atsakingai ir sudėtingai profesinei veiklai nuolat kintančioje darbo rinkoje.
Studijų rezultatai:
1. Įgys gamtos, fizinių ir inžinerijos mokslų žinių, žinos ir supras maisto technologijų ir inžinerijos esmines sąvokas ir teorinius pagrindus bei taikys jas priimant sprendimus profesinėje veikloje.
2. Žinos ir vertins maisto žaliavų ir maisto priedų funkcines technologines savybes ir naudojimo efektyvumą.
3. Parinks kokybiškas žaliavas ir maisto priedus maisto produktų gamybai.
4. Išmanys maisto produktų gamybos būdus, žinos ir susies maisto technologijų krypties žinias.
5. Gebės rasti reikiamą profesinę informaciją naudojant duomenų bazes ir kitus mokslinės ir inžinerinės informacijos šaltinius.
6. Turės laboratorinio darbo įgūdžių ir darbo įgūdžių su naudojama įranga maisto produktų kokybės analizei atlikti.
7. Gebės atlikti reikiamus eksperimentus, apdoroti jų duomenis ir pateikti išvadas apie produktų maistinę vertę, kokybės ir saugos rodiklius.
8. Gebės tirti maisto pramonės gaminių rinką.
9. Gebės planuoti, valdyti ir vertinti maisto gamybos procesus, taikyti darbo organizavimo principus vadovaujantis teisės, darbo saugos ir aplinkosaugos, etiniais bei komercijos principais.
10. Gebės planuoti įmonės veiklą ir pajamas valdyti ir kontroliuoti turimus materialinius išteklius.
11. Supras maisto technologijų projektavimo metodikas ir gebės jas taikyti parenkant ir išdėstant technologinę įrangą pagal technologinių operacijų srautą.
12. Gebės organizuoti maisto gamybos įmonės (padalinio) veiklą, vykdyti ir vertinti maisto technologinį procesą vadovaujantis etiniais, teisiniais, aplinkosaugos, komerciniais technologinio darbo organizavimo principais.
13. Gebės įvertinti verslo aplinką ir savo galimybes, išmanys pagrindinius projektų valdymo ir verslo aspektus technologinės veiklos lygmeniu.
14. Gebės taikyti maisto mokslo ir technologijų žinias ir supratimą kuriant naujus maisto produktus ir įgyvendinant užduotis pagal apibrėžtus reikalavimus.
15. Gebės surasti, kaupti, sisteminti ir analizuoti maisto produktų gamybos veiklai reikalingą naujausią informaciją duomenų bazėse ir kituose šaltiniuose.
16. Gebės bendrauti su inžinerijos ir technologijų bendruomene, mitybos, maisto saugos specialistais bei plačiąja bendruomene, suvoks individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą.
17. Gebės savarankiškai mokytis, komunikuoti gimtąja ir užsienio kalba, taikyti informacinių technologijų teikiamas galimybes, komandinio darbo bei profesinės etikos principus analizuojant ir apibendrinant veiklos rezultatus.
Pieno produktų gamybos technologijos specializacija
1. Gebės parinkti tinkamas žaliavas, medžiagas, tinkamą įrangą, gamybos būdus ir taikyti juos pieno ir pieno produktų gamybos technologijose.
2. Gebės organizuoti pieno pirminį perdirbimą ir pieno produktų gamybos procesus, vadovaujantis technologinės veiklos principais.
3. Užtikrins pieno produktų saugą ir kokybę visoje maisto grandinėje.
Mėsos produktų gamybos technologijos specializacija
1. Gebės parinkti tinkamas žaliavas, medžiagas, tinkamą įrangą, gamybos būdus ir taikyti juos mėsos produktų gamybos technologijose.
2. Gebės organizuoti mėsos pirminį perdirbimą ir mėsos produktų gamybos procesus, vadovaujantis technologinės veiklos principais.
3. Užtikrins mėsos produktų saugą ir kokybę visoje maisto grandinėje.
Duonos ir duonos gaminių gamybos technologijos specializacija
1. Gebės parinkti tinkamas žaliavas, medžiagas, tinkamą įrangą, gamybos būdus ir taikyti juos duonos ir duonos gaminių gamybos technologijose.
2. Gebės organizuoti duonos ir duonos gaminių gamybos procesus, vadovaujantis technologinės veiklos principais.
3. Užtikrins duonos ir duonos gaminių saugą ir kokybę visoje maisto grandinėje.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Taikomi inovatyvūs mokymo ir mokymosi metodai. Į studentus orientuotas studento savarankiškas darbas, pagrįstas užduotimis, grupiniu darbu. Programoje siekiama aktyvaus studentų dalyvavimo studijų procese, siekiama sukurti aktyvią edukacinę aplinką, naudojant įvairius metodus: interaktyvias paskaitas, praktinius darbus, diskusijas, situacijų sprendimą, mokomosios literatūros skaitymą ir analizę, projektų rengimą ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Utenos kolegijoje studijų rezultatai vertinami studijų pasiekimų lygmenimis ir dešimtbale kriterine vertinimo sistema, vadovaujantis Utenos kolegijos studijų rezultatų vertinimo tvarka, 2017, prieiga internetu: https://www.utenos-kolegija.lt/upload/file_manager/Kolegija/Studiju%20rezultatu%20vertinimo %20tvarka_2017-03-21.pdf).
Studijuojami dalykai baigiami egzaminu arba projektiniu darbu, priklausomai nuo studijų programos rezultatų.
Galutinis dalyko įvertinimas yra kaupiamasis balas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji koleginiai dalykai (15 ECTS): Filosofija arba Sociologija (pasirinktinai); Profesinės kalbos kultūra; Profesinė etika; Profesinė užsienio kalba.
Studijų krypties dalykai (96 ECTS):
Matematika; Fizika; Neorganinė chemija;
Elektrotechnika; Informacinės technologijos ir inžinerinė kompiuterinė grafika; Aplinkos apsauga; Darbo ir civilinė sauga; Organinė chemija ir biochemijos pagrindai; Mikrobiologija ir sanitarija; Cheminė analizė; Fizikinė chemija; Bendroji cheminė inžinerija ir technologija; Teisės pagrindai; Verslininkystės įvadas; Maisto gamybos įmonės ekonomika; Maisto chemija ir analizė; Bendroji maisto produktų technologija; Maisto kokybės valdymas ir užtikrinimas.
Praktikos (33 ECTS):
Pažintinė praktika; Praktika praktinio mokymo firmoje; Praktika „Maisto gamybos proceso tyrimas“; Gamybinė technologinė profesinės veiklos praktika; Baigiamoji praktika
Laisvai pasirenkami dalykai (9 ECTS)
Specializacijos dalykai (15 ECTS)
Baigiamojo darbo rengimas (12 ECTS)
Specializacijos:
Pieno produktų gamybos technologija (15 ECTS): Pieno produktų gamybos technologija; Pieno produktų gamybos technologiniai įrenginiai; Technologinio proceso ekonominis pagrindimas.
Mėsos produktų gamybos technologija (15 ECTS): Mėsos produktų gamybos technologija; Mėsos produktų gamybos technologiniai įrenginiai; Technologinio proceso ekonominis pagrindimas.
Duonos ir duonos gaminių gamybos technologija (15 ECTS): Duonos ir duonos gaminių gamybos technologija; Duonos ir duonos gaminių technologiniai įrenginiai; Technologinio proceso ekonominis pagrindimas.
Studento pasirinkimai:
Alternatyviai pasirenkami dalykai: Filosofija/Sociologija
Laisvai pasirenkami dalykai: 3 dalykai iš laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo (https://www.utenos-kolegija.lt/upload/file_manager/STUDENTAMS/LPD_2018-2019_Bendras.pdf).

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Dalis studijų programos gali būti vykdoma užsienio kalba (anglų ir rusų kalbomis).
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai galės dirbti įvairiose maisto pramonės įmonėse technologais, gamybos meistrais, įrenginių operatoriais, vadovauti maisto pramonės produkcijos gamybos technologiniam procesui, organizuoti verslo įmonės ar jos padalinio veiklą.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai galės tęsti studijas bakalauro laipsniui įgyti universitete. Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, turės teisė stoti į antros pakopos magistratūros studijas ir trečios pakopos doktorantūros studijas.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2018-02-28