Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Aprangos dizainas ir technologijos (anglų k. - Clothing Design and Technology)

Studijų krypties grupė

Technologijų mokslai

Studijų kryptis

Polimerų ir tekstilės technologijos

Švietimo sritis

Gamyba ir perdirbimas

Švietimo posritis

Gamyba ir perdirbimas (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Technologijų mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6604

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-65

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531FX006

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550720

Finansinės grupės kodas

2.2

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-03-07
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Rengti specialistą, gebantį projektuoti drabužius, išmanantį medžiagų paruošimo ir sukirpimo procesus, technologinių siuvimo srautų projektavimą bei darbo organizavimą juose, turintį bendruosius gebėjimus, kurie leidžia prisitaikyti prie kintančių aplinkos sąlygų ir darbo rinkos reikalavimų.
Studijų rezultatai:
1. Turi gamtos, fizinių ir technologijos mokslų žinių, žino ir supranta aprangos technologijų esmines sąvokas ir teorinius pagrindus bei taiko jas priimant sprendimus profesinėje veikloje;
2. Supranta informaciją apie mados kryptis, geba analizuoti drabužio eskizą ar pavyzdį, nustato jo ir žmogaus santykį;
3. Žino ir supranta aprangos gaminių dizaino, projektavimo, konstravimo, medžiagų parinkimo, gamybos ir priežiūros technologijų, procesų organizavimo esminius aspektus ir sąvokas;
4. Žino ir supranta aprangos gamyboje naudojamas medžiagas, jų savybes bei apdorojimo ypatumus;
5. Žino ir supranta aprangos gamybos srautų charakteristikas ir organizavimo principus;
6. Geba taikyti žinomas metodikas ir supratimą aprangos gaminių kūrimo ir gamybos technologinėms problemoms apibrėžti, suformuluoti ir spręsti;
7. Geba analizuoti ir parengti konstrukcinę-techninę modelio dokumentaciją bei parinkti tinkamas medžiagas, technologinę įrangą, priemones ir būdus;
8. Geba įvertinti, pasirinkti ir taikyti tinkamą aprangos gamybos projektavimo, konstravimo ir modeliavimo metodikas;
9. Geba analizuoti aprangos gaminių apdorojimo technologijas ir sudaryti racionalų gaminio technologinio apdorojimo nuoseklumą;
10. Geba projektuoti technologinius aprangos gamybos srautus;
11. Geba stebėti ir kontroliuoti technologinius sukirpimo, apdailos ir siuvimo procesus ir jų kokybę;
12. Geba planuoti, valdyti ir vertinti aprangos gamybos procesus, taikyti darbo organizavimo principus vadovaujantis teisės, darbo saugos ir aplinkosaugos, etiniais ir komercijos principais;
13. Geba rasti reikiamą profesinę informaciją naudojant duomenų bazes ir kitus mokslinės ir technologinės informacijos šaltinius;
14. Geba atlikti technologinius eksperimentus, apdoroti jų duomenis ir pateikti išvadas apie aprangos gamyboje naudojamų medžiagų savybes, pasirinktų įrengimų įtaką galutinei gaminio kokybei;
15. Geba prisitaikyti prie nuolatinių pokyčių profesinės veiklos srityje, dalykiškai bendrauti ir bendradarbiauti su savo profesinės srities specialistais, perteikiant studijų patirtį ir įsisavintas aprangos technologijos žinias;
16. Geba prisiimti atsakomybę už technologinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, vadovaudamasis profesine etika ir pilietiškumu;
17. Geba dirbti savarankiškai ir komandoje aktyviai prisidedant prie grupės kuriamo darbo ar rezultato;
18. Moka raštu ir žodžiu gimtąja ir užsienio kalba bendrauti su inžinerijos ir technologijų bendruomene bei plačiąja visuomene;
19. Supranta etines, normines bei socialines normas, susijusias su profesine praktika, ir geba prisiimti atsakomybę už savo veiksmus siekiant gyvenimo darnos ir veiklos karjeros;
20. Žino savo kompetencijos ribas, geba priimti kritiką, suvokia individualaus mokymosi svarbą individualiam profesiniam tobulėjimui
Siuvinių dizaino ir specialiųjų technologijų specializacija
1. Geba numatyti naujų aprangos gaminių kūrimo ir projektavimo ypatumus, perdirbimo galimybes bei kokybės užtikrinimą;
2. Žino ir geba taikyti aprangos gaminių specialiąsias sujungimo technologijas ir originalius technologinius sprendimus;
3. Geba projektuoti gaminį pagal užsakovo pageidavimus, taikant įvairius kompozicijos ir iliustravimo technikas
4. Geba taikyti mados tendencijas ir technologines naujoves kuriant naujas aprangos kolekcijas.
Aprangos gamybos ir verslo organizavimo specializacija
1. Geba organizuoti aprangos gamybos paslaugų tiekimo procesus atsižvelgiant į veiklos efektyvumą ir kokybę
2. Geba organizuoti paruošimo, sukirpimo, siuvimo bei baigiamosios apdailos procesus, kuriant ir projektuojant originalius drabužius.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Taikomi inovatyvūs mokymo ir mokymosi metodai, studijų proceso virtualizavimas. Į studentus orientuotas studento savarankiškas darbas, pagrįstas užduotimis, grupiniu darbu, kuriame labai svarbu probleminis ir kritinis mąstymas. Programoje siekiama aktyvaus studentų dalyvavimo studijų procese, siekiama sukurti aktyvią edukacinę aplinką, naudojant įvairius metodus: interaktyvias paskaitas, praktinius darbus, diskusijas, probleminių situacijų sprendimą, mokomosios literatūros skaitymą ir analizę, projektų rengimą ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Utenos kolegijoje studijų rezultatai vertinami studijų pasiekimų lygmenimis ir dešimtbale kriterine vertinimo sistema, vadovaujantis Utenos kolegijos studijų rezultatų vertinimo tvarka, 2017, prieiga internetu: https://www.utenos-kolegija.lt/upload/file_manager/Kolegija/Studiju%20rezultatu%20vertinimo %20tvarka_2017-03-21.pdf).
Galutinis dalyko įvertinimas yra kaupiamasis balas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji koleginiai dalykai (15 ECTS): Specialybės užsienio kalba (A, V), Kalbos kultūra ir specialybės kalba, Teisės pagrindai, Filosofija arba Sociologija.
Studijų krypties dalykai (91 ECTS):
Algebra ir analizinė geometrija, Bendroji ir medžiagų chemija, Aprangos medžiagotyra, IT ir kompiuterinio dizaino pagrindai, Žmogaus sauga ir ekologija, Ekonomikos pagrindai, Aprangos gamybos vadyba, Piešimas, Kompozicijos pagrindai, Kostiumo istorija ir šiuolaikinė mada, Siuvinių medžiagos, Siuvinių konstravimo pagrindai, Siuvimo įrengimai, Siuvimo technologija, Siuvinių meninė apdaila, Aprangos konstrukcinis modeliavimas, Aprangos kolekcijų kūrimas, Siuvinių automatizuotas projektavimas, Siuvinių medžiagos normavimas ir sukirpimas, Produkto kokybės valdymas.
Praktikos (35 ECTS):
Kūrybinė praktika, Pažintinė praktika įmonėje, Gamybinė praktika, Lengvųjų ir viršutinių drabužių siuvimo praktika, Baigiamoji praktika.
Laisvai pasirenkami dalykai (9 ECTS).
Specializacijos dalykai (18 ECTS).
Baigiamojo darbo rengimas (12 ECTS).
Specializacijos:
Siuvinių dizainas ir specialiosios technologijos (18 ECTS): Originalių siuvinių kūrimas, Aprangos dizaino technologiniai sprendimai, Aprangos konstravimas individualioms figūroms.
Aprangos gamyba ir verslo organizavimas (18 ECTS): Siuvimo procesų organizavimas, Aprangos dizaino technologiniai sprendimai, Siuvimo verslo organizavimas ir ekonomika
Studento pasirinkimai:
Alternatyviai pasirenkami dalykai:
Filosofija arba Sociologija;
Laisvai pasirenkami dalykai: 3 dalykai iš kolegijos laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo: https://www.utenos-kolegija.lt/upload/file_manager/STUDENTAMS/LPD_2018-2019_Bendras.pdf

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Gali būti vykdoma iš dalies anglų arba rusų kalbomis.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai galės dirbti šiose veiklos srityse: drabužių projektavime, medžiagų paruošimo ir sukirpimo, technologinių siuvimo procesų organizavime, technologinių siuvimo srautų projektavime.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai galės tęsti studijas bakalauro laipsniui įgyti universitete. Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, turės teisė stoti į antros pakopos magistratūros studijas ir trečios pakopos doktorantūros studijas.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2018-02-28