Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Biologija ir jūros biotechnologija (anglų k. - Biology and Marine Biotechnology)

Studijų krypties grupė

Gyvybės mokslai

Studijų kryptis

Biologija

Švietimo sritis

Biologija ir susiję mokslai

Švietimo posritis

Biologija

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Gyvybės mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6108

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Nuolatinė, 3, Metais
Nuolatinė, 3,5, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-12

Akreditavimo vertinimo išvados

KU_Biologija_BA_2014.pdf

Valstybinis kodas

6121DX014

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450511

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-03-02
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Ruošti Vakarų Lietuvos pajūrio regionui ir visos šalies mokslo ir ūkio plėtrai reikalingus kvalifikuotus specialistus biologus, kurie atitiktų šiuolaikinės visuomenės ir darbo rinkos poreikius
Studijų rezultatai:
Žinios, jų taikymas:
1 Gebės taikyti fundamentines biologijos žinias ekologijos, aplinkos apsaugos, biologinės medicinos ir kitose su biologo veikla susijusiose srityse.
2 Taikys fundamentinius fizikos, chemijos, biologijos, biochemijos, biofizikos, genetikos dėsnius bei aukštosios matematikos metodus biologinėms sistemoms ir objektams atpažinti, analizuoti bei lyginti.
Gebėjimai atlikti tyrimus:
1 Taikys šiuolaikinius tyrimo metodus renkant ir analizuojant duomenis, reikalingus mokslinėms ir praktinėms biologinėms problemoms spręsti.
2 Gebės apdoroti, saugoti ir ruošti tyrimo medžiagą pagal bioetikos taisykles laboratorijoje bei lauko sąlygomis.
Specialieji gebėjimai:
1 Gebės planuoti, organizuoti, vykdyti ir vertinti biologinį eksperimentą lauko ir laboratorijos sąlygomis.
2 Gebės savarankiškai pasirinkti ir kūrybiškai taikyti informacines technologijas analitiškai ir skaitmeniškai aprašant ir modeliuojant biologinį objektą.
Socialiniai gebėjimai:
1 Gebės bendrauti su specialistais ir visuomene sprendžiant profesinius biologijos srities uždavinius, pristatant atliktą veiklą ar jos rezultatus lietuvių ir užsienio kalbomis.
2 Gebės dirbti komandoje rengiant ir įgyvendinant nacionalinius ir tarptautinius biologijos srities projektus.
Asmeniniai gebėjimai:
1 Gebės savarankiškai studijuoti ir planuoti tolimesnį asmeninio tobulėjimo procesą.
2 Gebės surasti ir studijuoti naujausią akademinę literatūrą bei naudotis kitais šiuolaikiniais informacijos šaltiniais.
3 Imsis atsakomybės už savo ir pavaldžių darbuotojų veiklos kokybę ir jos vertinimą vadovaudamasis bioetika ir pilietiškumu.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaita, pratybos, laboratoriniai darbai, mokslinio straipsnio analizė, pažintinės išvykos, darbas grupėse, diskusija, kviestinių dėstytojų paskaitos.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Koliokviumas, kursinis darbas, laboratorinio darbo gynimas, mokslinio straipsnio analizė ir pristatymas, praktikos ataskaita, testas, baigiamojo darbo gynimas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų dalykai: Užsienio kalba; Lotynų kalba; Algologija ir mikologija; Aukštoji matematika; Citologija ir histologija; Įvadas į ekologiją; Fizikos pagrindai; Bendroji ir analizinė chemija; Tikimybių teorija ir matematinė statistika; Bestuburių zoologija; Individualaus vystymosi biologija;
Pasirenkamieji bendrieji universitetinių studijų dalykai; Biofizika; Mikrobiologija ir imunologijos pagrindai; Hidrobiologija; Stuomeniniai augalai; Biometrija; Biologijos 1 kursinis darbas; Specialybės kalba; Gyvūnų fiziologija; Organinė chemija; Stuburinių zoologija; Bendroji genetika;
Specialaus lavinimo pasirenkamieji dalykai; Laisvai pasirenkami dalykai; Biochemija; Augalų fiziologija; Evoliucijos teorija; Biologijos 2 kursinis darbas; Pasirenkamieji specializacijos dalykai; Specializacijos dalykai; Baigiamasis darbas.
Mokomosios praktikos: Algologija, mikologija ir bestuburių zoologija; Stuomeniniai augalai ir stuburinių zoologija; Specialioji biologijos praktika.
Specializacijos:
Mikrobiologijos specializacijos dalykai: Mikroorganizmų tyrimo metodai; Mikroorganizmų ekologija; Imunologija; Bakteriologija ir virusologija; Molekulinė biologija ir bioinformatika.
Hidrobiologijos specializacijos dalykai: Vandenų biogeografija; Hidrologija ir okeanografija; Biologinis monitoringas; Akvakultūros pagrindai;
Molekulinė biologija ir bioinformatika.
Taikomosios botanikos specializacijos dalykai: Augalų morfologija; Dekoratyvinių augalų botanika; Ekonominė botanika; Fitopatologija;
Molekulinė biologija ir bioinformatika.
Studento pasirinkimai:
Specialaus lavinimo pasirenkami dalykai: Vandens vabzdžių biologija; Paukščių anatomija ir histologija; Neurobiologija.
Pasirenkami mikrobiologijos specializacijos dalykai: Maisto pramonės mikrobiologija; Dirvožemio mikrobiologija; Medicininė mikrobiologija; Vandens mikrobiologija; Molekulinė genetika;
Parazitologija.
Pasirenkami hidrobiologijos specializacijos dalykai: Toksikologija; Vandens išteklių valdymas; Ichtiologija; Vandens gyvūnų ligos; Jūrų gyvūnai dirbtinėse ekosistemose.
Pasirenkami taikomosios botanikos specializacijos dalykai: Biologinis monitoringas; Dirvožemio ekologija; Etnobotanika; Paleobotanika.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
3,5 metų trukmės studijos su viena iš specializacijų (mikrobiologija, hidrobiologija, taikomoji botanika)
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Baigusieji šios krypties studijas gali dirbti tiriamąjį darbą aplinkos apsaugos, medicinos įstaigose ar gamybos įmonėse, kur technologijos yra susijusios su biologiniais procesais. Biologijos bakalauro kvalifikacija, po edukologinių studijų, gali būti pagrindas dirbti biologijos mokytoju.
Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į antrosios studijų pakopos studijas aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.