Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Neurobiofizika (anglų k. - Neurobiophysics)

Studijų krypties grupė

Gyvybės mokslai

Studijų kryptis

Biofizika

Studijų krypties šaka

Biofizika

Švietimo sritis

Biologija ir susiję mokslai

Švietimo posritis

Biologija ir susiję mokslai (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Gyvybės mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-5

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121DX008

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450510

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-10-28
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas (-ai):
Paruošti neurobiofizikos bakalaurus, kurie galės pradėti profesinę karjerą su neuromokslais, biofizika susijusiose srityse ar gilins žinias tęsdami studijas.
Studijų rezultatai:
Neurobiofizikos bakalaurai supranta kaip veikia smegenys, moka modernių eksperimentinio tyrimo ir analizės metodų bei geba spręsti aktualias biologijos, neuromokslų, biosistemų, bio- ir nanotechnologijų, psichofarmakologijos bei medicinos problemas.
Studijuodami bakalaurai įgyja ne tik specifinių, bet ir bendrų gebėjimų: dirbti grupėje, planuoti laiką, perteikti įgytas žinias ir koncepcijas specialistams ir nespecialistams, teisingai parinkti ir taikyti šiuolaikinius mokslinių bei klinikinių tyrimų metodus, įvertinti jų privalumus ir trūkumus.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, laboratoriniai darbai, pratybos, seminarai, konsultacijos, savarankiškas darbas, darbas mokslinėse laboratorijose.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas. Profesinės praktikos rezultatai bei bakalauro baigiamasis darbas ginami.
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Privalomieji dalykai: Bendroji ir fizikinė chemija, Anglų kalba, Į vadas į neurobiologiją, Organinė chemija, Tiesinė algebra ir geometrija, Biologinė įvairovė, Ląstelės biofizika, Matematinė analizė ir diferencialinės lygtys, Taikomoji kompiuterija, Biochemija, Fizika, Įvadas į biofizikines technologijas, Įvadas į matematinę fiziologiją, Augalų fiziologija, Bioelektriniai reiškiniai, Sistemų biofizika, Bioduomenų surinkimas ir analizė, Genetikos pagrindai, Žmogaus ir gyvūnų fiziologija ir anatomija, Biostatistika, Neurobiologija. Pasirenkamieji dalykai: Augalų elektrofiziologija, Biologinių objektų tyrimo metodai, Bioorganinė chemija, Enzimologija, Genų inžinerija, Ląstelės biologija, Bioenergetika, Bioinformatika, Imunologija, Mikrobiologija ir biotechnologija, Molekulinė evoliucija, Neurometodai, Vystymosi biologija, Žmogaus genetika. Profesinė praktika (I ir II). Baigiamasis bakalauro darbas.
Studento pasirinkimai:
15 kreditų skirta laisvai pasirenkamiems bendrauniversitetinių studijų dalykams.
24 kreditai skirti pasirenkamiems dalykams
Galimybė studijuoti pagal individualų studijų planą.
Galimybė rinktis gretutines studijas.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
• Tarpdisciplininė studijų programa, apjungianti moderniųjų ir fundamentaliųjų mokslų sritis
• Studijos naujajame VU Gyvybės mokslų centre, praktiniai užsiėmimai moderniausia įranga aprūpintose laboratorijose.
• Darbas mokslinėse laboratorijose
• Studijų lankstumas – galimybė pasirinkti dominančius dalykus, studijuoti pagal individualų planą ar rinktis gretutines studijas.
Profesinės veiklos galimybės:
• Mokslinėse institucijose;
• Šiuolaikinių aukštų technologijų gamybos įmonėse;
• Medicinos, aplinkosaugos, švietimo įstaigose;
• Biomedicinine ir laboratorine įranga prekiaujančiose firmose;
• Kurti savo verslą
Tolesnių studijų galimybės:
Tęsti studijas magistrantūroje (biofizikos, neurobiologijos, biochemijos, bioinformatikos, medicinos biologijos, genetikos, aplinkos studijų ir pan.).