Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Taikomoji ekologija (anglų k. - Applied Ecology)

Studijų krypties grupė

Gyvybės mokslai

Studijų kryptis

Ekologija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Aplinkosaugos technologijos

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Gyvybės mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 6, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

ASU_Taikomoji ekologija_BA_2014.pdf

Valstybinis kodas

6121DX012

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450712

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-11-09
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Taikomosios ekologijos programos tikslas -parengti ekologijos specialistus, gebančius kritiškai ir kūrybiškai mąstyti, ekologijos bakalaurus, pažįstančius gyvąją gamtą ir joje vykstančius procesus, turinčius ekologijos ir aplinkos apsaugos žinių ir gebėjimų, suprantančius organizmų ir aplinkos ryšius ir motyvuotai taikančius ekologijos ir gamtosauginio mąstymo paradigmą profesinėje veikloje besikeičiančios aplinkos ir nykstančios biologinės įvairovės sąlygomis. Ekologijos bakalaurai toliau studijas gali tęsti gyvybės mokslų krypčių magistrantūros studijose.
Studijų rezultatai:
Žinios ir jų taikymas. Žino bendruosius fundamentinius gamtos dėsningumus ir antropogeninius reiškinius, supranta jų poveikio ir sąveikos mąstą, žino kompleksiniuose gamtos tyrimuose taikomus ekosistemų ir biologinės įvairovės tyrimo metodus.
Apibūdina pagrindines gamtinių sistemų struktūras, funkcionavimo, galimos raidos, gyvų organizmų adaptacijos besikeičiančioje aplinkoje principus.
Paaiškina svarbiausias žmogaus veiklos sukeltas vietinio, regioninio ir pasaulinio masto aplinkos išsaugojimo problemas.
Pagrindžia remiantis šiuolaikinių gyvybės mokslų ir jų žiniomis grindžiamais ekologijos principais ekologijos, gamtosaugos problemų sprendimą.
Apibendrina svarbiausias aplinkos problemas ir jas lemiančius veiksnius bei galimas pasekmes.
Gebėjimai vykdyti tyrimus. Taiko naujausius kiekybinius ir kokybinius ekologijos ir kitų mokslo sričių pasiekimus bei tyrimo metodus.
Identifikuoja ekologijos studijų krypties tyrimo problemą, parenka ir pritaiko metodus jos sprendimui; išanalizuoja, susistemina ir apibendrina tyrimo duomenis, suformuluoja išvadas bei galimus problemų sprendimo būdus.
Sistemina, analizuoja, apibendrina tyrimo duomenis, interpretuoja tyrimo rezultatus, suformuluoja ir apgina tyrimo išvadas.
Specialieji gebėjimai. Identifikuoja ir apibūdina žolinius ir sumedėjusius augalus, mikroorganizmus, grybus, vabzdžius, paukščius ir žvėris, dirvožemio tipus, miško tipus bei ekologines savybes.
Naudojasi ekologijos duomenų ir mokslinių publikacijų bazėmis, kitais informacijos šaltiniais, statistinės analizės ir aplinkos tyrimų analitine bei programine įranga profesinėje veikloje reikalingiems duomenims gauti ir analizuoti ir apibendrinti.
Įvertina ūkinės veiklos poveikį ekosistemoms ir rūšių įvairovei; oro, dirvožemio, vandens būklę bei aplinkos veiksnių poveikį žmogaus sveikatai, parenka taršos prevencijos, biologinės įvairovės apsaugos priemones, pritaiko poveikio aplinkai vertinimo bei monitoringo sistemas.
Numato ir įvertina socialines ir ekonomines aplinkosaugos reguliavimo priemones.
Socialiniai gebėjimai. Komunikuoja raštu ir žodžiu, kontaktiniu ir nuotoliniu būdu, konstruktyviai diskutuoja dalykiniais klausimais su kolegomis, atsakingomis institucijomis ir visuomene, dirba komandoje, suteikia grįžtamąjį ryšį bendruomenėms, prisiima atsakomybę.
Asmeniniai gebėjimai. Savarankiškai mokosi ir dirba siekiant asmeninių ir profesinių tikslų, suvokia mokymosi visą gyvenimą svarbą kintančios aplinkos sąlygomis
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Skirtingi studijų metodai (dėstymo ir studijavimo metodai) parenkami skirtingose studijų dalykų vykdymo formose: paskaitoje dažnai taikomi studijų metodai – aiškinimas, iliustravimas, vaizdo įrašų peržiūra, informacijos apibendrinimas ir kt.; seminaruose studijų metodai – probleminių pavyzdžių ir klausimų analizavimas, užduočių atlikimas ir apibendrinimas, atvejų analizė ir kt.; laboratoriniuose darbuose studijų metodai – bandymų atlikimas, stebėjimas, ataskaitų parengimas ir pristatymas ir kt.; pratybose studijų metodai – užduočių aiškinimas ir sprendimas ir kt.; praktikos studijų metodai – praktinių užduočių formulavimas, profesinės veiklos analizė, ataskaitų rengimas bei pristatymas ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikoma kaupiamojo balo studijų pasiekimų vertinimo sistema. Studijų pasiekimai vertinami kolokviumų, kitų tarpinių atsiskaitymų ir egzamino arba studentų savarankiškai atlikto darbo (projekto) gynimo būdais. Galutinis pažymys integruoja tarpinių atsiskaitymų ir egzamino pažymius. Egzamino sudaro 30–60 procentų galutinio pažymio. Kaupiamojo balo sandara įvardijama kiekvieno studijų dalyko apraše.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Taikomosios ekologijos studijų programa vykdoma nuolatine (4 metai, 8 semestrai po 30±1 kreditų) forma. Bendrieji universitetiniai studijų dalykai apima 47 kr., studijų krypties dalykai - 153 kr., iš jų 15 kr. baigiamasis darbas, profesinės veiklos praktikos 15 kr., kiti studijų krypčių dalykai – 40 kr. Profesinės veiklos praktika vykdoma dviejuose semestruose Profesinės veiklos praktika 1 (5 kr.) atliekama šeštame semestre: Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos priklausančiose institucijose ir profesinės veiklos praktika 2 (10 kr.) - Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos priklausančiose institucijose
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Bendrieji universitetiniai dalykai (ir užsienio kalba) – 44 ECTS
Kitų krypčių studijų dalykai – 26 ECTS
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Gyvybės mokslų bakalauro laipsnis suteikia studentams tvirtą gyvybės mokslų žinių pagrindą, kurį papildo ekosistemų valdymo ir žemės ūkio studijos. Studijos pagrįstos išsamia teorija ir aukšto lygio praktiniu ir taikomuoju mokymųsi. Studijos yra skirtos ugdyti įvairiapusius studentus, turinčius aukšto lygio žinių apie ekosistemų tvarumą, paremtus labai svarbiais įgūdžiais, reikalingais panaudoti su klimato kaita susijusias technologijas. Dėstytojai, Taikomosios ekologijos programos bakalauro studijose, yra orientuoti į kokybiškų žinių teikimą ir studentų augimą kohortos pagrindu veikiančioje mokymosi bendruomenėje. Taikomosios ekologijos studijų programa parengia pakankamai geros kvalifikacijos ekologijos specialistų, turinčių pakankamai ekologijos, ekosistemų tvarumo, žemės ūkio gamybos būdų, agroekosistemų pažinimo, naudojimo, apsaugos, valdymo ir planavimo žinių.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Ekologijos krypties absolventai gali dirbti pedagogais švietimo įstaigose (kolegijose, profesinio rengimo mokyklose ir t.t.), tyrėjais mokslo ir studijų institucijose, specialistais aukštųjų technologijų, pramonės, mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros bei gamybos įmonėse, analizės, analitikos ir kitose srityse, kurti naujas verslo įmones bei dirbti ir kitose ekologijos ar gamtosaugos ir ūkinių bei valdymo (valstybės) institucijose specialistais ekologais.
Tolesnių studijų galimybės:
II pakopos studijos
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2021 10 25