Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Ekologija (anglų k. - Ecology)

Studijų krypties grupė

Gyvybės mokslai

Studijų kryptis

Ekologija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Aplinkosaugos technologijos

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Gyvybės mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-14

Akreditavimo vertinimo išvados

VU_Ekologija_BA_2016.pdf

Valstybinis kodas

6121DX004

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450712

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2016-04-11
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas(-ai):
Parengti ekologijos bakalaurus, kurių kvalifikacija atitinka šiuolaikinių gyvybės mokslų ir jų žiniomis grindžiamų ekologijos/aplinkosaugos technologijų keliamus reikalavimus – turinčių bazines plačias ekologijos/aplinkosaugos žinias, kurias sugebėtų integruoti analizuojant , kritiškai ir sistemiškai vertinant praktinėje veikloje iškilusias užduotis, kurti ir diegti mokslo naujoves taikomosios ekologijos srityje, integruojant su kitų mokslo sričių pasiekimais, gebėjimu spręsti ekologijos.aplinkosaugos problemas šiuolaikinių gyvybės mokslų pasiekimų kontekste.
Studijų rezultatai:
Ekologijos bakalaurai žinos kaip taikyti savo tolimesniuose darbuose gamtinių sistemų struktūras, funkcionavimo, galimos raidos, gyvų organizmų adaptacijos besikeičiančioje aplinkoje principus, šiuolaikinius ekosistemų, buveinių biologinės įvairovės sistemų būklės tyrimo ir vertinimo metodus, jų taikymo galimybes šiandieniniuose kompleksiniuose įvairų tipų ekosistemų tyrimuose,
gebės dirbti savarankiškai ir tyrėjų komandose tiriant antropogeninės veiklos pasekmes supančiai gamtinei aplinkai.
Gebės įgytas atskirų dalykų žinias sisteminti ir pasinaudoti apibendrinant ir toliau aptariant savo individualių baigiamųjų darbų rezultatus, kas reikalinga sisteminiams – tokiems kaip ekologija mokslams. Gebės taikyti naujuskitų mokslo sričių pasiekimus, technologines inovacijas atlikdamas/vykdydamas konkrečius savo baigiamojo darbo uždavinius.Gebės tinkamai parengti ir mokės komunikuoti su atitinkama auditorija teikiant ekologinę/gamtosauginę informaciją.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, pratybos, seminarai, konsultacijos;
mokymas naudojant laboratorinę praktiką pagrįstas grupiniu darbu;
specializuotos praktikos, studento savarankiškas darbas, pagrįstas užduotimis ir moksliniais tyrimais sprendžiant konkrečią problemą
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Pagrindiniai studijų vertinimo būdai yra egzaminas ir darbų gynimas. Taikomas nuolatinis, tarpinis ir galutinis vertinimas. Siekiant užtikrinti aktyvų studentų darbą per visą studijų semestrą taikomas nuolatinis vertinimas. Tarpinis vertinimas taikomas, koliokviumų rašytiniams darbams, pasisakymams seminaro metu ir kt. Kai kurių dalykų, tokių kaip Kursinis darbas, Mokslinio darbo projektas, Mokslinis seminaras, Bakalauro baigiamasis darbas, rezultatai vertinami kolegialiai, darbo gynimo metu. Studento žinios ir gebėjimai vertinami nuo 1 iki 10 balų. Galutinį dalyko vertinimą sudaro egzamino vertinimas ir, jeigu tai numatyt, kaupiamasis ar sudėtinis balas, kurio sudėtis apskaičiuojama pagal dalyko apraše numatytas proporcijas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendra pagrindinės studijų krypties dalykų apimtis -240 kreditų:
• Bendrųjų universitetinių studijų dalykai – 15 kreditų;
• Studijų krypties pagrindų ir studijų krypties dalykai – 225 kreditai;
• Tame tarpe studento pasirenkami dalykai, skirti gilesnei specializacijai - 32 kreditai bei mokomosios praktikos – 20 kreditų.
Specializacijos:
Nėra
Studento pasirinkimai:
• Galima rinktis Bendrojo universitetinio lavinimo (BUS) dalykus – 15 kreditų;
• Galima rinktis studijų dalykus gilesnei specializacijai toje pačioje kryptyje (šakoje) – 32 kreditai
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijos vyksta lietuvių kalba. Ypatingų skiriamųjų bruožų nėra.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Darbas saugomų teritorijų tarnybos tinkle,valstybinėse įstaigose, įmonėse, privačiose firmose susijusiose su ekologinių, aplinkosauginių problemų, projektų sprendimu ir vykdymu.
Tolesnių studijų galimybės:
Studijos antrosios pakopos studijų Gyvybės mokslų , Biologijos biochemijos programose.