Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Dantų technologija (anglų k. - Dental technology)

Studijų krypties grupė

Sveikatos mokslai

Studijų kryptis

Burnos priežiūra

Studijų krypties šaka

Dantų technologijos

Švietimo sritis

Sveikatos priežiūra

Švietimo posritis

Odontologija

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Sveikatos mokslų profesinis bakalauras
Dantų technikas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6604

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-6

Akreditavimo vertinimo išvados

F_II_ Study field evaluation Utena College.pdf

Valstybinis kodas

6531GX026

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550911

Finansinės grupės kodas

2.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2020-10-21
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti dantų technikus, gebančius savarankiškai gaminti užsakytus dantų, žandikaulių ir veido srities protezus, ortodontinius įtaisus ir įtvarus bei turinčius burnos priežiūros (pagalbos) įstaigos veiklos organizavimo įgūdžių.
Studijų rezultatai:
Žinios ir jų taikymas
1. Žino burnos priežiūros specialisto veiklą reglamentuojančius teisės aktus, norminius dokumentus, reglamentuojančius darbo vietą, aplinką ir saugų darbą, nacionalinę bei tarptautinę sveikatos priežiūros politiką, profesinės etikos principus, geba juos analizuoti ir taikyti praktikoje.
2. Geba integruoti biomedicinos mokslų, formuojančių suvokimą apie žmogaus augimą, vystymąsi ir sveikatą žinias dantų techniko profesinėje veikloje.
Gebėjimai vykdyti tyrimus
3. Geba atlikti į dantų techniko praktiką orientuotus taikomuosius tyrimus, vadovaudamasis tyrimų etikos principais, ir taikyti gautus rezultatus profesinėje veikloje, užtikrinant įrodymais grįstos veiklos kokybę.
Specialieji gebėjimai
4. Geba užtikrinti infekcijų kontrolę ir darbo saugos su įranga ir medžiagomis reikalavimus, laikantis norminių dokumentų reikalavimų.
5. Geba atpažinti burnos ertmės patologinius pokyčius ir sąkandžio anomalijas.
6. Geba dirbti su dantų, žandikaulių ir veido srities protezų, ortodontinių įtaisų ir įtvarų gamybai naudojama įranga, įrenginiais, instrumentais ir medžiagomis pagal paskirtį.
7. Geba modeliuoti ir konstruoti įvairių konstrukcijų dantų, žandikaulių ir veido srities protezų, ortodontinių įtaisus ir įtvarus, taikant jų gamybai atitinkamas technologijas, bendradarbiaujant su gydytoju odontologu tartis dėl jų konstrukcijos bei spalvos tinkamumo konkrečiam pacientui.
8. Geba nustatyti ir koreguoti dantų, žandikaulių ir veido srities protezų, ortodontinių įtaisų ir įtvarų netikslumus ar trūkumus, parenkant reikiamas medžiagas, įrankius ir įrangą šiems trūkumams pašalinti.
9. Geba atpažinti gyvybei pavojingas būkles ir tinkamai į jas reaguoti, suteikti pirmąją medicinos pagalbą ūmių būklių atvejais.
10. Geba planuoti, koordinuoti ir kontroliuoti dantų technikų laboratorijos organizacinius procesus (veiklos registravimas, koordinavimas, dalykinės ir medicininės dokumentacijos tvarkymas, reklama, aprūpinimas priemonėmis ir t.t.), taikant šiuolaikines informacines technologijas.
Socialiniai gebėjimai
11. Geba bendrauti ir bendradarbiauti komandinėje veikloje teikdamas burnos priežiūros paslaugas; komunikuoja profesinėje aplinkoje lietuvių bei užsienio kalba.
12. Geba praktinėje dantų techniko veikloje kurti naujas idėjas, prisitaikyti prie naujų situacijų, stiprinant profesijos įvaizdį.
Asmeniniai gebėjimai
13. Geba kritiškai vertinti savo profesinę praktiką, savarankiškai spręsti problemas, priimti sprendimus ir įvertinti jų poveikį bei veikti apibrėžtoje situacijoje, ugdant profesijai tinkamas charakterio savybes.
14. Geba rinkti ir sisteminti informaciją, naudoti šiuolaikines technologijas ir informacines sistemas dantų techniko praktikoje, tinkamai elgtis su konfidencialia informacija.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Numatyti į studentus orientuoti įvairūs interaktyvūs mokymo metodai (atvejų analizė, refleksija, įtraukianti paskaita, stebėjimas, pažangios patirties analizė, prielaidų kėlimas ir pagrindimas, simuliacijos pagal išgalvotą scenarijų ar realią situaciją ir t.t.), savarankiškas darbas ir su juo susiję metodai. Konstrukcionistinis mokymo metodas. Mokymasis geriausiai vyksta tada, kai besimokantysis aktyviai kuria realaus pasaulio objektus. Tokį mokymąsi realizuoti padeda ne tik informacinės ir komunikacinės technologijos (IKT), bet ir periimama kitų patirtis.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijuojami dalykai baigiami egzaminu arba projektiniu darbu, priklausomai nuo studijų programos rezultatų. Studijos vykdomos ir studentų žinios bei gebėjimai vertinami dešimtbale kriterine vertinimo sistema. Bendrųjų dalykų egzamino forma kompleksinė (apklausa raštu, žodžiu, testai ir pan.), o specialybinių dalykų, ugdančių specialiąsias dalykines kompetencijas, egzaminavimo forma – objektyvi struktūrizuota klinikinė situacija, pasitelkiant simuliuotus ir/ar muliažuotus pacientus.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji koleginių studijų dalykai (iš viso: 15 ECTS): profesinė aplinka, profesinė kalba, vadybos ir ekonomikos pagrindai ir žmogaus sauga;
Studijų krypties dalykai (iš viso: 150 ECTS): anatomija, fiziologija ir burnos patologija, dantų funkcinė anatomija, estetika ir modeliavimas, dantų technologijų medžiagos, infekcijų kontrolė odontologijoje, išimamųjų plokštelinių dantų protezų gamybos pagrindai, fiksuojamųjų dantų protezų gamybos pagrindai, pirmoji medicinos pagalba, psichologija, bedančių žandikaulių protezavimo pagrindai, fiksuojamųjų dantų protezų gamybos technologijos, taikomųjų tyrimų pagrindai, dalinių išimamų plokštelinių protezų gamybos technologija, keraminių dantų protezų gaminimo technika ir skaitmeninės technologijos, lanko atraminių dantų protezų gaminimo technika, keraminių dantų protezų gaminimo technologijos, kombinuotų lanko atraminių dantų protezų gamybos technologija, plokšteliniai dantų protezai ir inovatyvios technologijos, implantų technika, ortodontiniai, veido ir žandikaulių aparatai bei protezai.
Praktika. Pažintinė dantų techniko veiklos praktika (6 ECTS), dantų protezų gaminimo technikos praktika (9 ECTS), dantų protezų gaminimo technologijų praktika (9 ECTS), baigiamoji praktika ir supervizija (12 ECTS). Studijos baigiamos profesinio bakalauro baigiamuoju darbu 9 (ECTS).
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Kolegijos nustatyti ir studento alternatyviai pasirenkami dalykai (iš viso 6 ECTS): užsienio kalbos, dantų techniko baigiamojo darbo tyrimo metodikos, mokslinės literatūros paieška ir analizė. Laisvai pasirenkamiesiems dalykams studijuoti skiriama 9 kreditai studijų programos apimties.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Įrengta moderni mokymo bazė, atliepiant pažangą dantų technikystėje. Studijų procese taikomos pažangios dantų protezų gaminimo ir skaitmeninės technologijos. Dalis studijų programos gali būti vykdoma užsienio kalba (anglų kalba).
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Asmenys, sėkmingai užbaigę Dantų technologijų studijų programą, įgyja kompetencijas, pakankamas savarankiškai atlikti sudėtingą darbą, priimti teisingus sprendimus šiose veiklos srityse: dantų, žandikaulių ir veido srities protezų, ortodontinių įtaisų ir įtvarų gamyba; dantų technikų laboratorijos organizavimas ir profesinis tobulėjimas.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigus Dantų technologijos koleginių studijų programą ir įgijus sveikatos mokslų profesinio bakalauro laipsnį, absolventai studijas gali tęsti pagal universitetines biomedicinos mokslų studijų srities, odontologijos studijų krypties programas LSMU, VU, arba kitos krypties studijas MRU, VDU. Yra galimybė tęsti studijas užsienio šalių aukštosiose mokyklose.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2018 08 28