Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Dantų technologija (anglų k. - Dental technology)

Studijų krypties grupė

Sveikatos mokslai

Studijų kryptis

Burnos priežiūra

Studijų krypties šaka

Dantų technologijos

Švietimo sritis

Sveikatos priežiūra

Švietimo posritis

Odontologija

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Sveikatos mokslų profesinis bakalauras
Dantų technikas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6603

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-6

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531GX043

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550911

Finansinės grupės kodas

2.2

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2022-05-27
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti specialistą, gebantį savarankiškai gaminti išimamuosius, neišimamuosius, lankinius dantų protezus ir ortodontinius aparatus, atliekantį sudėtingas užduotis pritaikant naujas dantų protezų gamybos technologijas, gebantį organizuoti dantų protezų gaminimo laboratorijos veiklą, bendradarbiauti su gydytoju odontologu, bei kitais sveikatos priežiūros specialistais.
Studijų rezultatai:
Programos absolventas gebės:
1 Žinoti burnos priežiūros specialisto veiklą reglamentuojančius teisės aktus, norminius dokumentus, reglamentuojančius darbo vietą, aplinką ir saugų darbą, nacionalinę bei tarptautinę sveikatos priežiūros politiką, profesinės etikos principus, geba juos analizuoti ir taikyti praktikoje.
2. Integruoti biomedicinos mokslų, formuojančių suvokimą apie žmogaus augimą, vystymąsi ir sveikatą žinias dantų techniko profesinėje veikloje.
3 Atlikti į dantų techniko praktiką orientuotus taikomuosius tyrimus, vadovaudamasis tyrimų etikos principais, ir taikyti gautus rezultatus profesinėje veikloje, užtikrinant įrodymais grįstos veiklos kokybę.
4 Užtikrinti infekcijos kontrolę ir darbo saugos su įranga ir medžiagomis reikalavimus, laikantis norminių dokumentų reikalavimų.
5 Atpažinti burnos ertmės patologinius pokyčius ir sąkandžio anomalijas.
6 Dirbti su dantų, žandikaulių ir veido srities protezų gamybai naudojama įranga, įrenginiais, instrumentais ir medžiagomis pagal paskirtį.
7 Modeliuoti ir konstruoti įvairių konstrukcijų dantų, žandikaulių ir veido srities protezus, taikant jų gamybai atitinkamas technologijas, bendradarbiaujant su gydytoju odontologu tartis dėl dantų, žandikaulių ir veido srities protezų galimybių, konstrukcijos bei spalvos tinkamumo konkrečiam pacientui.
8. Nustatyti ir koreguoti dantų, žandikaulių ir veido srities protezų netikslumus ar trūkumus, parenkant reikiamas medžiagas, įrankius, įrangą ir skaitmenines technologijas šiems trūkumams pašalinti.
9 Atpažinti gyvybei pavojingas būkles ir tinkamai į jas reaguoti, suteikti pirmąją medicinos pagalbą ūmių būklių atvejais.
10 Planuoti, koordinuoti ir kontroliuoti dantų technikų laboratorijos organizacinius procesus (veiklos registravimas, koordinavimas, dalykinės ir medicininės dokumentacijos tvarkymas, reklama, aprūpinimas priemonėmis ir t.t.), taikant šiuolaikines informacines technologijas.
11 Bendrauti ir bendradarbiauti komandinėje veikloje teikdamas burnos priežiūros paslaugas; komunikuoja profesinėje aplinkoje lietuvių bei užsienio kalba
12 Praktinėje dantų techniko veikloje kurti naujas idejas, prisitaikyti prie naujų situacijų, stiprinant profesijos įvaizdį.
13 Kritiškai vertinti savo profesinę praktiką, savarankiškai spręsti problemas, priimti sprendimus ir įvertinti jų poveikį bei veikti apibrėžtoje situacijoje, ugdant profesijai tinkamas charakterio savybes.
14 Rinkti ir sisteminti informaciją, naudoti šiuolaikines technologijas ir informacines sistemas dantų techniko praktikoje, tinkamai elgtis su konfidencialia informacija.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Taikomi inovatyvūs mokymo ir mokymosi metodai. Į studentus orientuotas studentų savarankiškas darbas. Paskaitos, laboratoriniai darbai, individualios užduotys, mokomosios literatūros analizė, seminarai, klinikinio atvejo analizė, egzaminai, baigiamojo darbo rengimas ir gynimas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijų rezultatų vertinimas yra studijų proceso dalis.
Dalyko studijų rezultato vertinimas atliekamas per visą semestrą ir egzaminų sesijos metu.
Žinioms ir gebėjimams vertinti taikoma dešimtbalė kriterinė proporcinė kaupiamoji vertinimo sistema
(kaupiamasis vertinimas). Studijų programos dalykų studijų rezultatai semestro metu įvertinami per tarpinius atsiskaitymus, rašomi referatai, kontroliniai darbai, testai. Aprašomi ir žodžiu ginami atlikti laboratoriniai darbai.
Galutinį įvertinimą ( pažymį) sudaro tarpinių įvertinimų, savarankiško darbo ir egzamino pažymiai.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Dantų technologijos studijų programą sudaro šios dalys:
1. Bendrieji koleginių studijų dalykai – 15 kr (Užsienio kalba, Filosofijos įvadas, Specialybės kalba, Psichologijos pagrindai, Informacinės technologijos.)
2. Studijų krypties dalykai – 135 kr., Kuriuos sudaro: studijų dalykai – 90 kr. ( Veido, žandikaulių ir burnos anatomija, fiziologija, patologija, Įvadas į studijas ir žmogaus sauga, Aplinka ir sveikata, Dantų estetika, piešimas ir modeliavimas, Dantų technologijos medžiagos, Išimamųjų dantų protezų gaminimo pagrindai, Pirmoji medicinos pagalba, Neišimamųjų dantų protezų gaminimo pagrindai, Lankinių dantų protezų gaminimo pagrindai, Teisės pagrindai, Išimamųjų dantų protezų gaminimo technika, Neišimamųjų dantų protezų gaminimo technika, Lankinių dantų protezų gaminimo technika, Ortodontijos pagrindai, Verslo ekonomika ir vadyba, Taikomųjų tyrimų metodologija.), Praktikos - 36 kr., (Profesinės veiklos praktika "Dantų protezų gaminimo technika" (15 kr.), Baigiamoji praktika (21 kr.)); Baigiamasis darbas/ egzaminas- 9 kr. (Profesinio bakalauro baigiamasis darbas).
3. Pasirenkami dalykai – 30 kreditų.
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
Pasirenkami dalykai – 30 kr. Iš jų 21 kr. skiriama gilesnės tos pačios krypties studijų dalykams (Plokšteliniai dantų protezai ir šiuolaikinės technologijos, Neišimamųjų dantų protezų su keraminėmis medžiagomis gaminimo technologijos, Kombinuotų lankinių dantų protezų gaminimo technologijos, Implantologijos pagrindai). 9 kr. skiriami laisvai pasirenkamiems dalykams. Studijų programa siūlo: Paveldimumo tyrimo metodai, Burnos ir dantų ligos, Veido ir dantų estetika.
Taip pat studentai gali laisvai rinktis iš Kauno kolegijoje pateikto laisvai pasirenkamųjų dalykų sąrašo.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studentai mokosi užsienio kalbą, taip pat turi galimybę atlikti profesinės veiklos ir baigiamąją praktiką įvairiuose užsienio šalyse (Vokietija, Norvegija, Amerika, Estija , Latvija). Erasmus programa leidžia studentams vykdyti mainų programą su Vokietijos, Maltos, Norvegijos dantų protezų gaminimo laboratorijomis.
Studentus tikslingai motyvuoja absolventų Alumni klubas.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gebės dirbti dantų techniku dantų protezų gamybos laboratorijose, protezavimo klinikose. Dantų technikas pagal įgytą profesinę kvalifikaciją gamins užsakytus medicinos prietaisus (dantų ir veido žandikaulių protezus, ortodontinius įtaisus ir įtvarus).
Tolesnių studijų galimybės:
Programą baigęs specialistas galės tęsti studijas burnos priežiūros studijų krypties universitetinio bakalauro ir/ar magistrantūros studijų programose Lietuvoje.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2022 m. gegužės 5 d