Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Biologija (anglų k. - Biology)

Studijų krypties grupė

Gyvybės mokslai

Studijų kryptis

Biologija

Švietimo sritis

Biologija ir susiję mokslai

Švietimo posritis

Biologija

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Gyvybės mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-14

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121DX003

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450511

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-10-28
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas (-ai):
Studijų programa skirta paruošti gerai išsilavinusius ir kritiškai mąstančius biologus turinčius bazinius įgūdžius organizacinės, kūrybinės ir mokslinės veiklos biologijos, ekologijos, zoologijos, botanikos ir kitose su gyvybe susijusiose srityse. Absolventai geba naudotis įvairiais informaciniais ištekliais, atlikti nepriklausomus mokslinius tyrimus, analizuoti ir paaiškinti reiškinius, susijusius su mokslo problemomis šiuolaikinės biologijos ir ekologijos srityje, pajėgūs tęsti studijas magistantūroje. Programos tikslai yra šie: užtikrinti praktinius įgūdžius, reikalingus eksperimentiniams tyrimams atlikti pasitelkiant įvairius duomenų gavimo ir analizės metodus; suteikti tvirtas pagrindinių biologijos sričių žinias, gerą biologinių dėsningumų suvokimą ir gebėjimus pritaikyti juos biologinė įvairovės, jos struktūros, funkcijų ir evoliucijos analizei; užtikrinti gebėjimus kritiškai vertinti bei teikti apibendrinančias išvadas raštu ir žodžiu.
Studijų rezultatai:
Biologijos bakalauras geba spręsti pagrindines organizacines, kūrybines, mokslines ir pedagogines problemas biologijos, ekologijos, gamtos apsaugos bei panašaus profilio srityse; geba surasti ir studijuoti naujausią mokslinę ir techninę literatūrą bei naudotis kitais šiuolaikiniais informacijos šaltiniais; supranta ir pajėgia savarankiškai ištirti, išanalizuoti bei paaiškinti įvairius klausimus, problemas, susijusias su biologija, taikydamas šiuolaikinius mokslinio tyrimo ir analizės metodus.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, laboratoriniai darbai, pratybos, seminarai, konsultacijos, savarankiškas darbas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas. Kai kurie studijų dalykai gali būti įvertinti įskaita. Egzaminai ir įskaitos vyksta raštu arba raštu ir žodžiu. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1(labai blogai) iki 10(puikiai) balų, o per įskaitas - įskaityta arba neįskaityta.
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Privalomi dalykai: Dalykinė anglų kalba. Bendroji ir analizinė chemija. Organinė chemija, Organizmų kilmė ir įvairovė (I, II, III), Organizmų įvairovės praktika (I, II, III); Matematika biologams, Biochemija, Ląstelės biologija ir histologija, biologinė fizika, ekologijos pagrindai, molekulinė biologija ir genetika, biostatistika, mikrobiologija ir biotechnologija, vystymosi biologija, mokslinio tyrimo metodai ir analizė, augalų fiziologija, dirvožemio biologija, kursinis darbas, vandenų ekologija, žmogaus ir gyvūnų fiziologija, evoliucija, invazijų biologija, mokslinio darbo projektas. Bakalauro baigiamasis darbas. Pasirenkamieji dalykai: Geografinės informacinės sistemos, augalų genetika, elgsenos ekologija, medicininė zoologija, augalų ir grybų biologija, cheminė ekologija, ekotoksikologija, filogenetika, fitosociologija, ornitologija ir teriologija, entomologija, populiacijų ekologija. Bendrieji universitetinio lavinimo dalykai.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Išskirtinis studijų programos bruožas – detalesnės biologinės įvairovės studijos populiacijų, rūšių ir ekosistemų lygiuose
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti mokslinių tyrimų institutuose, aplinkos apsaugos sistemoje, taip pat gali dirbti biologijos mokytoju (studijų metu sudaroma galimybė papildomai studijuoti disciplinas, reikalingas mokytojo kvalifikacijai įgyti).
Tolesnių studijų galimybės:
Turintys biologijos bakalauro išsilavinimą absolventai gali tęsti studijas biologijos bei medicinos (medicininės biologijos) studijų krypčių magistro studijų bei specializuotų (biologijos mokytojo) studijų programose.