Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Veterinarija (anglų k. - Veterinary)

Studijų krypties grupė

Veterinarijos mokslai

Studijų kryptis

Veterinarija

Švietimo sritis

Veterinarija

Švietimo posritis

Veterinarija

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Veterinarijos mokslų profesinis bakalauras
Veterinarijos felčeris

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6602

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-56

Akreditavimo vertinimo išvados

VIKO Veterinary Final Evaluation Report_2022.pdf

Valstybinis kodas

6531HX001

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550841

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-02-26
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas(-ai):
Rengti specialistus žinančius gyvūnų morfologiją, išmanančius fiziologinius ir patologinius procesus, gebančius rūpintis gyvūnų priežiūra, apsauga, slauga, ir gydymu, mokančius atlikti veterinarinę sanitarinę ekspertizę, gebančius užsiimti farmacine veikla ir organizuoti paslaugų verslą.
Studijų rezultatai:
Absolventai gebės:
1. Veterinarijos srityje įvertinti savo kompetencijų ribas, vykdyti pavestas užduotis ir prisiimtus įsipareigojimus.
2. Prisitaikyti prie naujų situacijų, analizuoti ir sisteminti informaciją veterinarijos srityje, įvertinti ir palaikyti savo darbo kokybę.
3. Bendrauti taisyklinga valstybine ir užsienio kalba su kolegomis, klientais, raštu ir žodžiu pateikti idėjas, siūlomus sprendimus.
4. Bendrauti elektroninėje erdvėje, taikyti informacijos pristatymo kompiuterines technologijas, teikti kvalifikuotą informaciją veterinarijos specialistams ir visuomenei.
5. Suformuluoti tiriamojo darbo tikslą ir uždavinius, analizuoti mokslinę ir informacinę literatūrą, parengti tiriamojo darbo metodiką, surinkti tyrimo duomenis, apibendrinti rezultatus ir daryti išvadas.
6. Naudotis literatūra, duomenų bazėmis ir kitais informacijos šaltiniais.
7. Kontroliuoti, prižiūrėti ir užtikrinti tinkamus saugumo standartus sau ir aplinkiniams.
8. Taikyti apsaugos priemones, užkertančias kelią plisti infekcijoms.
9. Paskirti gyvūnų priėmimo laiką, priimti gyvūnus į kliniką ir užtikrinti, kad gyvūnu bus tinkamai pasirūpinta.
10. Atlikti finansines operacijas po konsultacijos ar gydymo, parduoti atitinkamus produktus.
11. Prižiūrėti veterinarijos kliniką, tinkamai paruošti klinikos aplinką, įrankius ir medžiagas.
12. Paruošti pacientus medicininėms procedūroms bei tyrimams.
13. Suteikti pirmąją pagalbą, įvertinti gyvūno klinikinę būklę, palaikyti pagrindines gyvybines funkcijas ir atlikti pirminę diferencinę diagnostiką.
14. Suteikti gyvūnui priežiūrą, atpažinti ir apibūdinti ligų pasireiškimo būdus ir jų eigą, klinikinių požymių sunkumą.
15. Kontroliuoti gyvūno gijimą, suteikti gyvūnui būtiną pooperacinę priežiūrą.
16. Paaiškinti klientui, kaip prižiūrėti sergantį gyvūną namuose.
17. Savo praktinėje veikloje konsultuoti gyvūnų laikytojus, kolegas ir visuomenę su veterinarija susijusiais klausimais.
18. Paimti mėginius skirtingiems laboratoriniams tyrimams, su klinikoje esančios įrangos pagalba atlikti kraujo, šlapimo ir kitus tyrimus ir gydytojo pavedimu interpretuoti tyrimų rezultatus.
19. Paruošti diagnostinę vaizdo įrangą, medžiagas ir patį gyvūną vaizdo diagnostikai.
20. Asistuoti atliekant gyvūnams rentgenografiją.
21. Tinkamai paruošti gyvūnus, kad veterinarijos gydytojas galėtų atlikti medicinines procedūras ar tyrimus.
22. Veterinarijos gydytojo pavedimu saugiai ir efektyviai atlikti kai kurias klinikines diagnostines ir gydomąsias procedūras.
23. Asistuoti veterinarijos gydytojui chirurginių procedūrų metu, jo pavedimu atlikti nesudėtingas operacijas.
24. Prižiūrėti gyvūną pooperaciniu laikotarpiu, parinkti tinkamas priemones ir vaistines medžiagas.
25. Paruošti tinkamą anestezijos įrangą ir medžiagas atitinkamai anestezijos procedūrai atlikti.
26. Paruošti gyvūną anestezijai, asistuoti veterinarijos gydytojui vykdant ir palaikant anesteziją.
27. Išduoti klientui vaistus, paskirtus veterinarijos gydytojo ir paaiškinti, kaip tinkamai ir saugiai juos naudoti ir saugoti.
28. Apskaičiuoti tinkamą vaisto dozę ir suduoti ar įvesti ją gyvūnui.
29. Įvertinti gyvūninių produktų ir žaliavų tinkamumą žmonių maistui, atlikti maisto tvarkymo subjektų higienos reikalavimų priežiūrą.
30. Taikyti veterinarinės medicinos praktikoje biomedicinos mokslų principus, metodus ir žinias (anatomijos, fiziologijos, patologijos, mikrobiologijos).
31. Imtis atsakomybės už savo ir sau pavaldžių darbuotojų veiklos kokybę vadovaujantis profesine etika ir pilietiškumu.
32. Organizuoti ir planuoti savo laiką ir darbą, savarankiškai priimti sprendimus ir įvertinti jų poveikį apibrėžtoje situacijoje.
33. Savarankiškai mokytis ir pritaikyti įgytas žinias praktikoje.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, pratybos, laboratoriniai darbai, mokomosios literatūros skaitymas, uždavinių sprendimas, literatūros apžvalgos rengimas ir pristatymas, kursiniai projektai, savarankiškas darbas, profesinės veiklos praktikos, baigiamasis darbas ir baigiamasis egzaminas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikomas kaupiamasis vertinimas. Kaupiamojo vertinimo sudedamosiomis dalimis vertinami tam tikri studijų dalyko programoje numatyti studijų rezultatai. Kiekvieno dalyko arba modulio studijos baigiamos egzaminu arba studento savarankiškai atlikto darbo (projekto) įvertinimu. Galutinį pažymį sudaro dalyko programoje nustatytos kaupiamojo vertinimo sudedamosios dalys (pvz.: tarpiniai atsiskaitymai, savarankiški darbai, egzaminas), kurių procentinė išraiška nustatoma studijų dalyko programoje.

Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji koleginių studijų dalykai (17 kr.): Specialybės kalba (lietuvių ir užsienio); Studijavimo gebėjimų ugdymas ir bendravimo psichologija; Informatika; Taikomoji biologija ir laboratoriniai gyvūnai.
Studijų krypties dalykai (123 kr.): Gyvūnų anatomija; Lotyniški veterinarijos terminai; Smulkiųjų agrokultūrinių gyvūnų priežiūra ir sveikatingumas; Gyvūnų gerovė; Taikomoji etologija; Farmakologija ir vaistų administravimas; Veterinarinė patologija; Gyvūnų fiziologija; Klinikinė diagnostika ir neužkrečiamosios ligos; Akušerija ir ginekologija; Epizootologija; Chirurgija; Parazitologija; Veterinarinė sanitarinė ekspertizė; Mikrobiologija; Slaugos procesas ir klinikiniai įgūdžiai; Veterinarijos teisė ir profesinė etika; Egzotinių gyvūnų sveikatingumo ypatumai; Smulkiųjų gyvūnų veislės ir slauga; Laboratorinė diagnostika.
Praktikos (30 kr.): Ligų terapijos ir profilaktikos; Smulkiųjų gyvūnų slaugos; Baigiamoji.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Siūlomų dalykų sąrašas tvirtinamas kiekvienais mokslo metais atskirai.

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Veterinarijos felčeriai kitose Lietuvos kolegijose nėra rengiami.

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Galės dirbti smulkiųjų gyvūnų veterinarijos klinikose, stambiųjų gyvulių ūkiuose, bitynuose, privačiose veterinarijos paslaugų įmonėse, zooparduotuvėse, beglobių gyvūnų organizacijose, maisto ir veterinarijos laboratorijose, farmacijos įmonėse ir kt. gyvūnų laikymo vietose, maisto/pašarų tvarkymo įmonėse.
Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į antrosios pakopos studijas aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.