Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Genetika (anglų k. - Genetics)

Studijų krypties grupė

Gyvybės mokslai

Studijų kryptis

Genetika

Švietimo sritis

Biologija ir susiję mokslai

Švietimo posritis

Biologija ir susiję mokslai (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Gyvybės mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-9

Akreditavimo vertinimo išvados

VU_Genetika_2022.pdf
Išvadų išrašo vertimas_VU_Genetika_2022.pdf

Valstybinis kodas

6121DX005

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450510

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-10-28
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti išsilavinusius, mokslo naujovėms imlius, kritiškai mąstančius genetikos specialistus, turinčius bazinių gyvybės mokslų sričių žinių ir įgūdžių, kurie užtikrintų sėkmingą karjerą su genetika susijusiose mokslo ir ūkio srityse.
Studijų rezultatai:
Teorinės ir praktinės žinios, reikalingos paaiškinti biologinių procesų gyvose sistemose genetinę reguliaciją, praktiniai įgūdžiai dirbti šiuolaikinėje genetikos laboratorijoje, naudotis standartine genetikos, molekulinės biologijos ir kita biomedicinine įranga, gebėjimai taikyti bioinformatikos metodus, kritiškai vertinti genetikos ir kitų gyvybės mokslų sričių informaciją, spręsti žinomo ir nežinomo pobūdžio problemas, analizuoti naujas problemas ir planuoti jų sprendimo būdus, veiksmingai bendrauti su kolegomis, dirbti savarankiškai ir komandoje, organizuoti ir planuoti savo laiką, nuolat mokytis ir tobulėti profesinėje srityje.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, laboratoriniai darbai, pratybos, seminarai, konsultacijos, savarankiškas darbas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas. Kai kurie studijų dalykai gali būti įvertinti įskaita. Egzaminai ir įskaitos vyksta raštu arba raštu ir žodžiu. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1(labai blogai) iki 10(puikiai) balų, o per įskaitas - įskaityta arba neįskaityta.
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Privalomieji dalykai: Bendroji ir fizikinė chemija, Organinė chemija, Biochemija, Tiesinė algebra ir analizinė geometrija, Matematinė analizė ir diferencialinės lygtys, Tikimybių teorija ir matematinė statistika, Biologinė fizika, Dalykinė anglų kalba, Struktūrinė ląstelės biologija ir citogenetika, Biologinė įvairovė, Genetikos principai ir koncepcijos, Mikrobiologija, Molekulinė biologija, Žmogaus ir gyvūnų fiziologija, Bioinformatika, Biostatistika, Genetinių tyrimų laboratoriniai metodai, Genetinė analizė, Populiacijų ir ekologinė genetika, Mikroorganizmų genetika, Augalų molekulinė biologija, Vystymosi biologija ir genetika, Kursinis darbas, Funkcinė ląstelės biologija, Epigenetika. Pasirenkamieji dalykai: Neurobiologija, Taikomiji kompiuterija, Genų inžinerija, Virusologija, Žmogaus genetika, Biotechnologija, Imunologija, Molekulinė evoliucija. Bendrauniversitetiniai dalykai (BUS). Praktikos: dvi profesinės praktikos mokslo ir studijų bei verslo institucijų mokslinėse laboratorijose. Bakalauro baigiamasis darbas.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programa suteikia šiuolaikines genetikos ir kitų gyvybės mokslų žinias ir praktinius įgūdžius, kurie yra tvirtas pagrindas tolesnėms studijoms bei profesinei karjerai sparčiai besivystančiose genetinių technologijų, biomedicinos ir biotechnologijų srityse.
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti biotechnologijos ir mikrobiologijos pramonės įmonėse, mokslo institutuose, klinikinėse mokslinėse ir diagnostinėse bei privataus sektoriaus laboratorijose. Po papildomo edukologinio lavinimo, šią programą baigę bakalaurai gali dėstyti biologiją vidurinėse mokyklose.
Tolesnių studijų galimybės:
Genetikos bakalaurai tęsia studijas genetikos, molekulinės biologijos, mikrobiologijos, neurobiologijos, biofizikos, medicinos biologijos ir medicinos genetikos magistrinių studijų programose.