Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Optometrija (anglų k. - Optometry)

Studijų krypties grupė

Fiziniai mokslai

Studijų kryptis

Fizika

Studijų krypties šaka

Optinė fizika

Švietimo sritis

Fiziniai mokslai

Švietimo posritis

Fizika

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Fizinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6109

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 3,5, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6123CX001

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450533

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2016-06-15
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti aukštos kvalifikacijos optometrijos specialistus, fizikos bakalaurus,
• turinčius fundamentalių mokslo tyrimų rezultatais grindžiamų naujausių fizikos ir optometrijos žinių, kurias gebėtų taikyti spręsdami nestandartinius uždavinius naujoje arba netipiškoje aplinkoje;
• turinčius aukštą optometrininko kvalifikaciją sąlygojančius mokėjimus ir įgūdžius;
• gebančius visapusiškai ištirti regą, atlikti jos korekciją, aptikti galimus akių ligų požymius;
• turinčius savarankiško kūrybinio darbo įgūdžių, įgalinančių analizuoti ir taikyti optometrijos naujoves šiuolaikinės technologinės pažangos sąlygomis;
• gebančius bendrauti raštu ir žodžiu lietuvių ir anglų kalbomis, pateikti informaciją specialistų auditorijai, organizuoti savo darbą ir planuoti laiką, dirbti komandoje, studijuoti ir nuolat ugdyti savo profesionalumą ir bendrąjį išprusimą.

Studijų rezultatai:
Programos absolventai gebės:
• kvalifikuotai dirbti pirminės akių priežiūros įstaigose, t.y. taikyti dalykines ir profesines žinias parenkant akinius ir kontaktines korekcijos priemones;
• naudoti optometrijos specialisto veikloje reikalingas sąvokas, koncepcijas, principus ir dėsningumus, suprasti ir atpažinti regos anomalijas ir jų korekcijos būdus;
• naudotis fiziniais dėsniais ir eksperimentiniais tyrimo metodais, gebės įvairiais būdais ir instrumentais spręsti konkrečias teorines ir praktines problemas;
• praktiškai atlikti visapusiškus regos matavimus, juos analizuoti ir interpretuoti, skirti tinkamą regos korekciją, aptikti galimus akių ligų požymius, argumentuotai spręsti realias optometrijos teorines ir praktines problemas;
• kokybiškai ir kiekybiškai analizuoti klasikinės ir moderniosios fizikos reiškinius, apdoroti eksperimentinius duomenis, parinkti tinkamus matematinius metodus bei informacines technologijas optometrinių matavimų analitiniam ir skaitiniam modeliavimui;
• atpažinti naujas fizikines ir optometrines problemas, atlikti teorinius ir praktinius tyrimus, analizuoti ir argumentuotai paaiškinti rezultatus bei planuoti sprendimų strategiją;
• tinkamai naudoti specialybės terminiją gimtąja ir užsienio kalba, taikyti įgytas kalbines bei dalykines užsienio kalbų žinias bendravimo bei bendradarbiavimo kontekste;
• produktyviai ir veiksmingai bendradarbiauti su kitais žmonėmis, mokės įsigilinti į pateiktus argumentus, perteikti informaciją, idėjas ir sprendimus optometrijos specialistų bei plačiajai visuomenei žodžiu, raštu ir daugialypėje informacinėje terpėje;
• įgyti naujų fizikos bei optometrijos žinių ir įgūdžių profesinei veiklai tobulinti ir/arba tolesniam mokymuisi, matys regos mokslo perspektyvas.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Aiškinamasis, pokalbio ir interaktyvių demonstracijų metodas paskaitose akcentuojant į studentus orientuotą, pagrįstą problemų sprendimu mokymą; laboratorinių darbų metu taikomi kūrybiniai diskusijų, eksperimentinio tyrimo metodai; pratybose atliekama atvejų analizė per individualias ir grupines tyrimo užduotis, mokymo procese naudojamos individualios ir grupinės konsultacijos.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijų dalykuose taikoma dešimtbalė kriterinė skalė ir kaupiamoji vertinimo schema, susidedanti iš darbo seminarų metu, savarankiško darbo užduočių (projektinis tiriamasis darbas, pranešimas, kolokviumas, laboratoriniai darbai) ir egzamino raštu balų. Baigiamųjų rašto darbų gynime taikoma dešimtbalė kriterinė skalė ir kolegialaus vertinimo schema.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Pagrindinės studijų krypties dalykų apimtis yra 165 kreditai (su praktika ir baigiamuoju darbu).
Pagrindinės studijų krypties dalykai: fizikos praktikumo metodika, mechanika, molekulinė fizika, elektra ir magnetizmas, optika, kvantinė fizika, kietųjų kūnų fizika, branduolio ir elementariųjų dalelių fizika, kvantinė mechanika, astronomija, aukštoji matematika, diferencialinės lygtys, kompiuterinė fizika, žmogaus ir jo regos organų anatomija, fiziologija ir genetika, akių ligos, akies optika ir regos korekcija, regos terapija, kontaktinė korekcija, instrumentinė optika, optinės technologijos, šiuolaikinė optometrinė įranga.
Programoje yra numatytos dvi profesinės veiklos praktikos, kurių trukmė 10 savaičių. (15 kr.)
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
Galima gilinti žinias studijų kryptyje, pasirenkant specializuotus studijų krypties dalykus.
Studijų programos skiriamieji bruožai:

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai, baigę optometrijos studijų programą, geba kvalifikuotai dirbti regos sistemos pirminės priežiūros centruose, optikos salonuose arba švietimo ir mokslo institucijose, valstybinėse ir komercinėse struktūrose.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai galės studijuoti fizikos krypčių magistrantūros studijų programose.