Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Finansai (anglų k. - Finance)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Finansai

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Finansai, bankininkystė ir draudimas

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras
Finansininkas, LTKS VI

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6619

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-10

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531LX080

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550412

Finansinės grupės kodas

2.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2016-07-11
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti įmonių ir organizacijų finansininkus, gebančius valdyti finansinius procesus, vertinti finansinę būklę ir veiklos rezultatus, rengti statistinę, mokestinę ir finansinę atskaitomybes, biudžetus, verslo planus bei pagrįsti finansinių išteklių panaudojimo efektyvumą vertinant riziką, prisitaikyti (nuolat mokytis) prie nuolat besikeičiančios aplinkos.
Studijų rezultatai:
Žinios ir jų taikymas:
1. Žinos matematikos, vadybos, ekonomikos, finansų ir apskaitos mokslų pamatines teorijas, principus ir gebės juos taikyti praktinėje veikloje Supranta finansų sistemos struktūrą, finansų rinkų tipus ir paskirtį, finansų valdymo teorijų principus, geba numatyti jų įgyvendinimo galimybes.
2. Žinos ir supras finansų funkcijas, šalies ir tarptautinių finansų sistemos struktūrą, joje vykstančius procesus, valdymo ypatumus, finansų rinkų tipus bei paskirtį ir gebės taikyti įgytas žinias ir suvokimą siekiant verslo plėtros.
3. Žinos ir taikys finansinę atskaitomybę reglamentuojančius norminius aktus, apskaitos ir finansinės kontrolės metodus, aplinkos ir žmonių saugos teisinius pagrindus, profesinės etikos principus ir buhalterių profesionalų etikos kodeksą.
Gebėjimai vykdyti tyrimus:
4. Gebės atlikti tyrimus parenkant ir pritaikant kokybinius ir kiekybinius metodus, apdoroti duomenis, naudojant šiuolaikines informacines ir kompiuterines technologijas, bei analizuoti ir interpretuoti rezultatus
Specialieji gebėjimai:
5. Taikys teisės aktus ir kitus norminius dokumentus, reglamentuojančius organizacijos veiklą, finansinę atskaitomybę ir veiklos apmokestinimą.
6. Gebės naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis ir kompiuterinėmis technologijomis apibendrinant ir susisteminant ekonominės ir finansinės informacijos duomenis vidiniams ir išoriniams vartotojams.
7. Rengs finansinę atskaitomybę, statistines, mokestines ataskaitas ir deklaracijas.
8. Analizuos organizacijos finansinių, statistinių ir mokestinių ataskaitų rodiklius, vertins finansinę būklę ir veiklos rezultatus, užtikrins finansinę kontrolę, teiks rekomendacijas finansiniams ir investiciniams sprendimams priimti.
9. Gebės bendradarbiauti rengiant organizacijos biudžetus, verslo planus, pagrindžiant finansinių išteklių panaudojimo efektyvumą bei vertinant riziką
Socialiniai gebėjimai:
10. Gebės bendrauti su specialistais ir kitais asmenimis nuosekliai reiškiant mintis perteikti informaciją, kritiškai vertinti problemas ir sprendimus, adaptuotis naujose situacijose, dirbti multikultūrinėse ir multinacionalinėse grupėse bei organizacijose.
Asmeniniai gebėjimai:
11. Gebės vykdyti projektinę, kūrybingumu, saviraiška, novatoriškumu grindžiamą veiklą greitai kintančioje ir daugianacionalinėje aplinkoje.
12. Gebės savarankiškai mokytis profesinės veiklos srityje per visą gyvenimą trunkantį mokymąsi, suvoks moralinę atsakomybę už savo veiklos kokybę ir jos rezultatų poveikį visuomenei, ekonominei, kultūrinei raidai, gerovei ir aplinkai.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Mokymo ir mokymosi metodų visuma yra skirta formuoti savarankiškai, kūrybiškai veiklai reikalingus bendruosius, asmeninius, socialinius ir specialiuosius gebėjimus, reikalingus valdyti finansinius procesus, vertinti finansinę būklę ir veiklos rezultatus, rengti statistinę, mokestinę ir finansinę atskaitomybes, biudžetus, verslo planus bei pagrįsti finansinių išteklių panaudojimo efektyvumą vertinant riziką. Vyrauja metodai, ugdantys studento kritinį mąstymą, iniciatyvą, aktyvumą, formuojantys teorinius pagrindus ir praktinius įgūdžius bei gebėjimus: probleminis pokalbis, teksto analizė, situacijos analizė, koncepcijų minčių žemėlapiai, projektinė veikla, grupinis kūrybinis problemų sprendimas, vaidmenų metodas, situacijų modeliavimas, uždavinių sprendimas ir analizė, tyrimo rengimas ir pristatymas, informacijos paieška ir atranka, diskusija, debatai, originalių techninių sprendimų paieška, specialiųjų programinių paketų taikymas, loginis įrodymas ir kiti.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijų rezultatų vertinimas atliekamas viso semestro ir egzaminų sesijos metu, pasiekimų vertinimui naudojant individualaus kaupiamojo vertinimo indeksą (IKI= Tkn + Ekn), kurio proporcinį įvertį nustato dėstytojas, atsižvelgdamas į siekiamus studijų rezultatus, dalyko turinį ir užduočių specifiką. Visi dalyko nuolatiniai ir/ar tarpiniai atsiskaitymai, egzaminai ar studijų rezultatų vertinimai kita forma, praktikos užduotys ir praktikos veiklos (analizės) ataskaitos gynimas studentams yra privalomi. Visų studijų dalykų baigiamajam vertinimui yra numatytas egzamino metodas, teikiant testą ir praktines užduotis, arba projekto parengimas ir gynimas. Praktikos vertinimas baigiamas praktikos ataskaitos pateikimu ir gynimu. Pasiekimų už studijų etapą vertinimui yra skiriamos užduotys: praktikos ataskaita, kursinis darbas ir baigiamasis darbas. Praktikos užduotys ir ataskaita gali apimti ne tik vieno, bet kelių tarpusavyje susijusių dalykų studijų rezultatus ir reikalavimus pademonstruoti kompleksinius įgūdžius ar gebėjimus.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Pagrindinės studijų krypties dalykų apimtis kreditais – 135 (su praktika).
Pagrindiniai studijuojami dalykai: taikomoji matematika, dokumentų valdymas, ekonomika, vadyba, taikomųjų tyrimų metodologija, ekonominė statistika, rinkodara, įmonės ekonomika, teisė, apskaitos pagrindai, finansai, finansinė apskaita (dalykas /praktika), valdymo apskaita, ekonominė informatika, kompiuterizuotos apskaitos praktika, įmonių finansinės veiklos analizė (dalykas / praktika), mokesčių sistema, finansų ir investicijų valdymas (dalykas / praktika), vidaus kontrolė ir finansinis auditas, viešojo sektoriaus apskaita ir finansinė atskaitomybė, verslo rizikos valdymas ir kt. Profesinės veiklos praktikų trukmė – 20 savaičių:
- kompiuterizuotos apskaitos praktika – 4 savaitės;
- baigiamoji praktika – 8 savaitės.
Praktikos integruotos į dalyką:
- finansinė apskaita (dalykas / praktika) – 2 savaitės;
- įmonių finansinės veiklos analizė (dalykas / praktika) – 2 savaitės;
finansų ir investicijų valdymas (dalykas / praktika) – 4 savaitės.
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
Pasirenkamieji dalykai, skirti gilinimuisi kryptyje, sudaro 15 kreditų. Galima pasirinkti vieną iš pasirenkamųjų dalykų grupių:
tarptautiniai finansai / tarptautinis verslas / tarptautiniai finansai (angų k.);
viešieji pirkimai / projektų rengimas ir valdymas / projektų rengimas ir valdymas (anglų k.);
pinigai ir bankai / finansų rinkos / finansų rinkos (anglų k.).
Galima pasirinkti bendruosius koleginių studijų dalykus (6 kr.):
Bendravimo psichologija / Verslo etika / Organizacinė psichologija;
Socialinė komunikacija / Derybų menas.
Studento laisvai pasirenkamiesiems dalykams skiriama 9 kreditai. Studentai gali laisvai rinktis dalykus iš siūlomų Kolegijoje arba išklausyti dalyvaudami mobilumo projektuose.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventas galės dirbti verslo įmonėse bei viešojo sektoriaus institucijose
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas galės dirbti verslo įmonėse bei viešojo sektoriaus institucijose.
Tolesnių studijų galimybės:
Studijas galima tęsti universitetuose pagal socialinių mokslų studijų srities finansų, apskaitos, ekonomikos, verslo ir vadybos studijų krypčių programas.