Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Apskaita (anglų k. - Accounting)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Apskaita

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Apskaita

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras
Buhalteris, LTKS VI

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6602

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-14

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531LX038

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550411

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-02-21
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas:
Rengti buhalterinės apskaitos profesinius bakalaurus, gebančius savarankiškai organizuoti ir tvarkyti verslo įmonių bei viešojo sektoriaus subjektų apskaitą, kontroliuoti apskaitos politikos formavimo ir įgyvendinimo procesus, analizuoti ir vertinti įmonių veiklos rezultatus.
Studijų rezultatai:
Žinios ir jų taikymas:
1. Parengti ūkio subjekto apskaitos politiką, taikant Lietuvos Respublikos ir Tarptautinius apskaitos reglamentus.
2. Formuoti apskaitos duomenų informacinę bazę, taikant šiuolaikines apskaitos informacines technologijas.
Gebėjimai atlikti tyrimus:
3. Pažinti ir vertinti kintančią, tarptautinę ekonominę bei darbo aplinką, taikant adekvačius tyrimo metodus.
4. Rinkti, sisteminti, teikti ir racionaliai naudoti objektyvią verslo informaciją, pasitelkiant apskaitos mokslo teorijas, tyrimus ir praktiką.
5. Analizuoti, vertinti finansinės būklės ir veiklos rezultatus, teikti išvadas ir siūlymus valdymo bei finansiniams sprendimams.
Specialieji gebėjimai:
6. Tvarkyti ūkio subjekto apskaitą nuo pirminių apskaitos dokumentų iki finansinių ataskaitų rinkinio parengimo.
7. Rengti finansines, statistines, mokestines ir kt. ataskaitas.
8. Užtikrinti apskaitos sistemos informacijos patikimumą, patikrinant užregistruotus apskaitoje procesus bei nustatant klaidas ir apgaules.
9. Sukurti ir įgyvendinti vidaus kontrolės sistemą, įvertinant apskaitos politikos formavimo ir organizavimo ypatumus skirtingos veiklos įmonėse.
10. Identifikuoti apskaitos sistemos veiksmingumo problemas ir teikti siūlymus dėl apskaitos politikos tobulinimo.
11. Rengti ūkio subjekto biudžetus ir kontroliuoti jų vykdymą, taikant analitinį mąstymą ir kūrybiškumą.
Socialiniai gebėjimai:
12. Integruotis į komandinę veiklą, etiškai ir profesionaliai spręsti profesinės veiklos uždavinius.
13. Komunikuoti raštu ir žodžiu vartojant lietuvišką ir tarptautinę apskaitos terminologiją, perteikiant profesines žinias lietuvių ir užsienio kalba.
Asmeniniai gebėjimai:
14. Pasirinkti, taikyti mokymosi strategijas ir metodus.
15. Savarankiškai, atsakingai planuoti ir organizuoti profesinę veiklą.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Orientuotos į bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų plėtojimą bei kūrybiškumo ugdymą: paskaitos, seminarai, diskusijos, individualūs ir grupiniai projektiniai darbai, praktiniai seminarai, atvejų analizė, darbų viešas pristatymas ir gynimas, diskusijos, sąvokų žemėlapis, probleminis skaitymas, mokslinių straipsnių rengimas, informacijos paieška ir sisteminimas ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Programos studijų rezultatų vertinimas atliekamas visą semestrą ir egzaminų sesijos metu taikant kaupiamąjį vertinimą. Studijų rezultatų vertinimo būdai: kontrolinis darbas, projektas, projekto viešas pristatymas ir gynimas, savarankiškos kūrybinės užduotys, seminarai, kursiniai darbai, praktikų ataskaitos, egzaminai ir baigiamasis darbas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji koleginių studijų dalykai (20 kreditų):
Verslo užsienio kalba, tiriamojo darbo organizavimas, verslo psichologija, verslo teisė.
Studijų krypties dalykai (101 kreditas):
Darbo ir civilinė sauga, verslo etika ir socialinė atsakomybė, kompiuterinis informacijos valdymas, dokumentų valdymas, taikomoji matematika, ekonomikos teorija, statistika, įmonės ekonomika, apskaitos pradmenys, vadyba, rinkodara, finansų valdymas, valdymo apskaita, mokesčiai ir jų apskaita, finansų rinkos, finansinė apskaita, socialinis draudimas, kompiuterizuota apskaita, viešojo sektoriaus veiklos apskaita, verslo planavimas ir organizavimas, finansinis auditas, įmonių veiklos analizė.
Praktikos (39 kreditai):
Kompiuterizuotas apskaitos informacijos apdorojimas, apskaitos sistemos įmonėse,
baigiamoji profesinės veiklos praktika.
Baigiamasis darbas (10 kreditų).
Specializacijos:
Studento pasirinkimai:
Laisvai pasirenkamieji dalykai (10 kreditų)
Akademinė anglų kalba, švedų kalba, norvegų kalba, asmeninių finansų valdymas, kompiuteriniai finansiniai skaičiavimai, Europos Sąjungos teisė, tarptautinė lyginamoji apskaita, darbo teisė, verslo galimybių analizė, globalizacijos procesų raida, žmogiškųjų išteklių vadyba, verslo informatika, tarptautinė ekonomika.
Taip pat studentas gali pasirinkti iš Kolegijos siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programa orientuota į socialiai atsakingą verslą, skirta parengti buhalterinės apskaitos specialistus, besiorientuojančius finansinės apskaitos organizavimo ir valdymo sistemoje, išmanančius ir gebančius pasirinkti tinkamus apskaitos vedimo metodus bei gebančius efektyviai ir etiškai spręsti problemas. Studentai gali studijuoti bei atlikti praktiką užsienyje pasinaudojant įvairių fondų lėšomis, dvišaliais susitarimais, dalyvauti tarptautinėse intensyviose mokymo programose (IP), atskirus studijų dalykus studijuoti užsienio kalba.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Studijų programos absolventai galės dirbti įvairių įmonių, įstaigų ir organizacijų buhalterinės apskaitos tarnybose buhalteriais, apskaitininkais, auditoriaus padėjėjais, teikti buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugas kitose srityse, steigti buhalterinių paslaugų įmones ir gali pradėti savo verslą.
Tolesnių studijų galimybės:
Gali tęsti studijas Lietuvos ir užsienio šalių universitetuose socialinių mokslų studijų srities verslo ir vadybos bei ekonomikos, apskaitos studijų krypčių studijų programose.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2018-02-15