Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Socialinis darbas (anglų k. - Social Work)

Studijų krypties grupė

Socialiniai mokslai

Studijų kryptis

Socialinis darbas

Švietimo sritis

Socialinė gerovė

Švietimo posritis

Socialinis darbas ir konsultavimas

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Socialinių mokslų profesinis bakalauras
Socialinis darbuotojas, LTKS VI

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6632

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-12

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531JX001

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550923

Finansinės grupės kodas

2.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2022-06-09
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas(-ai):
Parengti socialinius darbuotojus, gebančius nuolat besikeičiančioje visuomenėje profesionaliai ir kūrybiškai taikyti socialinio darbo žinias ir įgūdžius teikiant socialinę pagalbą skirtingoms klientų grupėms, įsipareigojant socialiniam teisingumui, žmogaus teisėms ir profesinei etikai.
Studijų rezultatai:
Baigę studijas, Socialinio darbo studijų programos absolventai:
1. Parenka efektyviausius komunikavimo būdus bendradarbiaujant su klientu bei kliento sistema.
2. Pritaiko tinkamiausią socialinės pagalbos strategiją vadovaujantis kliento ir kliento sistemos situacijos analize.
3. Taiko įvairius socialinio darbo su klientais metodus.
4. Sukuria pagalbos planą telkiant ir panaudojant žmogiškuosius, finansinius ir kt. resursus.
5. Geba priskirti kitų pagalbos profesijų atstovų vaidmenis dirbant tarpdisciplininėje aplinkoje.
6. Geba susieti socialinės pagalbos poreikį su veiksmingiausiomis pagalbos priemonėmis vadovaudamasis darnios raidos principais.
7. Parengia veiksmų planą bendruomenei telkti bei ją įgalinti.
8. Geba reflektuoti savo profesinę veiklą pasitelkiant teorines žinias ir praktinį patyrimą.
9. Geba analizuoti tyrimo duomenis pasitelkiant socialinio darbo žinias ir socialinio darbo praktiką.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Orientuotos į bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų plėtojimą bei kūrybiškumo ugdymą: paskaitos, seminarai, diskusijos, individualūs ir grupiniai projektiniai darbai, praktiniai seminarai, atvejų analizė, darbų viešas pristatymas ir gynimas, sąvokų žemėlapis, probleminis skaitymas, mokslinių straipsnių rengimas, informacijos paieška ir sisteminimas ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Programos studijų rezultatų vertinimas atliekamas visą semestrą ir egzaminų sesijos metu taikant kaupiamąjį vertinimą. Studijų rezultatai semestro metu vertinami per tarpinius atsiskaitymus: kontrolinis darbas, individualūs ir grupiniai projektiniai darbai, testavimas, atvejo analizė, informacijos paieška ir sisteminimas, diskusijos, esė, savarankiškos kūrybinės užduotys, seminarai, kursiniai darbai, praktikų ataskaitos, egzaminai, baigiamasis darbas ir / ar kvalifikacinis egzaminas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų krypties dalykai (130 kreditai): Filosofija, Akademinis ir profesinis raštingumas, Profesinė užsienio kalba (anglų k., vokiečių k.)., Žmogaus teisės socialiniame darbe, Žmogaus elgesys socialinėje aplinkoje, Savanorystė ir patirtinis mokymasis, Įvadas į socialinį darbą ir socialinės veiklos etika, Socialinė politika, Bendroji ir asmenybės raidos psichologija, Socialinio darbo teoriniai modeliai, Socialinio darbo metodai I, Socialinės paslaugos darniam vystymuisi, Socialinės apsaugos teisė, Socialinė psichologija, Socialiniai tyrimų metodai, Pagalbą teikiančios technologijos, Dvasingumas socialiniame darbe, Socialinio darbo metodai II, Socialinio darbo su klientais kursinis darbas, Socialinis darbas komandoje, Supervizija ir intervizija, Socialinės inovacijos, Profesinė komunikacija ir dokumentų valdymas, Socialinė gerontologija, Asmenų su negalia integracija, Socialinis darbas su pažeidžiamomis grupėmis, Socialinių paslaugų vadyba, Krizių valdymas socialiniame darbe, Medijos socialiniame darbe, Socialinis darbas sveikatos priežiūros sistemoje.
Laisvai pasirenkamieji dalykai (6 kreditai).
Praktikos (35 kreditai): Pažintinė socialinio darbo praktika, Stacionari institucinė socialinio darbo praktika, Socialinio darbo su atvejais praktika.
Baigiamasis darbas (9 kreditai).
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Galima rinktis:
- laisvai pasirenkamus studijų dalykus;
- alternatyvius studijų dalykus.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Skatinama įgyti socialinio darbo studijų tarptautinės patirties renkantis studijas užsienyje (nuo vieno semestro iki vienerių akademinių metų pagal mainų programas). Skatinamas bendrųjų kompetencijų ir dalykinių kompetencijų (gebėjimo kompleksiškai spręsti problemas, kritinio mąstymo, kūrybiškumo, žmogiškųjų išteklių valdymo, komandinio darbo, emocinio intelekto, sprendimų priėmimo, orientavimosi į paslaugas, derybų įgūdžių) plėtojimas, gilinimas neformaliuoju būdu (profesijos praktika, meistriškumo konkursai, nacionalinė ir tarptautinė projektinė veikla).
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai galės dirbti socialiniais darbuotojais ar administruoti socialinio darbo veiklą socialinių paslaugų centruose, šeimos ir vaiko gerovės centruose, senyvo amžiaus priežiūros centruose, socialinės globos namuose, sveikatos priežiūros centruose, teisėtvarkos institucijose, viešajame, nevyriausybiniame ar privačiame sektoriuose.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai turės teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2022-02-17