Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Socialinis darbas (anglų k. - Social work)

Studijų krypties grupė

Socialiniai mokslai

Studijų kryptis

Socialinis darbas

Švietimo sritis

Socialinė gerovė

Švietimo posritis

Socialinis darbas ir konsultavimas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Socialinių mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Ištęstinė, 2, Metais
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-12

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6211JX027

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470923

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-11-13
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti aukštos kvalifikacijos specialistus, gebančius veikti kaip socialinės pagalbos pokyčių lyderiai kompleksinėse situacijose, tarpdisciplininėse, tarpžinybinėse aplinkose, atstovaujant savo klientų interesus bei remiantis socialinio darbo profesinėmis vertybėmis ir tikslais.
Siekiama, kad absolventai gebėtų inicijuoti bei įgyvendinti inovatyvias socialinių problemų sprendimo strategijas įvertinant situacijos kompleksiškumą, etines pasekmes, vadovauti socialinės pagalbos procesams, pagalbos organizacijoms (jų padaliniams), teikti pagrįstus siūlymus socialinės politikos tobulinimui, atlikti ekspertinius socialinių problemų ir jų sprendimo būdų vertinimus, įgyvendinti mokslinius tyrimus siekiant tobulinti socialinio darbo praktiką.

Studijų rezultatai:
Socialinio darbo magistrai geba imtis lyderystės ir inicijuoti bei įgyvendinti pokyčius, įgalinant asmenis bei struktūras kaitai, atstovauti pagalbos reikalingų asmenų teises, geba dirbti multikultūrinėje aplinkoje, vykdyti tarpininkavimo, advokatavimo funkcijas, vadovauti žmonių grupėms / komandoms, kritiškai reflektuoti socialinę politiką bei socialinius procesus bei teikti siūlymus socialinės politikos tobulinimui, geba dalyvauti tarptautiniame socialinio darbo profesijos diskurse, bei atlikti mokslinius tyrimus ir tyrimais grįsti socialinio darbo praktikos tobulinimą.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Probleminis dėstymas, mokslinės literatūros studijos, paskaitos, tyrimai, diskusijos, atvejų analizė, interaktyvios kūrybinės užduotys (naginga intervencija, ekologinis žemėlapis etc.), praktinis mokymasis socialinio darbo institucijose. Dalis veiklų vyksta virtualioje mokymosi aplinkoje, sudarant studentams sąlygas pasirinkti patogiausią atlikimo laiką. Daug dėmesio skiriama savęs, kaip būsimo profesionalo ir lyderio socialinio darbo paslaugų srityje, pažinimui ir ugdymuisi.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas raštu. Naudojamas kaupiamojo balo principas: dalį vertinimo sudaro egzaminas raštu, kitą dalį – atvejo analizės, empirinių tyrimų, projektinės ar kitos veiklos užduočių vertinimas.
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų programą sudaro: dalykai, ugdantys tyrėjo, mokslines kompetencijas; dalykai, gilinantys socialinio darbo profesines kompetencijas; dalykai, ugdantys vadybinius, lyderystės, organizacinius gebėjimus. Programa orientuota į praktinio veikimo gebėjimų formavimą ir į taikomuosius mokslinius tyrimus. Studijų metu studentai atlieka socialinio darbo vadybinę praktiką socialinių paslaugų įstaigose, valstybės, savivaldybių institucijose, NVO. Praktika vykdoma skiriant didelį dėmesį reflektavimui, universitete praktikos atlikimą kuruoja dėstytojas, turintis profesionalaus supervizoriaus diplomą.
Būsimieji socialinio darbo magistrai studijuoja bendruomenės ir asmens įgalinimo strategijas, grupių dinamiką, socialinio darbo mokslo raidą, kokybinius tyrimus, socialinių institucijų vadybą, sociokultūrinį identitetą, socialinę politiką ir kt.
Socialinio darbo studijų programa skirta asmenims, turintiems socialinio darbo krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį, taip pat kitų studijų krypčių bakalaurams, išklausiusiems papildomas išlyginamąsias studijas.
Studento pasirinkimai:
Studentai gali rinktis praktikos vietą, mokslo tiriamojo darbo tematiką, pasirenkamus dalykus, kas leidžia studentams patiems formuoti savo studijų profilį (orientuotis į tam tikrą klientų grupę, vadybinį ar terapinį socialinio darbo pobūdį, mokslo tiriamąją veiklą).
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Daugiadimensinis programos profilis integruojant socialinio darbo terapinius, vadybinius, tyrimų gebėjimus ir lyderystės gebėjimus individo, grupės, organizacijos ir sistemos lygmenyse.
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai dirba praktinį socialinį darbą, organizuoja socialines paslaugas, arba renkasi mokslo-tiriamąjį darbą. Gali dirbti socialinių darbuotojų pareigybėse, socialinių paslaugų įstaigų vadovaujančiose pozicijose, taip pat valstybinių, savivaldybinių institucijų departamentuose, administruojančiuose socialinės pagalbos sritį bei formuojančiuose jos politiką.
Tolesnių studijų galimybės:
Podiplominės studijos (pvz., psichoterapijos, supervizijos ir pan.) ir doktorantūros studijos (sociologijos, edukologijos krypčių).