Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Teisė ir muitinės veikla (anglų k. - Law and customs activities)

Studijų krypties grupė

Teisė

Studijų kryptis

Teisė

Švietimo sritis

Teisė

Švietimo posritis

Teisė

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Teisės bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6104

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

210
Ištęstinė, 5, Metais
Nuolatinė, 3,5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-30

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121KX006

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450421

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-01
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Programos akreditavimo vertinimo išvados

Teisės ir muitinės veiklos studijų programa skirta rengti teisinį išsilavinimą turinčius specialistus papildomai suteikiant jiems specialių žinių ir gebėjimų pagal pasirinktą studijų šaką:
a) muitinės pareigūnus, gebančius taikyti muitinės teisę - Europos Bendrijos bei nacionalinius teisės aktus, kitus norminius dokumentus, reglamentuojančius prekių deklaravimą, muitinės procedūrų vykdymą bei muitinės formalumų atlikimą; turinčius specialių viešosios vadybos ir administravimo žinių bei įgūdžių atstovauti šaliai muitinės ir mokestiniuose ginčuose;
b) mokesčių institucijų tarnautojus-vadybinkus, gebančius taikyti mokesčių teisę atliekant mokesčių administravimą ir kontrolę; turinčių specialių žinių mokesčių mokėtojų aptarnavimo klausimais bei įgūdžių atstovauti šaliai sprendžiant mokestinius ginčus;
c) tarptautinės prekybos ir logistikos vadybininkus, įgyjančius specialių gebėjimų dirbti vadybininkais tarptautinio verslo organizacijose bei rizikos valdymo, užtikrinant logistikos grandinės saugumą, srityje; turinčius žinių iš tarptautinės sutarčių teisės.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji teisės bakalaurai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: filosofiją, logiką ir mokslo metodologiją, psichologiją, mikroekonomiką, makroekonomiką ir teisės studijų specialybinius dalykus: Lietuvos konstitucinę teisę, teisės teoriją, civilinę teisę, civilinio proceso teisę, baudžiamąją teisę, baudžiamojo proceso teisę, Europos Sąjungos teisę, tarptautinę teisę, finansų apskaitą, administracinę teisę, teisėsaugos institucijų teisinį reguliavimą, darbo teisę, ir kt.
Taip pat studijuoja specialius dalykus pagal pasirinktas studijų šakas:
a) muitinės pareigūnai - bendrasis muitų tarifas, tarifinis prekių klasifikavimas, muitinės vertės ir kilmės nustatymas, muitinės procedūros, pramoninės nuosavybės apsauga muitinėje, muitinės ir mokestiniai ginčus, rizikos valdymas muitinėje bei statutinių tarnybų vadyba ir etika;
b) mokesčių institucijų tarnautojai-vadybinkai - mokesčių teisė, finansų teisė, nacionaliniai mokesčiai Europos Sąjungoje, bendrasis muitų tarifas, muitinių administravimo pagrindai, mokesčių mokėtojų aptarnavimas ir kontrolė bei valstybės tarnybų vadybą ir etiką.
c) tarptautinės prekybos ir logistikos vadybinikai - tarptautinės prekybos teorija, tarptautinių sutarčių teisė, bendrasis muitų tarifas, tarptautinės prekybos apskaita ir analizė, muitinės ir mokestiniai ginčai, verslo logistika, rizikos valdymas tarptautinėje prekyboje.
Be to, studentai, siekdami įgyti daugiau specialių žinių, renkasi specialius kursus iš bendrojo Universiteto laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.
Praktinės studijos vyksta dviem etapais: mokomoji 4 savaičių praktika ir 6 savaičių trukmės stažuotė Muitinės departamento sistemos įstaigose, Valstybinės mokesčių inspekcijose, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybose bei logistikos ir tarptautinės prekybos įmonėse, organizacijose. Praktinių studijų trukmė 400 val.
Studijų programa baigiama baigiamuoju - bakalauro diplominiu darbu ir baigiamuoju egzaminu. Sėkmingai baigusiems studijas, suteikiamas teisės bakalauro laipsnis.
Šią studijų programą taip pat galima studijuoti kaip pagrindinę kryptį (šaką) dvigubo laipsnio studijose. Pasirinkus programą kaip pagrindinę kryptį (šaką), greta jos galima studijuoti bet kurios kitos Universitete vykdomos I pakopos studijų programos gretutinių studijų variantą: viešojo administravimo, verslo informatikos, psichologijos, socialinio darbo, finansų ekonomikos ar įgyti socialinio pedagogo kvalifikaciją. Baigus dvigubo laipsnio studijas suteikiamas dvigubas - pagrindinės ir pasirinktos gretutinės krypties (šakos) bakalauro laipsnis. Dvigubo laipsnio studijos sudaro sąlygas įgyti platesnį išsilavinimą ir sėkmingiau konkuruoti darbo rinkoje. Derinti pagrindines ir gretutines studijas pareiškus tokį pageidavimą galima jau nuo pirmojo semestro.

Baigus teisės ir muitinės veiklos studijų programą studijas galima tęsti teisės, vadybos ir verslo administravimo, viešojo administravimo ir kitose socialinių mokslų srities magistrantūros programose.