Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Turizmo verslas (anglų k. - Tourism Business)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Turizmas ir poilsis

Studijų krypties šaka

Turizmas

Švietimo sritis

Paslaugos asmenims

Švietimo posritis

Kelionės, turizmas ir poilsis

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras
Administratorius

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6632

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-43

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531LX011

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6551015

Finansinės grupės kodas

2.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-03-03
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas(-ai):
Parengti šiuolaikišką turizmo verslo specialistą darbui apgyvendinimo, kelionių ir laisvalaikio organizavimo, informacijos teikimo sektoriuose, racionaliai naudojantį turizmo ir rekreacinius išteklius, gebantį analizuoti ir vertinti turizmo procesus ir šio verslo veiklos pažinimo instrumentus kintančiomis rinkos sąlygomis, atliekantį šios srities tyrimus, besivadovaujantį teisiniais aktais ir plėtojantį novatorišką, įžvalgų ir socialiai atsakingą turizmo verslą.

Studijų rezultatai:
Programos absolventas:
1. Žino rekreacijos, laisvalaikio reikšmę, istorinę raidą, turizmo struktūrą, pagrindines turizmo ir poilsio organizavimo verslo filosofijos teorijas bei koncepcijas.
2. Suvokia turizmo paslaugų verslo organizavimo formų įvairovę, svetingumo esmę, ekonomikos mokslo kategorijas ir jomis nusakomus reiškinius.
3. Nustato apsirūpinimo materialiniais ir nematerialiniais ištekliais šaltinius ir jų efektyvaus panaudojimo prielaidas, žino jų apskaitos bei valdymo metodus.
4. Pažįsta turizmo paslaugų rinkodaros principus bei analizuoja komunikacijos ir logistikos galimybes turizmo versle.
5. Analizuoja ir vertina turizmo organizacijose ir versle bei jo aplinkoje vykstančius vadybinius transformacijos procesus.
6. Analizuoja ir vertina Lietuvos ir pasaulio turizmo išteklius, jų geografinius, kultūrinius, ekonominius ypatumus.
7. Taiko turizmo veiklos ir turizmo išteklių tyrimo metodus, leidžiančius pažinti šios srities įmonės aplinką ir joje vykstančius procesus.
8. Parengia turizmo verslo projektą, kelionę ar ekskursiją, rekreacinę programą ir organizuoja jų įgyvendinimą bei kontrolę.
9. Naudoja informacinių technologijų, sistemų, duomenų bazių teikiamas galimybes ir dirba kelionių ir laisvalaikio planavimo bei apgyvendinimo paslaugas valdančiomis programomis.
10. Taiko turizmo verslą reglamentuojančius teisės aktus, laisvalaikio ir pramogų organizavimo, ekskursijų ir kelionių ruošimo ir vedimo bei viešbučių administravimo metodus ir metodikas.
11. Plėtoja loginio mąstymo, bendravimo užsienio kalba ir administracinius gebėjimus, laikosi dokumentacijos ir kalbos kultūros taisyklių.
12. Organizuoja etišką, sąžiningą ir novatorišką turizmo įmonės veiklą.
13. Sėkmingai atlieka komandines ir grupinio darbo užduotis, laikantis kūrybingumo ir bendradarbiavimo principų.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Orientuotos į bendrųjų ir dalykinių kompetencijų plėtojimą bei kūrybiškumo ugdymą: paskaitos, seminarai, diskusijos, individualūs ir grupiniai projektiniai darbai, praktiniai seminarai, atvejų analizė, darbų viešas pristatymas ir gynimas, sąvokų žemėlapis, probleminis skaitymas, mokslinių straipsnių rengimas, informacijos paieška ir sisteminimas ir kt.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Programos studijų rezultatų vertinimas atliekamas visą semestrą ir egzaminų sesijos metu taikant kaupiamąjį vertinimą. Studijų rezultatai semestro metu vertinami per tarpinius atsiskaitymus: kontrolinis darbas, individualūs ir grupiniai projektiniai darbai, testavimas, atvejo analizė, informacijos paieška ir sisteminimas, diskusijos, esė, savarankiškos kūrybinės užduotys, seminarai, kursiniai darbai, praktikų ataskaitos, egzaminai, baigiamasis darbas ir / ar kvalifikacinis egzaminas.

Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų dalykai (118 kreditų): Filosofija / Sociologija, Verslo užsienio kalba 1 (anglų, vokiečių), Turizmo informacinės sistemos ir medijos, Profesinė komunikacija, Turizmo ir poilsio pagrindai, Lietuvos turizmo ištekliai, Psichologija, Ekonomikos pagrindai, Verslo matematika ir statistika, Taikomųjų tyrimų metodologija, Lietuvos kultūros istorija, Verslo užsienio kalba 2 (anglų, vokiečių, rusų), Vadybos pagrindai, Kelionių ir tarptautinio turizmo geografija, Kultūros paveldas ir kūrybinis turizmas, Verslo teisė ir etika, Turizmo rinkodara ir rinkos tyrimai, Geografinės informacinės sistemos, Edukacinių programų kūrimas, Kelionių organizavimas ir agento veikla, Ekskursijų rengimo ir vedimo metodika, Svetingumo verslas, Turizmo logistika, Apskaita ir finansai, Laisvalaikio ir renginių organizavimas, Kursinis darbas, Turizmo verslo organizavimas.
Laisvai pasirenkamieji dalykai (6 kreditai).
Praktikos (47 kreditai): Turizmo verslo įvadinė praktika, Pažintinė praktika įmonėje, Turizmo paslaugų valdymo programų praktika, Praktika imitacinėje bendrovėje, Profesinė praktika verslo įmonėje, Baigiamoji praktika.
Baigiamasis darbas (9 kreditai).

Specializacijos:
-

Studento pasirinkimai:
Galima rinktis:
- laisvai pasirenkamus studijų dalykus;
- alternatyvius studijų dalykus.

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Aktualūs studijų dalykai, atitinkantys išmanių specialistų rengimo poreikį, interaktyvūs studijų metodai, verslumo įgūdžių ugdymas, darbas su turizmo paslaugų valdymo programomis ir praktikos turizmo verslo įmonėse.

Profesinės veiklos galimybės:
Turizmo verslo specialistai galės dirbti turizmo verslo įmonėse, įkurti savo turizmo įmonę ir jai vadovauti, organizuoti įmonės ar padalinio veiklą, vadovauti darbuotojams, rengti turistines keliones ir jas organizuoti, dirbti viešbučiuose ir kitose apgyvendinimo įstaigose, kelionių agentūrose, pramogų parkuose, sveikatingumo centruose, turizmo informacijos centruose, saugomų teritorijų lankytojų centruose, galės dirbti gidais ir kelionių vadovais, laisvalaikio organizatoriais ir animatoriais, galės kurti turizmo produktus.

Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai turės teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.