Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Buhalterinė apskaita ir finansai (anglų k. - Accounting and Finance)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Apskaita

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Apskaita

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras
Buhalteris, LTKS VI

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6618

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Akreditavusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-1

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531LX067

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550411

Finansinės grupės kodas

2.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2020-06-04
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai): parengti aukštos kvalifikacijos buhalterius, gebančius organizuoti ir tvarkyti ūkio subjekto buhalterinę apskaitą, analizuoti ūkio subjekto veiklos finansinius rezultatus, rengti biudžetus, kontroliuoti ūkinius procesus, nuolat mokytis ir tobulėti kintančioje aplinkoje.
Studijų rezultatai:
Absolventai:
1. Apibūdins verslą kaip sistemą, verslo aplinką, joje vykstančius įvykius ir procesus.
2. Gebės paaiškinti valdymo teorijų principus, finansų sistemos struktūrą, finansų ir apskaitos funkcijas, supras jų taikymo ypatumus praktinėje veikloje.

3. Žinos apskaitą reglamentuojančius teisės aktus bei verslo apskaitos standartus (VAS), civilinės ir darbo saugos teisinius pagrindus bei supras jų taikymo ypatumus praktinėje veikloje.
4. Gebės rinkti ir analizuoti duomenis, reikalingus apskaitos profesinės veiklos ir naujovių diegimo problemoms spręsti.
5. Gebės naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis, taikys efektyvius tyrimo metodus, kryptingai kaups informaciją apskaitos klausimams nagrinėti.
6. Gebės tinkamai parinkti apskaitos metodus ir adaptuoti konkrečiai organizacijai tinkamą apskaitos politiką bei ją įgyvendinti.
7. Gebės taikyti apskaitą reglamentuojančius teisės aktus bei verslo apskaitos standartus (VAS).
8. Gebės taikyti buhalterių profesionalų etikos kodekso nuostatų principus.
9. Gebės naudotis informacinėmis technologijomis, specialiomis kompiuterinėmis apskaitos programomis bei jomis apdoros apskaitos informaciją.
10. Gebės tinkamai įforminti ūkines operacijas, remdamasis juridinę galią turinčiais dokumentais bei kontroliuos jų teisėtumą.
11. Gebės apskaityti organizacijos ir fizinių asmenų turtą, nuosavą kapitalą, įsipareigojimus, pajamas ir sąnaudas bei vykdys vidaus kontrolę.
12. Gebės parengti finansines, mokestines, statistines ir kitas ataskaitas.
13. Gebės apibendrinti, analizuoti ir sisteminti organizacijos finansinių ataskaitų duomenis, vertins finansinės būklės ir veiklos rezultatus, teiks siūlymus valdymo, finansavimo, investavimo ir kitais klausimais.
14. Gebės pagrįsti išteklių panaudojimo efektyvumą ir įvertins riziką, rengiant organizacijos biudžetą, verslo planą.
15. Gebės planuoti, organizuoti ir kontroliuoti apskaitos tarnybos darbą.
16. Gebės efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti su savo srities specialistais ir kitais asmenimis, spendžiant profesinės veiklos uždavinius bei konfliktus.
17. Gebės atsakingai, kritiškai, nuosekliai reikšti mintis, iškels problemas ir jas spręs, lanksčiai, nestereotipiškai vertins reiškinius.
18. Gebės savarankiškai tobulinti ir plėsti profesinę kompetenciją, domėsis naujovėmis, pažangia patirtimi, suvoks moralinę atsakomybę už savo veiklos rezultatų poveikį.
19. Gebės vykdyti įvairią projektinę, kūrybingumu, saviraiška, inovatyvumu grindžiamą veiklą kintančioje ir tarptautinėje aplinkoje.

Mokymo ir mokymosi veiklos: taikomi inovatyvūs mokymo ir mokymosi metodai, studijų proceso virtualizavimas. Į studentus orientuotas studento savarankiškas darbas, pagrįstas užduotimis, grupiniu darbu, kuriame labai svarbu probleminis ir kritinis mąstymas. Programoje siekiama aktyvaus studentų dalyvavimo studijų procese, siekiama sukurti aktyvią edukacinę aplinką, naudojant įvairius metodus: interaktyvias paskaitas, praktinius darbus, diskusijas, probleminių situacijų sprendimą, mokomosios literatūros skaitymą ir analizę, ištisinius praktinius uždavinius, video filmų peržiūrą, viešų darbų pristatymą, projektinius bei tiriamuosius darbus, atvejų (probleminių situacijų) analizę, straipsnių rengimą, integruotas užduotis.


Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Dalyko studijų rezultatų vertinimas atliekamas per visą semestrą ir egzaminų sesijos metu. Taikant kaupiamąjį vertinimą dalykų studijų rezultatai vertinami tarpiniais atsiskaitymais. Tarpinis vertinimas atliekamas vertinant studentų atliktas užduotis arba žinias ir gebėjimus, įgytus baigus tam tikros dalyko dalies studijas (testai, praktiniai darbai, kursiniai darbai, seminarai). Egzaminų sesijos metu vertinamos visos studento įgytos žinios ir gebėjimai.
Egzaminų sesijos metu taikoma studijų rezultatų vertinimo forma –egzaminas ar projektinis darbas. Studento žinios ir gebėjimai per egzaminą vertinami pažymiais nuo 1 iki10. Galutinį pažymį sudaro tarpinių atsiskaitymų ir egzamino pažymiai ar projektinio darbo pažymiai. Jo sudėtis apskaičiuojama pagal proporcijas, numatytas dalyko apraše.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
1. Bendrieji kolegijiniai dalykai (15 kreditų): studijų įvadas ir profesinė etika, bendravimo psichologija, užsienio kalba, dokumentų valdymas.
2. Studijų krypties dalykai(135 kreditai.):
2.1. Krypties dalykai (96 kreditai): taikomoji matematika, informacijos technologijos, bendroji ir įmonių statistika, vadyba, taikomoji ekonomika, apskaitos pagrindai, įmonių finansai, finansinė analizė, finansų rinkos ir institucijos, finansinė apskaita, žmonių sauga, verslo teisė, socialinių tyrimų metodologija, individualių įmonių apskaita, mokesčiai, valdymo apskaita, vidaus auditas ir kontrolė, pelno nesiekiančių ūkio subjektų apskaita, kompiuterizuota apskaita.
2.2. Profesinės veiklos praktikos (30 kreditų): Pažintinė praktika, specialybės įgūdžių praktika 1, buhalterinės apskaitos praktika, specialybės įgūdžių praktika 2, baigiamoji praktika.
2.3. Baigiamojo darbo rengimas (9 kreditai).
3. Pasirenkamieji dalykai (9 kreditai):

Alternatyviai pasirenkami dalykai (21 kreditas):
Studento pasirinkimai:
Du moduliai prekybos įmonių apskaitos dalyko ir du moduliai žemės ūkio apskaitos dalyko. Studentai renkasi vieną modulį iš prekybos įmonių apskaitos dalyko ir vieną modulį iš žemės ūkio apskaitos dalyko.
Prekybos įmonių apskaitos dalyko modulis 1:
Prekybos įmonių apskaitos politika
Prekybos įmonių apskaita.
Prekybos įmonių apskaitos dalyko modulis 2:
Prekybos įmonių apskaitos politika
Kompiuterizuota prekybos įmonių apskaita
Žemės ūkio apskaitos dalyko modulis 1:
Žemės ūkio pagrindai
Ūkininko ūkio veiklos apskaita
Žemės ūkio įmonių apskaita
Žemės ūkio apskaitos dalyko modulis 2:
Žemės ūkio pagrindai
Žemės ūkio subjektų apskaita.

Studento laisvai pasirenkamiems dalykams skiriami 9 kreditai.
Laisvai pasirenkamuosius dalykus studentai gali rinktis iš kolegijos siūlomo pasirenkamų dalykų sąrašo:
http://www.marko.lt/lt/studentams/studijos/laisvai-pasirenkami-dalykai


Studijų programos skiriamieji bruožai:

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Asmenys, įgiję verslo vadybos profesinio bakalauro laipsnį, galės dirbti įmonėse, įstaigose ir organizacijose savarankiškai arba kolektyviai, kur vykdoma ūkinė, finansinė veikla, tvarkyti įmonės turto, nuosavybės, įsipareigojimų, ūkinių ir finansinių procesų bei jų rezultatų apskaitą, kontroliuoti šių procesų eigą ir padėti vadovams priimti sprendimus.
Absolventai galės steigti buhalterinių paslaugų įmonę ir teikti buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugas kitose srityse.

Tolesnių studijų galimybės:
Absolventas, siekdamas įgyti magistro kvalifikacinį laipsnį, studijas gali tęsti universitetuose pagal aukštojo mokslo Socialinių mokslų studijų srities Apskaitos studijų krypties studijų programas.