Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Buhalterinė apskaita (anglų k. - Accounting)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Apskaita

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Apskaita

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6618

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Akreditavusi institucija, akreditavimo terminas

Studijų kokybės vertinimo centras, 2021-08-31

Akreditavimo įsakymas

SV6-1

Akreditavimo vertinimo išvados

SV4-232_MK_Buhalterinė apskaita_K_2017.pdf

Valstybinis kodas

6531LX067

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550411

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-02-21
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas(-ai):
Rengti apskaitos specialistą, gebantį identifikuoti finansines operacijas, jas apibendrinti ir analizuot, kuris įgytas dalykines žinias gebėtų pritaikyti praktinėje veikloje, gebėtų vystyti specialiuosius, socialinius ir asmeninius gebėjimus, būtinus sėkmingai profesinei veiklai ir asmenybei tobulėti, išsiugdyti poreikį nuolatiniam mokymuisi ir tobulėjimui.
Studijų rezultatai:
Absolventai:
1. Turės apskaitos profesinės veiklos žinių, kurias gebės taikyti nustatydamas ir spręsdamas konkrečias apskaitos srities problemas organizacijos lygmeniu.
2. Žinos pamatines teorijas, įgalinančias suprasti išorinius (mikro ir makroekonominius, politinius, socialinius, kultūrinius, teisinius, informacinius, gamtos ir kitus) ir vidinius (žmogiškuosius, technologinius, finansinius, informacinius ir kitus) organizacijų aplinkos veiksnius bei jų apskaitos, valdymo ir vertinimo metodus.
3. Žinos bendruosius ekonomikos, vadybos, finansų ir apskaitos mokslų principus ir supras jų taikymo ypatumus apskaitos srities praktinėje veikloje
4. Supras finansų sistemos struktūrą, finansų rinkų tipus ir paskirtį, viešojo ir privataus sektorių finansų ir apskaitos funkcijas.
5. Žinos finansų valdymo teorijų principus, gebės numatyti jų įgyvendinimo galimybes.
6. Žinos ir remsis apskaitos bei audito procedūras reglamentuojančiais teisės aktais, apskaitos ir finansinės kontrolės principais, civilinės ir darbo saugos teisiniais pagrindais, taikys apskaitos būdus ir metodus.
7. Gebės rinkti ir analizuoti duomenis, reikalingus apskaitos profesinės veiklos ir naujovių diegimo problemoms spręsti.
8. Gebės naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis, taikys efektyvius tyrimo metodus ir modelius, kryptingai kaupdamas informaciją apskaitos klausimams nagrinėti.
9. Gebės planuoti, organizuoti ir vykdyti praktines veiklas apskaitos profesinėse srityse, savarankiškai pasirinks technologines, organizacines ir metodines priemones.
10. Tinkamai taikys apskaitą reglamentuojančius teisės aktus, tarptautinius finansinės atskaitomybės ir nacionalinius apskaitos standartus bei kitus norminius dokumentus.
11. Žinos buhalterių profesionalų etikos kodekso nuostatų taikymo principus ir gebės jais vadovautis.
12. Gebės naudotis informacinėmis technologijomis, specialiomis kompiuterinėmis apskaitos programomis ir jomis apdoros apskaitos informaciją.
13. Supras apskaitos politikos formavimo principus ir tikslus, gebės tinkamai parinkti apskaitos metodus ir adaptuos konkrečiai organizacijai tinkamą apskaitos politiką, ją įgyvendins bei kontroliuos jos teisėtumą.
14. Gebės įforminti ūkines operacijas, remdamasis teisinę galią turinčiais dokumentais, ir kontroliuos jų teisėtumą.
15. Gebės tvarkyti organizacijų ir fizinių asmenų apskaitą: apskaityti ilgalaikį ir trumpalaikį turtą, nuosavą kapitalą, mokėtinas sumas ir įsipareigojimus, pajamas ir sąnaudas, atliks ataskaitinių metų pabaigos apskaitos procedūras, parengs finansinių ataskaitų rinkinį, statistinę atskaitomybę, deklaruos mokesčius, taikys vidaus kontrolės sistemą.
16. Gebės apibendrinti, analizuoti ir sisteminti organizacijos finansinių ataskaitų duomenis, vertinti finansinės būklės ir veiklos rezultatus, teiks siūlymus valdymo, finansavimo, investavimo ir kitais klausimais.
17. Gebės aktyviai dalyvauti rengdamas organizacijos biudžetą, verslo planą ar projektą, pagrįs išteklių panaudojimo efektyvumą ir įvertins riziką.
18. Gebės planuoti, organizuoti ir kontroliuoti apskaitos tarnybos darbą.
19. Gebės bendrauti su specialistais ir kitais asmenimis spręsdamas profesinės veiklos uždavinius, perteiks žinias ir supratimą vadovaudamasis profesine etika ir pilietiškumu.
20. Gebės atsakingai, kritiškai, nuosekliai reikšti mintis, iškelti problemas ir jas spręsti, lanksčiai, nestereotipiškai vertins reiškinius, siekdamas visapusiško pažinimo.
21. Gebės efektyviai ir tolerantiškai bendrauti, spręsti kilusius konfliktus.
22. Gebės savarankiškai tobulintis profesinės veiklos srityje, suvoks moralinę atsakomybę už savo veiklos rezultatų poveikį visuomenės, ekonomikos, kultūros raidai, gerovei ir aplinkai.
23. Gebės vykdyti įvairią projektinę, kūrybingumu, saviraiška, novatoriškumu grindžiamą veiklą kintančioje ir tarptautinėje aplinkoje.
24. Savarankiškai tobulins ir plės profesinę kompetenciją per visą gyvenimą trunkantį mokymąsi, domėsis naujovėmis, taip pat ir mokslo, pažangia patirtimi.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Taikomi inovatyvūs mokymo ir mokymosi metodai, studijų proceso virtualizavimas. Į studentus orientuotas studento savarankiškas darbas, pagrįstas užduotimis, grupiniu darbu, kuriame labai svarbu probleminis ir kritinis mąstymas. Programoje siekiama aktyvaus studentų dalyvavimo studijų procese, siekiama sukurti aktyvią edukacinę aplinką, naudojant įvairius metodus: interaktyvias paskaitas, praktinius darbus, diskusijas, probleminių situacijų sprendimą, mokomosios literatūros skaitymą ir analizę, ištisinius praktinius uždavinius, video filmų peržiūrą, viešų darbų pristatymą, projektinius bei tiriamuosius darbus, atvejų (probleminių situacijų) analizę, straipsnių rengimą, integruotas užduotis.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Dalyko studijų rezultatų vertinimas atliekamas per visą semestrą ir egzaminų sesijos metu. Taikant kaupiamąjį vertinimą dalykų studijų rezultatai vertinami tarpiniais atsiskaitymais. Tarpinis vertinimas atliekamas vertinant studentų atliktas užduotis arba žinias ir gebėjimus, įgytus baigus tam tikros dalyko dalies studijas (testai, praktiniai darbai, kursiniai darbai, seminarai). Egzaminų sesijos metu vertinamos visos studento įgytos žinios ir gebėjimai.
Egzaminų sesijos metu taikoma studijų rezultatų vertinimo forma –egzaminas ar projektinis darbas. Studento žinios ir gebėjimai per egzaminą vertinami pažymiais nuo 1 iki10. Galutinį pažymį sudaro tarpinių atsiskaitymų ir egzamino pažymiai ar projektinio darbo pažymiai. Jo sudėtis apskaičiuojama pagal proporcijas, numatytas dalyko apraše.
Sandara:
Studijų dalykai, praktika:
1. Bendrieji kolegijiniai dalykai (15 kreditų): psichologija, užsienio kalbai, sociologijos pagrindai, dokumentų valdymas.
2. Studijų krypties dalykai(135 kreditai.):
2.1. Krypties dalykai (96 kreditai): matematika, informacijos technologijos, bendroji ir įmonių statistika, vadyba, mikro-makroekonomika, apskaitos pagrindai, įmonių finansai, finansinė analizė, finansų rinkos ir institucijos, finansinė apskaita, žmonių sauga, verslo teisė, individualių įmonių apskaita, mokesčiai, valdymo apskaita, vidaus auditas ir kontrolė, viešųjų įstaigų apskaita, ūkininko ūkio veiklos apskaita, apskaitos politika, kompiuterizuota apskaita.
2.2. Profesinės veiklos praktikos (30 kreditų): praktika VPMF „Marko Mantingėlė“ specialybės įgūdžių praktika 1, buhalterinės apskaitos praktika, specialybės įgūdžių praktika 2, baigiamoji praktika.
2.3. Baigiamojo darbo rengimas (9 kreditai).
3. Pasirenkamieji dalykai (9 kreditai):
Alternatyviai pasirenkami dalykai (21 kreditas):
1. Žemės ūkio apskaita
2. Prekybos įmonių apskaita
3. Biudžetinių įmonių apskaita
Studento pasirinkimai:
Galima pasirinkti vieną iš trijų kiekvienoje alternatyvoje esančių dalykų:

1. Žemės ūkio apskaita: žemės ūkio įmonių apskaita, žemės ūkio pagrindai, žemės ūkio finansai.
2. Prekybos įmonių apskaita: prekybos įmonių apskaita, prekybos logistika, prekybos marketingas.
3. Biudžetinių įstaigų apskaita: biudžetinių įstaigų apskaita, biudžeto formavimas, biudžeto valdymas ir kontrolė.
Studento laisvai pasirenkamiems dalykams skiriami 9 kreditai.
Laisvai pasirenkamuosius dalykus studentai gali rinktis iš kolegijos siūlomo pasirenkamų dalykų sąrašo:
http://www.marko.lt/lt/studentams/studijos/laisvai-pasirenkami-dalykai

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Pripažįstami gebėjimai įgyti neformaliuoju ir savaiminiu būdu.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Asmenys, įgiję buhalterinės apskaitos profesinio bakalauro laipsnį, galės dirbti įmonėse, įstaigose ir organizacijose savarankiškai arba kolektyviai, kur vykdoma ūkinė, finansinė veikla, tvarkyti įmonės turto, nuosavybės, įsipareigojimų, ūkinių ir finansinių procesų bei jų rezultatų apskaitą, kontroliuoti šių procesų eigą ir padėti vadovams priimti sprendimus.
Absolventai galės steigti buhalterinių paslaugų įmonę ir teikti buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugas kitose srityse.

Tolesnių studijų galimybės:
Absolventas, siekdamas įgyti magistro kvalifikacinį laipsnį, studijas gali tęsti universitetuose pagal aukštojo mokslo Socialinių mokslų studijų srities Apskaitos studijų krypties studijų programas.