Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Socialinis darbas (anglų k. - Social work)

Studijų krypties grupė

Socialiniai mokslai

Studijų kryptis

Socialinis darbas

Švietimo sritis

Socialinė gerovė

Švietimo posritis

Socialinis darbas ir konsultavimas

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių, rusų

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Socialinių mokslų profesinis bakalauras
Socialinis darbuotojas, LTKS VI

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6609

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras, Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-29

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531JX013

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550923

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2016-07-01
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Rengti socialinio darbo specialistus gebančius nustatyti, įvertinti situaciją, planuoti, teikti, koordinuoti socialinę paramą, bei analizuoti socialinės paramos procesą ir vertinti rezultatus, taikant naujoves savo profesinėje veikloje. .
Studijų rezultatai:
Turės naujausių žinių apie socialinio darbo teoriją ir metodus, socialinio darbo profesijos raidą šalyje, teorijas apie žmogaus elgesį socialinėje aplinkoje, socialines problemas jų raišką, etikos principus ir gebės taikyti praktikoje.
Žinos mokslinių tyrimų metodologijos pagrindus, žmogaus teises ir socialinį teisingumą, nacionalinę socialinę apsaugą, socialinio darbo organizavimą ir taikys praktikoje.
Žinos socialinių, humanitarinių ir kitų mokslų teorijų pagrindus, gebės juos taikyti socialinio darbo praktikoje
Gebės atlikti į praktiką orientuotus empirinius tyrimus.
Gebės tyrimo rezultatus taikyti spręsdamas konkrečias socialines problemas, plėtodamas profesinę veiklą, diegdamas socialinio darbo inovacijas.
Gebės sklandžiai ir įtaigiai reikšti savo mintis žodžiu ir raštu, diskutuoti aktualiais profesiniais klausimais, efektyviai komunikuoti lietuvių ir užsienio kalbomis, profesinėje aplinkoje
Gebės kritiškai vertinti ir reflektuoti, savarankiškai priimti sprendimus., kurti socialinio darbo profesijos įvaizdį, rūpintis profesijos statusu.
Gebės rinkti ir sisteminti informaciją, naudotis informacinėmis technologijomis, tinkami elgtis su konfidencialia informacija.
Gebės atpažinti ir įvertinti kliento poreikius ir stiprybes, planuoti, vykdyti ir vertinti socialinės pagalbos procesą ir jo rezultatus, taikydamas įvairius socialinio darbo metodus
Gebės kurdamas abipusio pasitikėjimo su klientu santykius, atstovauti jų teisėms ir interesams, pasitelkdamas vidinius ir aplinkos išteklius motyvuoti ir įgalinti klientą
Gebės rengti ir įgyvendinti pagalbos klientui projektus, vertinti socialinių paslaugų kokybę ir bendradarbiauti su įvairių institucijų atstovais, teikdamas socialinio darbo paslaugas.
Gebės analizuoti ir paaiškinti socialinės politikos įtaką žmogaus teisėms įtvirtinti, mažinti socialinę atskirtį ir praktinėje veikloje vadovautis socialinio teisingumo principais, socialinio darbo vertybėmis ir etika.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Kontroliniai darbai, projektų rengimas ir jų gynimas, testai, egzaminai, frontalinė žodinė apklausa, darbų recenzijos, praktinės užduotys, savarankiškų darbų atlikimas ir jų pristatymas, kursiniai darbai, projektinių užduočių atlikimas ir jų pristatymas bei kiti metodai. Egzaminai ir projektai vyksta raštu ir žodžiu. Studentų pasiekimai egzaminų ir projektų gynimo metu vertinami nuo 1 iki 10 balų. Vertinimai nuo 1 iki 4 balų yra nepatenkinami
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Dalykai: saugus darbas ir civilinė sauga, profesinė užsienio kalba, teisė, politologija, įvadas į socialinio darbo studijas ir profesinė etika, Lietuvių kalbos ir elgesio kultūra, socialinė politika, sociologija, informacinės technologijos ir tyrimo duomenų analizė, edukologija, darbo ir socialinė ekonomika, psichologija, žmogus ir sveikata, bendruomenės psichikos sveikata, socialinio darbo teorija ir metodai, socialinio darbo administravimas socialinių tyrimų metodai, šeimos ir socialinės apsaugos teisė, socialinė rūpyba, vaiko ir suaugusio gerovė, socialinė reabilitacija ir integracija, socialinis darbas su klientų grupėmis, socialinių programų ir projektų vadyba, nevyriausybinių organizacijų veikla, užimtumo teorija ir terapija..
Praktikos: Pažintinė praktika Įvadas į socialinio darbo studija. Įvadinė praktika Socialinio darbo metodų raiška. Pagrindinė praktika Socialinio darbo proceso organizavimas.
Studijų krypties dalykų apimtis 156 kreditai, t.sk. 33 kreditai praktikoms.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Studentas gali pasirinkti laisvai pasirenkamus bendrakoleginius dalykus, numatytus direktoriaus įsakymu (PD1, PD2), taip pat alternatyviai pasirenkamus modulius ir dalykus, numatytus studijų programos komiteto: A1. Socialinis darbas su šeima; A2. Socialinis darbas bendruomenėje; A3. Socialinis darbas su jaunimu., A4Gatvės pedagogika/krikščioniškas socialinis mokymas, A5 Kultūros istorija/Viešoji komunikacinė užsienio kalba.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Dalykinė – modulinė studijų programa
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
- nustatyti socialinė paramos poreikį;
- planuoti socialinę paramą;
- organizuoti ir teikti socialines paslaugas;
- vertinti socialinio darbo veiksmingumą;
- tobulinti ir plėtoti socialinio darbuotojo profesinę veiklą
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, jei nori studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas. Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas Lietuvos universitetuose, ruošiančiuose socialinių mokslų srities specialistus.