Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Socialinis darbas (anglų k. - Social Work)

Studijų krypties grupė

Socialiniai mokslai

Studijų kryptis

Socialinis darbas

Švietimo sritis

Socialinė gerovė

Švietimo posritis

Socialinis darbas ir konsultavimas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Socialinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 5, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-37

Akreditavimo vertinimo išvados

VDU_Socialinis darbas_BA.pdf

Valstybinis kodas

6121JX041

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450923

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-01
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Programos akreditavimo vertinimo išvados

Studijų programos tikslas(-ai):
Socialinio darbo pagrindinių studijų programos tikslas parengti išsilavinusius, imlius naujovėms, gebančius kritiškai mąstyti generalistinio socialinio darbo profesionalus sparčiai besikeičiančiai nacionalinei ir tarptautinei darbo rinkos erdvei. Studijų metu studentai parengiami darbui su skirtingomis klientų grupėmis; geba identifikuoti jų psichosocialinius poreikius ir galimybes, planuoti, organizuoti ir koordinuoti socialinės pagalbos procesus, vertinti žmonių socialinio funkcionavimo ir visuomenėje vykstančius pokyčius, siekti socialinio teisingumo ir žmogaus teisių užtikrinimo. Baigus programą suteikiamas socialinio darbo bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Studijų rezultatai:
Analizuoti tyrimais grįstas naujausias socialinio darbo srities teorijas holistiniu požiūriu aiškinančias žmogaus raidą ir kompleksišką žmogaus sąveiką su aplinka (mikro, mezo, makro lygmenyse), susiejant socialinius pokyčius, problemų sprendimą ir žmonių įgalinimą žmogaus teisių kontekste.
Kritiškai taikyti naujausias socialinio darbo teorijas ir praktinės veiklos metodus ir vadovautis etiniais profesinės veiklos principais ir vertybėmis, sprendžiant sudėtingas socialinio darbo srities problemas.
Pritaikyti intervencijos ir prevencijos strategijas, tikslingai ir etiškai veikiant nenuspėjamose realiose praktinėse situacijose.
Taikyti kiekybinių ir kokybinių tyrimų metodus identifikuojant socialines problemas, numatant žmogaus aplinkoje, organizacinius ir socialinius pokyčius bei socialinio darbo profesijos raidą.
Vertinti socialinio darbo procesą dirbant su asmeniu, šeima ir/ar maža grupe nenuspėjamose situacijose.
(Pa)rengti, socialinius projektus, sudarančius prielaidas spręsti specializuotas socialinio darbo veiklos problemas, taikant socialinių paslaugų organizavimo, projektų ir programų vadybos principus.
Vertinti Lietuvos bei užsienio šalių socialinės politikos kryptis ir nacionalinę socialinės apsaugos sistemą, rengiant pasiūlymus socialinės politikos įgyvendinimui.
Demonstruoti efektyvaus bendravimo gebėjimus (su klientais, kolegomis, kitų profesijų atstovais ir ne specialistais), sprendžiant sudėtingas ir nenuspėjamas socialinio darbo srities problemas.
Integruoti refleksijos, profesinės supervizijos, konferencijų ir kitas profesinio tobulėjimo formas, laikantis mokymosi visą gyvenimą principų.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Visos mokymo ir mokymosi veiklos yra orientuotos į studentus: teorinės paskaitos, problemų sprendimu pagrįsti seminarai, projektų metodas pagrįstas grupiniu darbu, mokymasis praktikos vietoje, atvejo analizė grindžiama studento įžvalgomis, grįžtamojo ryšio teikimas, projektinių pasiūlymų pristatymas, asmeninės patirties refleksija, filmų peržiūra ir aptarimas, grupės diskusija.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Darbas auditorijoje per seminarus, egzaminas ir kolokviumas raštu (testas, projektas ir kt.), savarankiško darbo parengimas ir pristatymas (esė, projektas, atvejo analizė), praktika.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendra pagrindinės studijų krypties dalykų apimtis 184 kreditai. Asmenybės raida, Specialybės kalbos kultūra, Žmogaus elgesys socialinėje aplinkoje, Socialinė pedagogika, Socialinė politika, Socialinių programų planavimas ir administravimas, Socialinio darbo pagrindai, Psichologija socialiniame darbe, Sociologijos pagrindai socialiniame darbe, Teisės pagrindai socialiniame darbe, Socialinio darbo gebėjimų praktikumas, Žmogaus teisės ir socialinis darbas, Socialinio darbo etika ir bažnyčios socialinis mokymas, Darbas komandoje, Socialinė raida, Socialinis darbas su šeima ir individais, Socialinis darbas su grupėmis, Lytis ir socialinis darbas, Kursinis darbas, Bendruomenės organizavimas, Socialinė reabilitacija ir integracija, Socialinis darbas sveikatos priežiūros sistemoje, Socialinis darbas su priklausomybėmis sergančiais žmonėmis, Socialinis darbas gerontologijoje, Kiekybiniai tyrimai socialiniame darbe, Kokybiniai tyrimai socialiniame darbe, rupinės supervizijos praktikumas 1, Grupinės supervizijos praktikumas 2, Krizių intervencija.
Praktika (18 kreditų): Pažintinė praktika socialinio darbo praktika, Kvalifikacinė socialinio darbo praktika, Kvalifikacinė socialinio darbo praktika 2, Priešdiplominė socialinio darbo praktika
Specializacijos:
Nėra.
Studento pasirinkimai:
Bendrauniversitetiniai dalykai: ekonomikos ir vadybos srities; menų srities; humanitarinių mokslų srities; biomedicinos ir fizinių mokslų srities. Socialinio darbo krypties dalykai: Vaiko globa; Šeima rizikos visuomenėje.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
-