Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Socialinis darbas (anglų k. - Social work)

Studijų krypties grupė

Socialiniai mokslai

Studijų kryptis

Socialinis darbas

Švietimo sritis

Socialinė gerovė

Švietimo posritis

Socialinis darbas ir konsultavimas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Socialinių mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7108

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Ištęstinė, -, -
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-37

Akreditavimo vertinimo išvados

KU_ Socialinis darbas _MA.pdf

Valstybinis kodas

6211JX089

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470923

Finansinės grupės kodas

1.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-03-29
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, pasirengusius teoriniu bei praktiniu požiūriu įvertinti socialinio darbo kaip taikomosios socialinės veiklos bei naujos studijų ir mokslo krypties polifunkcionalų pobūdį besikeičiančios visuomenės problemų kontekste; ugdyti profesionalus, pasirengusius analitinei ir projektinei profesinei veiklai, taip pat ir moksliniams tyrimams bei pedagoginiam darbui aukštojo mokslo sistemoje, sugebančius adaptuotis įvairiose profesinės veiklos srityse ir ilgą laiką išlaikyti konkurencingumą darbo rinkoje.
Studijų rezultatai:
Baigę KU Socialinio darbo magistrantūros studijas studentai bus naujausių žinių, kurios atskleidžia pasirinktos studijų krypties mokslo specifiškumą; susipažinę su naujausia tyrimo metodologija bei metodais, inovacijomis ir technologijomis; gebės analizuoti socialinę tikrovę ir socialinių problemų prigimtį tarpdisciplininiame problemos sprendimo kontekste; gebės profesiškai tobulėti demonstruojant savo kaip socialinio darbo tyrėjo, socialinės politikos stratego, socialinio darbo profesionalo-novatoriaus kompetencijas.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Socialinio darbo magistrantūros studijų programai įgyvendinti skiriama 120 kreditų. Studijų turinys susideda iš 2 blokų: pirmasis blokas – teorinės studijos skirstomas į fundamentalius teorinius dalykus atliepiančius socialinio darbo studijų kryptį ir dalykus skirtus profesinei socialinio darbuotojo kompetencijai tobulinti; antrasis blokas – analitinis tiriamasis darbas ir baigiamasis darbas. Savarankiško darbo imtis didėja antraisiais studijų metais. Magistrantai jau pirmame kurse renkasi darbo temą ir jos realizavimą per visus 4 semestrus planuoja pagal Mokslinio tiriamojo dalyko sandų turinį. Baigiamasis semestras skiriamas vien magistro darbui rengti.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studentų žinių ir gebėjimų vertinimas vykdomas taikant dešimtbalę kriterinę skalę. Galutinis pažymys yra lygus tarpinių pažymių ir jų apimties koeficientų sumai. Galutinį magistrantų pasiekimų vertinimo balą sudaro savarankiško darbo vertinimas ir egzamino vertinimas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų turinys susideda iš 2 blokų: pirmasis blokas – teorinės studijos skirstomas į fundamentalius teorinius dalykus atliepiančius socialinio darbo studijų kryptį (18 kr.) ir dalykus skirtus profesinei socialinio darbuotojo kompetencijai tobulinti (48 kr.); antrasis blokas – analitinis tiriamasis darbas ir baigiamasis darbas (54 kr.).
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
Studentai gali rinktis du dalykus (10 kr.). Pasirenkamieji dalykai sudaro galimybę studentų gilesnei specializacijai arba mokslinio tiriamojo darbo tobulinimui.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Socialinio darbo magistrantūros programa yra vienintelė Vakarų Lietuvos regione, kuri atveria galimybes šio regiono socialinio darbo srityje dirbantiems specialistams įsigyti magistro kvalifikacinį laipsnį.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Dirbti vadybinį darbą, susijusi su socialinės veiklos (paslaugų) vystymo strategija, projektų rengimu; dirbti įvairiose socialinio darbo institucijose, teikiančiose socialines paslaugas (šeimai, grupėms, bendruomenėms neįprastose aplinkose)
Tolesnių studijų galimybės:
Pratęsti studijas doktorantūroje Lietuvoje ir užsienyje (nesant Socialinio darbo krypties doktorantūros Lietuvoje, mūsų absolventai rengia disertacijas sociologijos, edukologijos, politologijos srityse); dirbti mokslinių tyrimų institucijose ir programose; dėstyti kolegijose bei universitetuose.