Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Finansai (anglų k. - Finance)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Finansai

Studijų krypties šaka

Organizacijos finansai

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Finansai, bankininkystė ir draudimas

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras
Finansininkas, LTKS VI

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6632

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-38

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531LX009

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550412

Finansinės grupės kodas

2.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-03-03
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas(-ai):
Parengti aukštos kvalifikacijos finansų specialistą, gebantį užtikrinti tinkamą organizacijos finansų valdymo sistemos funkcionavimą, kaupti ir vertinti finansinę informaciją, taikyti darbe teisės aktus, reglamentuojančius finansinę veiklą, analizuoti ir vertinti finansinių, statistinių ir mokestinių ataskaitų duomenis, rengti ūkio subjektų planus ir užtikrinti jų įgyvendinimą.

Studijų rezultatai:
Programos absolventas:
1. Žino bendruosius ekonomikos, vadybos, finansų ir apskaitos mokslų principus, supranta finansų sistemos struktūrą, finansų rinkų tipus, finansų funkcijas ekonomikoje.
2. Žino finansų valdymo teorijų principus, taiko finansinę atskaitomybę reglamentuojančius norminius aktus, apskaitos ir finansų kontrolės metodus.
3. Geba rinkti ir analizuoti duomenis, naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis ir kompiuterinėmis technologijomis; taikant efektyvius metodus ir modelius atlikti empirinius tyrimus, susijusius su finansų srities profesine veikla ir vykdomomis pareigomis.
4. Geba taikyti organizacijos finansinę atskaitomybę, jos veiklą ir veiklos apmokestinimą reglamentuojančius teisės aktus bei kitus norminius dokumentus.
5. Geba naudotis informacinėmis technologijomis, ekonominės ir finansinės informacijos apdorojimo programomis.
6. Geba tinkamai apibendrinti ir susisteminti finansinės informacijos duomenis ir pateikti vidaus bei išorės vartotojams, tvarkyti ekonominę ir finansinę organizacijos dokumentaciją.
7. Geba parengti finansinę atskaitomybę, mokestines bei statistines ataskaitas ir deklaracijas vidaus ir išorės vartotojams.
8. Geba analizuoti organizacijos finansinius rodiklius, vertinti finansinę būklę ir veiklą, taikant įvairius metodus, užtikrinančius objektyvius analizės rezultatus.
9. Geba užtikrinti finansinę kontrolę, teikti siūlymus finansavimo, investavimo ir kitais klausimais.
10. Geba parengti organizacijos biudžetą ir verslo planą, pagrindžiant finansinių išteklių panaudojimo efektyvumą ir vertinant riziką.
11. Geba taikyti bendravimo ir bendradarbiavimo principus dirbant komandoje, tarpkultūrinėje erdvėje, priimant socialiai atsakingus bei pagrįstus sprendimus.
12. Geba komunikuoti žodžiu ir raštu vartojant lietuvišką ir tarptautinę apskaitos terminologiją.
13. Geba savo veikloje vadovautis profesinės etikos principais.
14. Geba nuolat savarankiškai mokytis ugdant savo profesionalumą, kūrybinį ir kritinį mąstymą.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Orientuotos į bendrųjų ir dalykinių kompetencijų plėtojimą bei kūrybiškumo ugdymą: paskaitos, seminarai, diskusijos, individualūs ir grupiniai projektiniai darbai, praktiniai seminarai, atvejų analizė, darbų viešas pristatymas ir gynimas, sąvokų žemėlapis, probleminis skaitymas, mokslinių straipsnių rengimas, informacijos paieška ir sisteminimas ir kt.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Programos studijų rezultatų vertinimas atliekamas visą semestrą ir egzaminų sesijos metu taikant kaupiamąjį vertinimą. Studijų rezultatai semestro metu vertinami per tarpinius atsiskaitymus: kontrolinis darbas, individualūs ir grupiniai projektiniai darbai, testavimas, atvejo analizė, informacijos paieška ir sisteminimas, diskusijos, esė, savarankiškos kūrybinės užduotys, seminarai, kursiniai darbai, praktikų ataskaitos, egzaminai, baigiamasis darbas.

Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų dalykai (119 kreditų): Įmonių socialinė atsakomybė, Verslo užsienio kalba, Mikro- ir makroekonomika, Verslo teisė, Vadyba, Apskaitos pagrindai, Verslo matematika, Finansų pagrindai, Kompiuterinis informacijos valdymas, Verslo statistika, Viešieji finansai, Profesinė komunikacija, Finansinė apskaita, Taikomųjų tyrimų metodologija, Verslo organizavimas ir planavimas, Investicijų valdymas, Finansinė analizė, Auditas, Valdymo apskaita, Verslo finansavimo modeliai, Kursinis darbas, Mokesčiai, Kompiuterizuota apskaita, Draudimas / Tarptautiniai finansai, Verslo rizika / Kreditavimo sistemos.
Laisvai pasirenkamieji dalykai (6 kreditai).
Praktikos (46 kreditai): Profesinės veiklos praktika, Finansinės informacijos apdorojimo ir atskaitomybės parengimo praktika, Praktika imitacinėje bendrovėje, Įmonės veiklos finansinės analizės praktika, Įmonės veiklos finansinio planavimo ir prognozavimo praktika, Kompiuterizuotų verslo valdymo sistemų praktika, Baigiamoji praktika.
Baigiamasis darbas (9 kreditai).

Specializacijos:
-

Studento pasirinkimai:
Galima rinktis:
- laisvai pasirenkamus studijų dalykus;
- alternatyvius studijų dalykus.

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Finansų analizės, planavimo ir prognozavimo įgūdžiai formuojami derinant praktikas įmonėje ir kolegijoje.

Profesinės veiklos galimybės:
Finansų studijų programos absolventai galės dirbti finansininkais, buhalteriais, auditoriais, mokesčių administratoriais įvairiose verslo ir valstybinėse institucijose, bankuose ir kitose finansų institucijose.

Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai turės teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.