Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Finansai (anglų k. - Finance)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Finansai

Studijų krypties šaka

Organizacijos finansai

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Finansai, bankininkystė ir draudimas

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras
Finansininkas, LTKS VI

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6632

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Akreditavusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-28

Akreditavimo vertinimo išvados

KVK Final Finance Field Evaluation Report_2023 (1).pdf
KVK_Finansų_vertinimo išvadų nr. SV4-32 išrašas anglų k. ir vertimas į lietuvių k. (1).docx

Valstybinis kodas

6531LX009

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550412

Finansinės grupės kodas

2.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2024-04-04
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas(-ai):
Studijų programos tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos finansų specialistus, kurie taikydami analitinius įgūdžius geba kaupti, analizuoti, vertinti, planuoti bei kontroliuoti organizacijų finansinę informaciją ir užtikrinti etišką jos sklaidą išorės ir vidaus vartotojams.
Studijų rezultatai:
Programos absolventas:
1. Žino išorinę ir vidinę organizacijos aplinką veikiančius ekonomikos, vadybos, teisės, politikos, darnaus vystymosi veiksnius ir jų sąsajas su finansų valdymo sprendimais.
2. Supranta finansų sistemos struktūrą, finansų rinkų ir finansų įstaigų tipus ir paskirtį, finansų funkcijas ekonomikoje, viešajame ir privačiame sektoriuje.
3. Geba atlikti empirinius finansų srities tyrimus naudojantis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis ir informacinėmis sistemomis taikant efektyvius tyrimo metodus ir modelius.
4. Geba taikyti organizacijos finansinę atskaitomybę, jos veiklą ir veiklos apmokestinimą reglamentuojančius teisės aktus bei kitus norminius dokumentus, vadovaujantis profesinės etikos standartais.
5. Geba tinkamai apibendrinti ir sisteminti finansinės informacijos duomenis, skirtus vidaus ir išorės vartotojams, naudojantis informacinėmis technologijomis ir specializuotomis programomis.
6. Geba parengti finansinę atskaitomybę, mokestines bei statistines ataskaitas ir deklaracijas vidaus ir išorės vartotojams.
7. Geba analizuoti organizacijos finansinės atskaitomybės rezultatus, vertinti finansinės būklės ir ekonominės veiklos rodiklius, užtikrinti finansinę kontrolę, teikti siūlymus finansavimo, investavimo, kaštų valdymo ir kitais klausimais
8. Geba parengti organizacijos biudžetą ir verslo planą, pagrindžiant finansinių išteklių panaudojimo efektyvumą ir vertinant riziką.
9. Geba taikyti bendravimo ir bendradarbiavimo principus dirbant komandoje, tarpkultūrinėje erdvėje, priimant socialiai atsakingus, etiškus bei pagrįstus sprendimus.
10. Geba komunikuoti žodžiu ir raštu vartojant lietuvišką ir tarptautinę verslo terminologiją.
11. Geba nuolat savarankiškai mokytis ugdant savo profesionalumą, kūrybinį ir kritinį mąstymą

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Orientuotos į bendrųjų ir dalykinių kompetencijų plėtojimą bei kūrybiškumo ugdymą: paskaitos, seminarai, diskusijos, individualūs ir grupiniai projektiniai darbai, praktiniai seminarai, atvejų analizė, darbų viešas pristatymas ir gynimas, sąvokų žemėlapis, probleminis skaitymas, mokslinių straipsnių rengimas, informacijos paieška ir sisteminimas ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Programos studijų rezultatų vertinimas atliekamas visą semestrą ir egzaminų sesijos metu taikant kaupiamąjį vertinimą. Studijų rezultatai semestro metu vertinami per tarpinius atsiskaitymus: kontrolinis darbas, individualūs ir grupiniai projektiniai darbai, testavimas, atvejo analizė, informacijos paieška ir sisteminimas, diskusijos, esė, savarankiškos kūrybinės užduotys, seminarai, kursiniai darbai, praktikų ataskaitos, egzaminai, baigiamasis darbas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų dalykai (120 kreditų): Verslo etika ir įmonių socialinė atsakomybė, Verslo užsienio kalba, Mikro- ir makroekonomika, Verslo teisė, Vadyba, Apskaitos pagrindai, Verslo matematika, Finansų pagrindai, Kompiuterinis informacijos valdymas, Verslo statistika, Viešieji finansai, Finansinė apskaita, Taikomųjų tyrimų metodologija, Verslo planavimas ir organizavimas, Investicijų valdymas, Finansinė analizė, Auditas, Valdymo apskaita, Verslo finansavimo modeliai, Kursinis darbas, Mokesčiai, Kompiuterizuota apskaita, Finansų valdymas, Draudimas / Tarptautiniai finansai, Verslo rizika / Kreditavimo sistemos.
Laisvai pasirenkamieji dalykai (6 kreditai).
Praktikos (45 kreditai): Profesinės veiklos praktika, Finansinės informacijos apdorojimo ir atskaitomybės parengimo praktika, Praktika imitacinėje bendrovėje, Įmonės veiklos finansinės analizės praktika, Įmonės veiklos finansinio planavimo ir prognozavimo praktika, Kompiuterizuotų verslo valdymo sistemų praktika, Baigiamoji praktika.
Baigiamasis darbas (9 kreditai).
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Galima rinktis:
- laisvai pasirenkamus studijų dalykus;
- alternatyvius studijų dalykus.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Finansų analizės, planavimo ir prognozavimo įgūdžiai formuojami derinant praktikas įmonėje ir kolegijoje.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Finansų studijų programos absolventai galės dirbti finansininkais, buhalteriais, auditoriais, mokesčių administratoriais įvairiose verslo ir valstybinėse institucijose, bankuose ir kitose finansų institucijose.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai turės teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.