Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Ekonomika (anglų k. - Economics)

Studijų krypties grupė

Socialiniai mokslai

Studijų kryptis

Ekonomika

Švietimo sritis

Socialiniai mokslai

Švietimo posritis

Ekonomika

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Socialinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6108

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

210
Ištęstinė, -, -
Ištęstinė, 4,5, Metais
Ištęstinė, 5, Metais
Ištęstinė, 6, Metais
Nuolatinė, -, -
Nuolatinė, 3, Metais
Nuolatinė, 3,5, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Akreditavusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-17

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121JX063

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450311

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-05-02
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:

Studijų programos tikslas (-ai): parengti aukštos kvalifikacijos plataus profilio ekonomikos specialistus, kurie įgytų universalių bendrojo lavinimo žinių bei specialiųjų studijuojamos krypties žinių ir gebėtų šias žinias pritaikyti efektyviai veiklai modernios rinkos sąlygomis privačiame ir valstybiniame sektoriuose, sugebančius organizuoti ekonomikos padalinių veiklą, galinčius analizuoti ir vertinti įmonėse bei organizacijose vykstančius ekonominius procesus, siekiant efektyviai panaudoti disponuojamus resursus.
Studijų rezultatai:
1. Supranta ekonomikos mokslo turinį, objektą, bei dėsningumus, žino klasikines ir modernias ekonomikos teorijas ir koncepcijas bei sugeba pritaikyti pagrindines ekonomines teorijas ir ekonominę argumentaciją taikomojoje tematikoje.
2. Supranta ekonomikos dėsningumus ir modelius, žino Lietuvos ir tarptautinio ūkio plėtros tendencijas, geba analizuoti ir vertinti vyriausybės politiką bei analizuoti globalios ekonomikos veikimą.
3. Žino ekonominę veiklą apibūdinančius rodiklius.
4. Geba analizuoti socialinius ir ekonominius reiškinius, apskaičiuoti ekonomikos rodiklius ir paaiškinti jų tarpusavio ryšį bei įtaką verslui.
5. Moka praktiškai apibendrinti ir vertinti ūkio subjekto ekonominės būklės, veiklos rezultatus bei analizuoti, interpretuoti ir vertinti verslo ekonominę informaciją bei ūkio subjektų veiklos turinį.
6. Geba įvertinti ekonominius sprendimus etiniu, socialiniu, teisiniu ir finansiniu požiūriu bei analizuoti ir prognozuoti įmonės veiklos ekonominius rodiklius.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaita
Pratybos
Seminaras
Literatūros analizė
Diskusija

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Egzaminas
Kaupiamasis vertinimas
Praktikos ataskaita
Pratybų atsiskaitymas
Baigiamasis darbas

Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Aukštoji matematika
Organizacinis darbas
Psichologija
Logika
Filosofija
Europos studijos
Pasirenkami dalykai
Užsienio kalba
Dokumentų valdymas
Bendravimo pagrindai
Informacinės technologijos
Mikroekonomika
Makroekonomika
Ekonominės informacinės sistemos
Kiekybiniai socialinių tyrimų metodai
Rinkodara
Ekonominė statistika
Ekonomikos kursinis darbas
Rinkodaros kursinis darbas
Specialybės kalba
Įmonių ekonomika
Ekonometrija
Europos ekonominės problemos
Verslo teisė
Vadyba
Finansų rinkos
Apskaita
Ekonominė geografija
Ekonominė politika
Paslaugų ekonomika
Aplinkosaugos ekonomika
Praktika
Ekonomikos spec. kursai

Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
Laisvai pasirenkami dalykai. Bendrųjų universitetinių studijų dalykai. Erasmus praktika ir studijos.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Vykdant ekonomikos studijų programą siekiama, kad aukštasis universitetinis išsilavinimas būtų grindžiamas giliu teoriniu pasirengimu ir mokslinių tyrimų įgūdžiais, taip pat būtų suteikiami praktiniai įgūdžiai analizuojant ekonominę veiklą.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Pateikti ekonomikos studijų programos uždaviniai detalizuoja jos paskirtį - ruošti ekonomistus, gebančius dirbti įvairių tipų verslo įmonėse, tame tarpe ir jūrų ūkio sektoriuje, organizacijose, finansų institucijose, viešųjų subjektų padaliniuose, mokesčių inspekcijoje ir kitose srityse.
Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į antrosios pakopos studijas aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.