Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Ekonomika (anglų k. - Economics)

Studijų krypties grupė

Socialiniai mokslai

Studijų kryptis

Ekonomika

Švietimo sritis

Socialiniai mokslai

Švietimo posritis

Ekonomika

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Socialinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6115

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 6, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Akreditavusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-8

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121JX030

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450311

Finansinės grupės kodas

1.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-05-16
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti kompetentingus, turinčius kritinį požiūrį ekonomikos bakalaurus, gebančius kompleksiškai taikyti ekonomikos žinias, atlikti ekonomikos tyrimus, atpažinti ekonominius procesus, vertinti ekonomines problemas ir siūlyti jų sprendimo būdus, pagrįstus socialinės atsakomybės principais.
Studijų rezultatai:
Žinios, jų taikymas:
A1 Žino klasikines ir naujausias ekonomikos ir kitų mokslų teorijas, analitinius metodus, jų taikymo galimybes, kompleksiškai vertinant ekonomines problemas tarpdalykiniu požiūriu.
A2 Žino pagrindines matematikos, ekonominės statistikos bei ekonometrijos metodų, informacinių technologijų taikymo galimybes, renkant kiekybinius ir kokybinius duomenis, apdorojant ir informatyviai perteikiant ekonominių problemų ir jų priežasčių interpretaciją.
A3 Apibrėžia ir apibūdina ekonomikos teorijų principus analizuojant bei vertinant ekonominius procesus, integruotos profesinės veiklos kontekste.
A4 Demonstruoja kritinį požiūrį, argumentuojant ekonomikos teorijų ir modelių taikymo galimybes bei ribotumus sprendžiant tarpdalykines problemas.
Gebėjimai atlikti tyrimus:
B1 Geba atlikti tyrimus, taikant ekonominės analizės metodus, sisteminę prieigą ir konstruktyvų požiūrį.
B2 Geba surinkti ir apdoroti kokybinius ir kiekybinius duomenis, taikant metodus, leidžiančias valdyti, aiškinti ir interpretuoti surinktus duomenis.
B3 Geba interpretuoti tyrimo rezultatus, modeliuojant ekonominių problemų sprendimo būdus ir teikiant argumentuotas įžvalgas kintančioje aplinkoje.
Specialieji gebėjimai:
C1 Geba analizuoti ir vertinti ekonomikos subjektų veiklą ir sprendimų priėmimo ypatumus nacionaliniame bei tarptautiniame kontekste, integruojant fundamentines ekonomikos koncepcijas bei tarpdalykinį požiūrį.
C2 Geba vertinti ir prognozuoti ekonominius pokyčius organizacijų, šalies ir tarptautiniame lygyje, taikant kokybinės ir kiekybinės analizės žinias bei metodus.
Socialiniai gebėjimai:
D1 Geba bendrauti ir bendradarbiauti su specialistais ir visuomene, perteikti nuoseklias bei suprantamas ekonomines žinias, atliktų tyrimų rezultatus raštu ir žodžiu profesinėje bei tarpdisciplininėje aplinkoje.
D2 Geba dirbti tradicinėse/virtualiose darbo grupėse bei tarpdalykinėje komandoje vadovaujantis profesine etika ir socialinės atsakomybės principais; geba komunikuoti bent viena užsienio kalba.
Asmeniniai gebėjimai:
E1 Geba nusistatyti mokymosi poreikius ir savarankiškai mokytis, siekiant tobulinti profesinę kvalifikaciją mokymosi visą gyvenimą kontekste.
E2 Pasižymi profesonalia ir etiška elgsena, kūrybiškumu bei inovatyvumu, siūlant ekonominių problemų sprendimus, suvokiant jų etinius ir socialinius padarinius darnios plėtros kontekste.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Visų studijų modulių medžiaga įsisavinama studento auditorinio ir savarankiško darbo metu. Auditorinis darbas apima paskaitas, pratybas, laboratorinius darbus ir kt. Studento savarankiškas darbas – tai teorinės medžiagos įsisavinimas, pasirengimas paskaitoms, laboratoriniams darbams ir pratyboms, tarpiniams atsiskaitymams už semestro užduotis ir egzaminui, namų darbų bei projektų rengimui. Studijų programa baigiama bakalauro baigiamuoju projektu. Pagrindiniai mokymo metodai yra šie: paskaitos (tame tarpe ir kviestinių lektorių), pratybos, laboratoriniai darbai, darbas grupėse, atvejo analizės, vaidmenų žaidimai, problemomis grįstas mokymas, vizitai į įmones ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studento žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, įgyti studijuojant modulį semestro metu įvertinami ir duomenų bazėse registruojami du kartus: kai atsiskaitoma už semestro savarankiško darbo užduotis (teigiamas arba neigiamas įvertinimas) ir per egzaminą sesijos metu (pažymys pagal dešimtbalę skalę). Pagrindiniai studijų rezultatų vertinimo būdai yra šie: tarpinis ir galutinis egzaminas, esė, kolegų įvertinimas, projekto ataskaita, uždavinio sprendimas, individualus darbas ir kt.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Programos apimtis yra 240 kreditų, programoje studijuojami tokie studijų moduliai: Matematika 1, Informacinės technologijos, Mikroekonomika 1, Matematika 2, Mikroekonomika 2, Vadyba, Makroekonomika 1, Ekonominė statistika, Duomenų analitika, Apskaitos pagrindai, Verslo teisė, Ekonometrija, Makroekonomika 2, Finansų pagrindai, Ekonominės minties istorija, Ekonominis modeliavimas, Tarptautinė ekonomika, Tarptautinės integracijos ekonomika, Socialinių tyrimų metodai, Mokestinės sistemos, Viešoji ekonomika, Taikomoji finansinė analizė, Tarptautiniai finansiniai atsiskaitymai, pasirenkamieji dalykai, BA+ dalykai ir kt. Studijų metu atliekama praktika (15 kreditų).
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Galimybė rinktis bet kurį universiteto modulį, pasinaudojant AMR (asmeniniu modulių rinkiniu), jeigu studentas turi būtiną pasirengimą šiam moduliui.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventas turi naujausių ekonomikos mokslo žinių, geba taikyti ekonomikos modelius ir analitinius metodus pasauliniu, regionu ir šalies lygiais, nustatyti rinkos / pramonės parametrus, rinkti ir sisteminti kiekybinius bei kokybinius duomenis, reikalingus įmonių ir šalių ekonominėms problemoms spręsti bei pokyčiams numatyti. Absolventas geba konstruktyviai diskutuoti ir atsakingai dirbti tradicinėse ir virtualiose darbo grupėse, bendrauti su specialistais ir visuomene.
Studijuojantieji turi išskirtinę galimybę įgyti du Ekonomikos bakalauro diplomus: Kauno technologijos universiteto ir Le Mano universiteto (Prancūzija).
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti šalies ir regionų ekonominėse organizacijose, viešojo sektoriaus institucijose (mokesčių tarnybose, savivaldybėse, ministerijose, ambasadose), bankuose, finansų, gamybinėse, paslaugų ir prekybos įmonėse arba kurti ir plėtoti savarankišką verslą.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventas gali rinktis magistrantūros studijas.