Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Ekonomika (anglų k. - Economics)

Studijų krypties grupė

Socialiniai mokslai

Studijų kryptis

Ekonomika

Švietimo sritis

Socialiniai mokslai

Švietimo posritis

Ekonomika

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Socialinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 5, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Akreditavusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121JX034

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450311

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-09-25
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas:
Programos tikslas – parengti kompetetingus ekonomistus, kurie gebėtų praktiškai taikyti teorines ekonomikos žinias, gebėtų analitiškai, kūrybiškai ir kritiškai mastyti, vertinti situacijas, analizuoti kintančią ekonominę aplinką vietiniame ir tarptautiniame lygmenyje taikant tiek tradicinius, tiek ir inovatyvius kiekybinius ir kokybinius ekonominės analizės metodus.
Studijų rezultatai:
1. gebės atpažinti ekonomikos teorijos ir suprasti pagrindinius ekonomikos principus, ekonominės sistemos pokyčius ir ekonominių problemų sprendimus;
2. gebės taikyti finansų, vadybos, marketingo ir kitų socialinių mokslų sričių teorijas ir įgytas ekonomikos žinias tarpdisciplininiuose ekonominių problemų tyrimuose mikro ir makro lygiu;
3. gebės identifikuoti ir analizuoti ekonominius, finansinius ir statistinius rodiklius; spręsti praktines ekonomines problemas mikro ir makro lygiuose, atpažinti, paaiškinti ir tinkamai įvertinti organizacijose, šalyse ir pasaulyje veikiančius ekonominius veiksnius ir pokyčius, taip pat apibendrinti tyrimo rezultatus, taikant kiekybinius ir kokybinius ekonominius, matematinius ir ekonometrinius metodus bei kūrybinė ir kritinį mastymą;
4. gebės rinkti, apdoroti, grupuoti ir įvertinti ekonominius, finansinius ir socialinius statistinius duomenis bei informaciją, reikiamą bendrų ir specifinių ekonominių, verslo ir socialinių problemų sprendimui įmonių, organizacijų, šalies ir tarptautiniame lygiuose;
5. gebės perteikti informaciją, įvairiose auditorijose pristatyti individualiai arba grupėje atliktus ekonominius vertinimus, idėjas, verslo ir socialines problemas; sėkmingai komunikuos, diskutuos ir tinkamai atliks profesines veiklas ir tyrimus daugiakultūrinėje aplinkoje;
6. gebės priimti sprendimus ir prisiimti su jais susijusią atsakomybę, planuoti, koreguoti ir gerinti mokymosi ir profesinius įgūdžius.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, seminarai, diskusijos, individualios ir grupinės mokslinių tyrimų užduotys, jų rezultatų pristatymas, savarankiški rašto darbai.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Individualių ir grupinių užduočių rezultatų ir jų pristatymo vertinimas, probleminių klausimų analizė, atvejų analizė; egzaminai. Vertinimo principai atitinka VDU kaupiamosios sistemos esmę: 50 proc. pažymio studentai sukaupia semestro metu: jie ruošia savarankiškus darbus, projektus ir jų vertinimas sudaro 20-25 proc. galutinio studijų dalyko vertinimo, semestro eigoje jie rašo tarpinį atsiskaitymą, kuris sudaro 25-30 proc. galutinio pažymio. Egzamino vertinimas sudaro 50 proc. galutinio vertinimo.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Praktika:
Pažintinė praktika (5 ECTS)
Kvalifikacinė praktika (10 ECTS)
Studijų krypties dalykų apimtis
1. Mikroekonomika 1 ir 2 (12 ECTS)
2. Makroekonomika 1 ir 2 (12 ECTS)
3. Finansų pagrindai (6 ECTS)
4. Tarptautinė ekonomika (4 ECTS)
5. Finansiniai skaičiavimai (6 ECTS)
6. Rinkos struktūros ir konkurencija (4 ECTS)
7. Valstybės finansai (4 ECTS)
8. Gerovės ekonomika (4 ECTS)
9. ES finansų sistema (6 ECTS)
10. Elgsenos ekonomika (4 ECTS);
11. Integracijos ekonomika (6 ECTS);
12. Ekonominis planavimas ir prognozavimas (4 ECTS)
13. Vadybos ekonomika, 6 ECTS;
14. Darbo ekonomika (4 ECTS)
15. Taikomoji ekonometrika (6 ECTS)
Tiriamasis darbas:
1. Kursinis darbas, 5 ECTS
2. Baigiamasis bakalauro darbas, 15 ECTS.
Specializacijos:
nėra
Studento pasirinkimai:
Pasirenkamieji ekonomikos krypties dalykai vienas iš 2:
1.Inovacijų ekonomika ir politika, 4 ECTS;
2. Energetikos ir aplinkosaugos ekonomika, 4 ECTS.

Vienas iš dviejų:
1. Ekonominių teorijų istorija, 4 ECTS
2. Viešojo sektoriaus ekonomika, 4 ECTS

Pasirenkamieji gretutinių krypčių dalykai vienas iš dviejų:
1. Finansų apskaita ir atskaitomybė, 6 ECTS
2. Smulkaus verslo vadyba ir marketingas, 6 ECTS

Vienas iš penkių:
1. Marketingo komunikacijos, 6 ECTS;
2. Vartotojo elgsena, 6 ECTS;
3. Paslaugų marketingas, 6 ECTS;
4. Socialiniai ir marketingo tyrimai, 6 ECTS
5. Verslo finansų valdymas, 6 ECTS.

Du iš šešių:
1. Mažmeninė prekyba, 4 ECTS
2. Mokesčiai ir apmokestinimas, 6 ECTS
3. Naujo produkto kūrimas ir kainodara, 4 ECTS
4. Paskirstymo kanalai ir logistika, 6 ECTS
5. Prekės ženklo valdymas, 6 ECTS
6. Skaitmeninis marketingas, 6 ECTS

Tolesnių studijų galimybės:
Baigęs Ekonomikos bakalauro programos studijas studentas galės kryptingai tęsti studijas Tarptautinės ekonomikos, Finansų ir kt. susijusių krypčių magistrantūros programose VDU ir kt. Lietuvos ir Europos šalių universitetuose.