Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Sociologija (anglų k. - Sociology)

Studijų krypties grupė

Socialiniai mokslai

Studijų kryptis

Sociologija

Švietimo sritis

Socialiniai mokslai

Švietimo posritis

Sociologija ir kultūros studijos

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Socialinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-33

Akreditavimo vertinimo išvados

VU FINAL Report of Sociology stydy field.pdf

Valstybinis kodas

6121JX018

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450314

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-11-13
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas (-ai):
Pagrindiniai programos tikslai: 1) parengti specialistus, turinčius šiuolaikinės socialinės teorijos ir metodologijos žinias bei praktinius įgūdžius, reikalingus visapusiškam visuomenės procesų pažinimui ir modeliavimui; 2) ugdyti analitinius ir kūrybinius sociologinės vaizduotės bei nepriklausomo, atviro, kritiško mąstymo gebėjimus; 3) įdiegti sociologinio tyrimo profesinę etiką ir išmokyti suprasti visuomenės reiškinius bei tyrimus plačioje kultūrinėje perspektyvoje.
Studijų rezultatai:
Sociologijos bakalauro studijų absolventas turėtų
1) išmanyti šiuolaikines sociologijos teorijas, metodologiją ir tyrimų metodus;
2) gebėti suprasti šiandienos visuomenės struktūras ir procesus, identifikuoti bei analizuoti socialines problemas;
3) gebėti organizuoti ir atlikti kiekybinius ir kokybinius socialinius tyrimus, laikantis profesinės etikos ir kokybės reikalavimų;
4) gebėti taikyti kiekybinių ir kokybinių duomenų analizės ir interpretavimo metodus, pateikti socialinių tyrimų rezultatus;
5) gebėti rasti, analizuoti ir sisteminti informaciją iš įvairių šaltinių;
6) mokėti dirbti savarankiškai ir grupėje, bendrauti ir komunikuoti.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, seminarai, savarankiškas darbas, darbas grupėse, rašto darbai, projektų rengimas ir įgyvendinimas bei kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas. Kai kurie studijų dalykai gali būti įvertinti įskaita. Egzaminai ir įskaitos vyksta raštu arba raštu ir žodžiu. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1 (labai blogai) iki 10 (puikiai) balų, o per įskaitas – įskaityta arba neįskaityta.
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Programą sudaro trys studijuojamų dalykų blokai:
1) klasikinių ir šiuolaikinių sociologijos teorijų pažinimas;
2) kokybinių ir kiekybinių tyrimo metodų įvaldymas ir duomenų analizė;
3) įvairių visuomenės reiškinių pažinimas ir analizė (pvz., tapatumo, šeimos, miesto, politikos, medijų, kultūros ir kt.).
Į studijų programą taip pat integruoti ir dalykai iš kitų, sociologijai artimų mokslinių disciplinų, tokių kaip socialinė psichologija, antropologija, filosofija, kriminologija, ekonomika, socialinė politika, medijų studijos. Paskutiniais studijų metais studentai atlieka praktiką įvairiose įmonėse ir įstaigose.
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų kompanijose, analitiniuose centruose, vadybos, marketingo, reklamos ir viešųjų ryšių agentūrose, žiniasklaidos srityje, valstybės valdymo institucijose, projektų rengimo konsultacinėse firmose, mokymo bei švietimo įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose.
Tolesnių studijų galimybės:
Studijos sociologijos bei kitų socialinių mokslų krypčių magistrantūroje.