Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Žurnalistika (anglų k. - Journalism)

Studijų krypties grupė

Socialiniai mokslai

Studijų kryptis

Žurnalistika

Švietimo sritis

Žurnalistika ir informacija

Švietimo posritis

Žurnalistika

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Socialinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6108

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

210
Nuolatinė, 3,5, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-5

Akreditavimo vertinimo išvados

KU Journalism_2021.pdf

Valstybinis kodas

6121JX068

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450321

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-05-02
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai): suteikti studijuojantiems naujausių bendrauniversitetinių ir komunikacijos, kalbos vartojimo bei žurnalistikos profesinių žinių; 2) išlavinti studijuojančiųjų įgūdžius atlikti mokslinį darbą radijo, televizijos ir įvairių periodinių leidinių veiklos srityje bei suteikti perkeliamųjų gebėjimų, kuriuos absolventai galėtų panaudoti įvairiose praktinėse veiklose; 3) išlavinti studijuojančiųjų gebėjimus gerai orientuotis šalies ir užsienio visuomeniniame bei politiniame gyvenime, suvokti ir realizuoti žurnalistikos funkcijas demokratinėje visuomenėje, objektyviai ir sumaniai atspindėti žiniasklaidos priemonėse įvairius visuomeninio, politinio, kultūrinio bei ekonominio pobūdžio įvykius ir reiškinius.

Studijų rezultatai:
Sėkmingai baigęs studijas absolventas geba: suvokti įvairių reiškinių ir objektų sąsajas, analizuoti jų struktūrą bei savybes, rinkti duomenis ir juos interpretuoti bei pateikti įvairiose žiniasklaidos priemonėse. Išlavina bendruosius gimtosios ir užsienio kalbų vartojimo, komandinio darbo, pasirengimo savarankiškai mokytis įgūdžius. Geba atskleisti įvairius visuomeninio, politinio, kultūrinio bei ekonominio pobūdžio įvykius ir reiškinius. Gali dirbti periodinių leidinių redakcijose, televizijos ir radijo stotyse, elektroninės (internetinės) žiniasklaidos portaluose, įstaigų, įmonių ir organizacijų ryšių su visuomene tarnybose.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, pratybos, laboratoriniai darbai, praktika, savarankiškas darbas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Savarankiškų darbų atsiskaitymai, egzaminai.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Žiniasklaidos technologijos Žurnalistikos teorija
Kalba ir stilius žurnalistikoje 1,2
Lietuvos žurnalistikos istorija Žurnalistinės kūrybos praktikumas 1, 2
Eterio žurnalistika
Žurnalistikos praktika 1, 2 Komunikacijos teorija

Fotožurnalistika

Žurnalistikos kursinis darbas 1, 2
Masinės komunikacijos teorija
Televizijos ir radijo montažas
Elektroninė žiniasklaida Reporterio darbas žiniasklaidoje
Retorika ir eterio kalba

Medijų ir informacijos vizualizacija
Žiniasklaidos teisė

Žurnalisto etika
Tiriamoji žurnalistika
Medijos ir visuomenė
Reklamos teorija ir praktika
Video / Audio / Teksto praktikumai
Edukacinė žurnalistika Žiniasklaida rinkodaroje
Bakalauro darbas
Specializacijos:
Nėra
Studento pasirinkimai:
Bendrieji universitetiniai studijų dalykai; laisvai pasirenkami dalykai; pasirenkamieji kitos studijų krypties dalykai, pasirenkamieji žurnalistikos studijų dalykai.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programa orientuota į Vakarų regiono poreikius kokybiškos žurnalistikos srityje.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Gali dirbti periodinių leidinių redakcijose, televizijos ir radijo stotyse, elektroninės (internetinės) žiniasklaidos portaluose, įstaigų, įmonių ir organizacijų ryšių su visuomene tarnybose.
Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į antrosios studijų pakopos studijas aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.