Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Kūrybinės industrijos (anglų k. - Creative Industries)

Studijų krypties grupė

Socialiniai mokslai

Studijų kryptis

Komunikacija

Švietimo sritis

Socialinė gerovė

Švietimo posritis

Socialinė gerovė (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Socialinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6107

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 5,5, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Akreditavusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-9

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121JX052

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450920

Finansinės grupės kodas

1.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-03-05
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
parengti komunikacijos specialistus, gebančius dirbti kūrybinių industrijų verslo ar viešojo sektoriaus organizacijose ir gebančius valdyti kūrybinius komunikacijos projektus
Studijų rezultatai:
Kūrybinių industrijų programos absolventas gebės:
- kūrybiškai taikyti komunikacijos strategijas versle ir projektinėje veikloje, atsižvelgdamas į komunikacijos paslaugų specifiką;
- kurti turinį ir komunikacijos produktus medijoms (radijui, televizijai, internetui), pasinaudodamas Adobe programomis;
- vykdyti rinkos ir produktų komunikacijos tyrimus bei pritaikyti tyrimų rezultatus profesinėje veikloje;
- formuluoti ir realizuoti konkrečių komunikacijos kampanijų sprendimus, kūrybiškai integruodamas menines priemones ir atsižvelgdamas į skirtingų tikslinių grupių poreikius;
- inicijuoti ir atsakingai įgyvendinti kūrybinius komunikacijos projektus tiek savarankiškai, tiek dirbant komandose;
- vystyti kūrybinį verslą ir kurti pridėtinę vertę iš kūrybinių sprendimų.

Mokymo ir mokymosi veiklos:

Siekiant gerų rezultatų ir patrauklių studijų formų taikomi tokie studijų metodai, kaip probleminis dėstymas, atvejo studijos, problema pagrįstos užduotys, interaktyvios (kompiuterizuotos) užduotys, diskusijos, pristatymų pagal mokslines problemas rengimas, rašto darbų rengimas, projektų rengimas, individualus ir grupinis darbas, koncepcijų žemėlapiai, diskusijos, ekspertų metodas.
Kiekvienam studijų dalykui yra numatytos individualios konsultacijos, kurių vienas iš tikslų yra geriau prisitaikyti prie individualių studento poreikių.
Praktiniai gebėjimai bus įtvirtinami kursiniais ir kompleksiniais projektais, praktika įmonėse. Praktika suteikia galimybę giliau tirti kūrybinio verslo ir komunikacijos problemas, kurių pagrindu studentai rengia baigiamąjį darbą.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
žodiniai vertinimo metodai (individuali, frontalinė apklausa), tikrinimo raštu metodai (apklausa raštu, testas, kontroliniai darbai ir kita), praktiniai tikrinimo metodai (egzaminai, ataskaitos ir kita) taikomi siekiant patikrinti, ar studentai pasiekė numatytus rezultatus. Problemų sprendimų vertinimui taikomi įvairūs vertinimo metodai: grupės ir individualių pristatymų stebėjimas, esė analizė, studijavimo pasiekimų aplankų analizė, pokalbis, ataskaitų analizė, testavimas pagal pusiau arba pilnai atvirus klausimus ir kita.“
KI bakalauro studijų programos studentų žinios, gebėjimai vertinami taikant dešimtbalę kaupiamąją vertinimo sistemą.
Studijų programos ir dalykų rezultatai semestro metu įvertinami per tarpinius atsiskaitymus (rašomi referatai, kontroliniai darbai, daromi pristatymai, kūrybiniai projektai, aprašomi ir žodžiu ginami laboratoriniai darbai). Galutinį įvertinimą sudaro tarpinių įvertinimų ir egzamino pažymys.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų krypties dalykai (180 kreditų):
Komunikacija:
Dalykinė komunikacija, Studijų įvadas, Medijų studijos (su kursiniu darbu), Masinės komunikacijos teorijos (su kursiniu darbu), Vizualinė komunikacija (su kursiniu darbu), Kompleksinis projektas, Tarpkultūrinė komunikacija

Medijų technologija:
Medijų gamyba, Skaitmeninių vaizdų technologijos, Multimedijos elementų dizainas, Informacinės ir ryšio technologijos, Medijų projektai, Mobiliųjų prietaisų multimedija,

Verslas/vadyba:
Kūrybinio verslo pagrindai, Kūrybos ekonomika, Marketingas, Skaitmeninis marketingas, Inovacijų valdymas, Reklamos pagrindai (su kursiniu darbu)

Sociologija:
Kiekybiniai tyrimo metodai (su kursiniu darbu), Kokybiniai tyrimo metodai (su kursiniu darbu), Socialinė atsakomybė,

Turinio kūrimas:
Ryšiai su visuomene, Žiniasklaidos pagrindai ir turinio strategija, Specialybės kalbos kultūra,


Kultūrologija:
Populiariosios kultūros studijos (su kursiniu darbu), Kino industrijos, Kūrybinių industrijų studijos (su kursiniu darbu), Kino projektai, Miesto studijos, Šiuolaikinio meno komunikacija (su kursiniu darbu),

Bendrieji universitetinių studijų dalykai: (15 kreditų)
Filosofija, Sociologija, Autorinė teisė,

Universiteto nustatyti ir studento pasirenkami dalykai, laisvai pasirenkami dalykai (33 kreditai)

Medijų technologija:
Spaudos projektai, Fotografija,

Kalbos:
Medijų anglų kalba, Medijų vokiečių kalba, Medijų prancūzų kalba, Specialybės anglų kalba, Specialybės vokiečių kalba, Specialybės prancūzų kalba, Akademinė anglų kalba, Akademinė vokiečių kalba, Akademinė prancūzų kalba,

Turinio kūrimas:
Žodinė kūryba, Scenarijaus pagrindai


Praktikos (15 kreditų)
Profesinė praktika
Baigiamasis darbas (18 kreditų)

Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Medijų anglų kalba, Medijų vokiečių kalba, Medijų prancūzų kalba, Specialybės anglų kalba, Specialybės vokiečių kalba, Specialybės prancūzų kalba, Akademinė anglų kalba, Akademinė vokiečių kalba, Akademinė prancūzų kalba, Žodinė kūryba, Scenarijaus rašymo pagrindai, Kino projektai, Fotografija, Spaudos projektai, Medijos ir politika, Miesto studijos, Informacinės ir ryšio technologijos, Teatro komunikacija, Mobiliųjų prietaisų multimedija, Tarpkultūrinė komunikacija
Studijų programos skiriamieji bruožai:
-
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Kūrybinių industrijų studijų programos absolventų profesinės karjeros perspektyvos – paslaugų ir produktų kūrimas medijoms (spauda, televizija, radijas, socialiniai tinklai). Kūrybinių paslaugų kūrimas (reklama, skaitmeninės rinkodara, post-produkcijos kūrimas, blogai, vlogai, kūrybiniai sprendimai parodose, R&D paslaugos) įmonėms.
Kūrybinių industrijų absolventai dirba įmonių komunikacijos, rinkodaros padaliniuose, neretai yra laisvai samdomi kūrybininkai, galintys pasiūlyti platų spektrą paslaugų ir dėl savo multifunkciškumo labai patrauklūs įmonėms. Kūrybiniai sprendimai vis paslaugos vis svarbesnės tampa transporto, statybos, projektavimo įmonėse. VGTU kūrybinių industrijų absolventai savo plačiomis kompetencijomis yra užsitarnavę įvairaus pobūdžio įmonių pripažinimą, todėl beveik 90 proc. jų dirba pagal specialybę (įskaitant ir įsidarbinusius užsienyje).
Tolesnių studijų galimybės:
Komunikacijos ir socialinių mokslų magistrantūra bei doktorantūra.