Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Ateities medijos ir žurnalistika (anglų k. - Future Media and Journalism)

Studijų krypties grupė

Socialiniai mokslai

Studijų kryptis

Žurnalistika

Švietimo sritis

Žurnalistika ir informacija

Švietimo posritis

Žurnalistika

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Socialinių mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

90
Nuolatinė, 1,5, Metais
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6211JX064

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470321

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-04-16
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas (-ai): Tai tarpdisciplininė magistro studijų programa, apjungianti žurnalistikos, šiuolaikinių medijų ir komunikacinio turinio (teksto, garso, vaizdo, daugialypės terpės, virtualiosios ir papildytos realybės, dirbtinio intelekto) kūrimo kompetencijas ir įgūdžius, atsižvelgiant į šiuolaikinių visuomenių transformacijas ir technologijų inovacijas. Studijų programa rengia kompetentingus ir atsakingus žurnalistikos ir komunikacijos profesionalus, gebančius atpažinti, suprasti ir profesionaliai reaguoti į viešojo gyvenimo, technologinių inovacijų ir socialinės kaitos procesus, atliepiant esminiams demokratijos principams ir pilietinės visuomenės poreikiams. Studijos skirtos komunikacijos ir informacijos praktikams, žurnalistams, tyrėjams. Studijų rezultatai: 1. Konceptualios žinios ir jų taikymas: 1.1. Analizuoti žurnalistiką ir žiniasklaidos kaitos procesus bei vystymosi tendencijas, atsižvelgiant į globalaus ir regioninio, politinio ir ekonominio, socialinio-kultūrinio ir istorinio konteksto ypatumus; 1.2. Įvertinti šiuolaikinių medijų ir komunikacijos ekosistemų transformacijas intensyvėjančios globalizacijos, skaitmenizacijos ir mediatizacijos kontekste, analizuojant medijų turinį, auditorijas, technologijas, organizacijas ir komunikacijos politiką; 1.3. Suprasti žurnalistikos, kaip šiuolaikinės medijų ir komunikacijos ekosistemos struktūrinio elemento, funkcijas ir kintantį jos vaidmenį demokratinėje visuomenėje. 2. Gebėjimai vykdyti tyrimus: 2.1. Formuluoti aktualius mokslinių ir taikomųjų tyrimų klausimus, susijusius su pokyčiais žurnalistikoje ir medijose; inicijuoti ir valdyti mokslinius ir taikomuosius tyrimus; 2.2. Taikyti kokybinę, kiekybinę ir mišrią tyrimų metodologiją ir kitokius inovatyvius empirinius duomenų rinkimo metodus, aktualius analizuojant šiuolaikinės žurnalistikos ir komunikacijos procesus; 2.3. Kritiškai vertinti ir reflektuoti tyrimo procesą bei gautus rezultatus; taikyti moksliniais tyrimais pagrįstą informaciją. 3. Specialieji gebėjimai: 3.1. Demonstruoti tvirtas žiniasklaidos reguliavimo ir savireguliacijos sistemų, tarpkultūrinių skirtumų žinias; žurnalistikos praktikoje vadovautis profesinės etikos, moralės, socialinės atsakomybės ir žmogaus teisių normomis;

3.2. Taikyti inovatyvius informacijos rinkimo ir atrankos, faktų tikrinimo ir atpažinimo, naujienų rengimo ir redagavimo būdus bei metodus, atsižvelgiant į žiniasklaidos priemonių specifiką ir skirtingas medijų terpes. 3.3. Eksperimentuoti ir vertinti naujausių technologijų teikiamas turinio kūrimo galimybes (teksto, garso ir vaizdo, virtualiosios ir papildytos realybės, dirbtinio intelekto) šiuolaikinėje žurnalistikoje. 4. Socialiniai gebėjimai: 4.1. Taikyti efektyvius bendravimo įgūdžius tiek profesinėje, tiek asmeninėje aplinkoje. 4.2. Demonstruoti socialinę empatiją, atsakingumą ir profesionalumą priimant sprendimus. 5. Asmeniniai gebėjimai: 5.1. Demonstruoti kritinio ir analitinio mąstymo įgūdžius, naujienų ir medijų raštingumo kompetencijas; 5.2. Taikyti kūrybinio rašymo, pasakojimo, inovatyvaus mąstymo, projektų valdymo, komandinio darbo ir mokymosi visą gyvenimą įgūdžius. Mokymo ir mokymosi veiklos: Taikomi įvairūs šiuolaikiniai mokymo ir aktyvaus mokymosi metodai: paskaitos, praktinių pavyzdžių analizė, diskusijos, praktiniai užsiėmimai, atvejų analizė, darbas grupėse, konsultavimas, projektiniai darbai, praktinės užduotys (pvz., atvejų analizė, tinklaraščio rašymas, nuomonių rašymas, esė, garso ir vaizdo reportažų kūrimas ir kt.), individualus darbas ir kt. Akivaizdinės ir nuotolinės mokymosi formos sėkmingai integruotos į studijų procesą. Studijų rezultatų vertinimo būdai: Pasiekimų vertinimo sistema aprėpia įvairius vertinimo būdus (formaliuosius ir neformaliuosius) ir metodus (žodinius, vaizdinius, praktinius) ir yra pagrįsta aiškiais bei objektyviais kriterijais. Sandara: Studijų dalykai (moduliai), praktika: Privalomi studijų dalykai: Demokratija ir

medijų politika šiuolaikinės komunikacijos ekosistemose; Naujienų ir turinio kūrimo strategijos; Audiovizualinės medijos ir žurnalistika; Strateginiai naratyvai potiesos epochoje; Medijų aktyvizmas ir žmogaus teisės; Naujosios medijų dizaino technologijos; Virtualios ir papildytos realybės laboratorija žurnalistams; Žurnalistikos/medijų tyrimai ir analitika. Praktika atliekama po pirmųjų studijų metų. Studijų pabaigoje rengiamas ir yra viešai ginamas baigiamasis darbas. Specializacijos: - Studento pasirinkimai: Pasirenkamieji studijų dalykai: Programavimo technologijos žurnalistams; Rizikos ir krizių komunikacija; Vaizdo/populiarioji kultūra ir istorijų kūrimas; Dirbtinis intelektas ir duomenų vizualizavimas; Platformizacija ir interneto geopolitika; Tarpkultūrinė ir tarptautinė komunikacija. Studijų programos skiriamieji bruožai: Programa vykdoma anglų kalba, mišriuoju (pusiau nuotoliniu) būdu, derinant modulinio mokymosi, auditorinę ir nuotolinę studijų formas. Programos trukmė – 1,5 metai. Studentai turi plačias galimybes dalyvauti tarptautinių mainų programose (Erasmus+, dvišalių mainų ir kt.), mokslinių tyrimų projektuose, tarptautiniuose mokymuose, praktinius žurnalistikos įgūdžius gilinti R. Sakadolskio medijų laboratorijoje, garso studijose, pasirinkti praktikos vietą žiniasklaidos bendrovėse ar medijų startuoliuose Lietuvoje bei užsienyje. Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės: Profesinės veiklos galimybės: Baigę Ateities medijų ir žurnalistikos studijas įgyja socialinių mokslų magistro laipsnį ir gali dirbti šalies ir užsienio

žiniasklaidos ir komunikacijos bendrovėse, kitose informacijos ir kūrybinėse organizacijose žurnalistais, redaktoriais, turinio kūrėjais, informacijos ir komunikacijos analitikais, inovatyvių projektų kūrėjais ir įgyvendintojais.