Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Viešoji komunikacija (anglų k. - Public Communications)

Studijų krypties grupė

Socialiniai mokslai

Studijų kryptis

Komunikacija

Švietimo sritis

Žurnalistika ir informacija

Švietimo posritis

Žurnalistika ir informacija (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Socialinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121JX044

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450320

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-01
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Programos akreditavimo vertinimo išvados

Studijų programos tikslas(-ai):

Viešosios komunikacijos bakalauro studijų programos tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos komunikacijos specialistus darbui visuomenės informavimo ir komunikacijos srityje, turinčius reikalingų dalykinių žinių, gebančius kurti žurnalistinę ir kitokią informacinę produkciją, siejant skirtingas raiškos priemones bei komunikacinius elementus, inicijuoti ir vykdyti įvairius komunikacijos projektus, kūrybiškai taikyti tarpdisciplininį universitetinį išsilavinimą įvairiose šiuolaikinės viešosios komunikacijos veiklos srityse ir informavimo aplinkose. ai unikali programa Lietuvoje, apjungianti tris informacinio turinio kūrimo ir komunikacines veiklas, tokias kaip žurnalistika, viešieji ryšiai ir moderniosios leidybos praktikos. Programa ugdo kūrybingus ir naujovėms atvirus šiuolaikinės informacinės visuomenės narius, gebančius ne tik kurti, bet adekvačiai reaguoti į skirtingų tikslinių grupių poreikius, bet ir kritiškai vertinti, analizuoti profesinės praktikos poveikį viešajam šalies gyvenimui, inicijuoti naujas ir inovatyvias komunikacijos paslaugas, tarpkultūrinius projektus.
Studijų rezultatai:

1. Įgyti profesinių įgūdžių bei žinių analitiškai mąstyti bei vertinti šiuolaikinius komunikacijos reiškinius ir problemas:
1.1. profesionaliai kurti žurnalistinį ir kitokį (viešųjų ryšių, reklaminio pobūdžio) turinį, jį analizuoti ir vertinti; kurti strategijas bei parengti komunikacijos planus tam, kad būtų pasiekti šiuolaikinių organizacijų veiklos tikslai;
1.2. profesionaliai rašyti, analitiškai mąstyti, argumentuotai reikšti mintis, pristatyti savo idėjas, dalyvauti debatuose, viešai kalbėti, taikyti profesinę (užsienio) kalbą.
 2. Turėti moksliniais tyrimais pagrįstų žinių apie įvairialypius komunikacijos procesus:
2.1. suprasti viešosios komunikacijos funkcijas demokratinėse visuomenėse bei jos ypatumus sociokultūriniuose, ekonominiuose, politiniuose ir kt. kontekstuose;
2.2. analizuoti, interpretuoti bei paaiškinti viešosios komunikacijos teorinius modelius, įvertinti veiksnius, lemiančius komunikacinių procesų pobūdį ir sėkmę;
2.3. taikyti įvairių mokslinių tyrimų metodus komunikaciniams procesams bei jų tarpusavio sąveikoms suprasti.
3. Būti susipažinus ir laikytis aukščiausių profesinių standartų bei etikos normų:
3.1. išmanyti, kritiškai analizuoti ir vertinti žurnalistinę bei viešųjų ryšių veiklas teisiniu, etiniu ir profesiniu aspektais.
4. Reaguoti ir gebėti prisitaikyti prie nuolat kintančios komunikacijų aplinkos bei sąlygų:
4.1. kūrybiškai derinti įvairias komunikacines veiklas, savarankiškai inicijuoti projektus bei juos vykdyti, prognozuoti rinkos ir komunikacijų transformacijas, greitai orientuotis nuolat kintančioje verslo ir komunikacijų aplinkoje;
4.2. dirbti komandoje, prisiimti atsakomybę, naudotis informacijos ieškos, sisteminimo, apdorojimo technologijomis, prisitaikyti prie sparčiai besikeičiančios aplinkos ir sąlygų.
Mokymo ir mokymosi veiklos:

Į studentus orientuotos teorinės studijos ir atvejų analizė; nedidelės apimties tyrimai, taikant įvairius (kiekybinius bei kokybinius) metodus, grindžiamus įžvalgomis; individualios kūrybinio rašymo užduotys (tyrimų apžvalgos, esė, komentarai, kt.); savarankiškas studentų darbas, rengiant praktinius darbus (žurnalistinius, viešųjų ryšių, reklamos, kt. tekstus, daugiamodalinius interaktyvius projektus, video, foto, audio istorijas, kt.); projektinė veikla, pagrįsta studentų komandiniu darbu (komunikacijos, viešųjų ryšių projekto idėjos, planavimo, parengimo bei įgyvendinimo plano kūrimai, žurnalo leidybinio proceso, TV bei radijo laidos sukūrimo mokomosios redakcijos), kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:

Egzaminai raštu; profesinė praktika; atvejų analizė; tyrimų apžvalgos; žurnalistiniai komentarai; esė; interviu; viešųjų ryšių tekstai (pranešimas spaudai, kt.); video, foto, audio istorijos; pristatymai, ataskaitos; projektinė veikla (TV laida, radijo laida, žurnalas, interneto tinklaraštis, kt.); darbų pavyzdžiai (aplankas).
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:

Studijų programos pagrindinės krypties dalykų apimtis – 184 ECTS kreditai (iš viso programoje –240 ECTS kreditų. Studijų programos dalykai:
1. Teoriniai viešosios komunikacijos kursai (93 ECTS): „Įvadas į VK studijas“, „Viešasis diskursas“, „Žurnalistikos pagrindai“, „Kiekybiniai VK tyrimo metodai“, „VK teisė“, „Socialinės atsakomybės komunikacija“, „Kokybiniai viešosios komunikacijos tyrimo metodai“, „VK technologijos ir inovacijos“, „Globalizacija ir tarptautinė komunikacija“, „Rizikos komunikacija ir darni plėtra“, „Populiariosios kultūros analizė“, „Politinė komunikacija“ , „Viešosios komunikacijos kontekstai ir kultūros“, kt.
2. Taikomieji-praktiniai dalykai skirtingose viešosios komunikacijos profesinėse srityse (60 ECTS):
2.1. Taikomieji žurnalistikos dalykai: „Žurnalistikos teorijos ir praktika“, „Kūrybinis teksto rašymas“, „Scenarijų rašymas audiovizualiniams projektams“, „Tiriamoji ir kritinė žurnalistika“;
2.2. Taikomieji viešųjų ryšių dalykai: „Viešųjų ryšių pagrindai“, „Marketingas ir įvaizdžio komunikacija“, „Komunikacijos projektų vadyba organizacijoje“, „Viešojo kalbėjimo menas ir retorika“;
2.3. Taikomieji moderniosios leidybos dalykai: „Daugiamodalinės komunikacijos principai“, „Kompiuterinio diziano pagrindai“.
3. Dvi profesinės praktikos – žurnalistinė ir viešųjų ryšių – pasirinktose organizacijose (viešųjų ryšių agentūrose, žiniasklaidos priemonėse, NVO, valstybės institucijų komunikacijos padaliniuose, leidybos, kt. įmonėse). Praktikai žurnalistikos ir viešųjų ryšių srityse skiriama po 8 ECTS kreditus arba 200 val.
4. Baklauro baigiamasis darbas (15 ECTS).
Specializacijos:

Nėra.
Studento pasirinkimai:

Pasirenkamieji studentų dalykai pagrindinėje programos kryptyje sudaro 22 ECTS kreditus; pasirinkimas siūlomas iš šios programos, taip pat ir kitų universiteto socialinių bei humanitarinių mokslų sričių program dalykų. Pasirenkamieji dalykai: „Informacinė visuomenė ir informacinės technologijos“, „Socialinė ekonomika ir pilietinė visuomenė“, „Socialinė psichologija“, „Informacijos vizualizacija“, „Marketingo komunikacijos“, „Vizualinės komunikacijos pagrindai“, kt.
Studijų programos skiriamieji bruožai:

Dalis studijų programos vykdoma anglų kalba.