Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Buhalterinė apskaita (anglų k. - Accounting)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Apskaita

Studijų krypties šaka

Buhalterinė apskaita

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Apskaita

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių, rusų

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras
Buhalteris, LTKS VI

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6609

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Akreditavusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-1

Akreditavimo vertinimo išvados

SV4-206_PK_Buhalterinė apskaita_K_2017.pdf

Valstybinis kodas

6531LX064

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550411

Finansinės grupės kodas

2.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2023-06-30
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas: Studijų programos tikslas (-ai): Studijų programos tikslas: sudaryti sąlygas studentams vystyti gebėjimus savarankiškai, tinkamai ir laiku organizuoti, tvarkyti ir kontroliuoti verslo ir viešojo sektoriaus subjektų (toliau – subjektai) apskaitą, sudaryti finansines ir kitas ataskaitas, užtikrinti mokesčių apskaičiavimo teisingumą, duomenų pateikimą institucijoms, subjekto vadovybei, analizuoti ir vertinti finansinę informaciją, rengti biudžetus ir kontroliuoti jų vykdymą, dalyvauti priimant sprendimus, formuoti ir įgyvendinti subjekto apskaitos politiką, organizuoti, dalyvauti ir kontroliuoti įvairių rūšių audito procesą, vykdyti apskaitos krypties tyrimus. Studijų rezultatai: - išmano pamatines teorijas, įgalinančias suprasti išorinius (mikro- ir makroekonominius, politinius, socialinius, kultūrinius, teisinius, informacinius, aplinkosauginius ir kitus) ir vidinius (žmogiškuosius, technologinius, finansinius, informacinius ir kitus) subjektų aplinkos veiksnius bei jų apskaitos, analizės ir vertinimo metodus; - suvokia bendruosius ekonomikos, vadybos, finansų, teisės, audito, informacinių sistemų ir apskaitos mokslų principus ir supranta jų taikymo ypatumus apskaitos srities praktinėje veikloje; - geba taikyti apskaitos srities profesinės veiklos žinias, nustatydamas ir spręsdamas finansinės, valdymo apskaitos, mokesčių, audito srities problemas; - geba rinkti, sisteminti ir analizuoti duomenis, subjektų arba finansinės informacijos vartotojų sprendimams priimti; - geba taikyti efektyvius tyrimo metodus ir modelius, kryptingai kaupti informaciją apskaitos klausimams nagrinėti; - geba atlikti empirinius tyrimus, susijusius su vykdomomis pareigomis apskaitos srityje pagal parengtą užduotį; - geba planuoti, organizuoti ir vykdyti praktines veiklas apskaitos srityje, savarankiškai pasirinkti technologines, organizacines ir metodines priemones; - tinkamai taiko apskaitą reglamentuojančius teisės aktus, tvarkydamas ją pagal nacionalinius ir tarptautinius apskaitos standartus;

-.geba naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis, specialiomis kompiuterinėmis apskaitos programomis ir skaitmenizuoti informaciją; - supranta apskaitos politikos formavimo principus ir tikslus, geba tinkamai parinkti apskaitos metodus ir adaptuoja konkrečiai organizacijai tinkamą apskaitos politiką, ją įgyvendina bei kontroliuoja jos atitiktį teisės aktams; - geba tvarkyti verslo ir viešojo sektoriaus subjektų apskaitą: parengti pirminius apskaitos dokumentus, įforminti ūkines operacijas, apskaityti turtą, nuosavą kapitalą, įsipareigojimus, pajamas ir sąnaudas, parengti finansines, statistines ir kitas ataskaitas, deklaruoti mokesčius; - geba apibendrinti, analizuoti ir sisteminti subjekto duomenis, vertinti finansinę būklę ir veiklos rezultatus, pinigų srautus, teikti siūlymus valdymo, finansavimo ir kitais klausimais; - dalyvauja rengiant (rengia) subjekto biudžetą, verslo planą ar projektą, geba pagrįsti išteklių panaudojimo efektyvumą ir įvertinti finansinę riziką; -.geba bendrauti su apskaitos specialistais, vadovybe, kitais asmenimis spręsdamas profesinės veiklos uždavinius, perteikti žinias ir supratimą, vadovaujasi profesine etika ir pilietiškumu; - geba atsakingai, kritiškai, nuosekliai reikšti mintis, iškelti apskaitos srities problemas ir jas spręsti; - geba profesionaliai komunikuoti vastybine ir bent viena užsienio kalba; - suvokia moralinę, socialinę ir teisinę atsakomybę už savo veiklos rezultatus; - geba vykdyti veiklą, grindžiamą kūrybiškumu, saviraiška ir naujovių taikymu apskaitos srityje; - nuolatos savarankiškai mokosi ir tobulina profesines žinias, domisi apskaitos mokslo naujovėmis ir gerąja praktika.

Mokymo ir mokymosi veiklos: Paskaitos, seminarai, diskusijos, individualios ir grupinės praktinės užduotys, savarankiški darbai, ištisiniai praktiniai uždaviniai, darbų pristatymai, projektiniai darbai, atvejų (probleminių situacijų) analizės. Studijų rezultatų vertinimo būdai: Studijų rezultatai vertinami dešimtbale kriterine vertinimo sistema. Dalyko studijos baigiamos egzaminu arba savarankiškai atlikto darbo (projekto) įvertinimu. Nustatant dalyko galutinį vertinimą taikoma kaupiamojo vertinimo sistema, kurią sudaro tarpinių atsiskaitymų

įvertinimų aritmetinio vidurkio ir egzamino įvertinimo, padaugintų iš jiems suteiktų svertinių koeficientų, suma. Sandara: Studijų moduliai (dalykai), praktika: Bendrųjų kompetencijų tobulinimas Informatika, matematika, statistika Teisė Verslo valdymas Apskaita Mokesčiai Finansų valdymas Kompiuterizuota apskaita Verslo apskaita Veiklos kontrolė Viešojo sektoriaus apskaita Žemės ūkio apskaita Verslo komunikacija Alternatyviai pasirenkami dalykai Verslumo ugdymo praktika Baigiamasis modulis Specializacijos: - Studento pasirinkimai: 9 kreditus studentas gali rinktis iš studijų programoje siūlomų dalykų. Kiti 6 kreditai – laisvai pasirenkami, kuriuos studentas gali rinktis iš Panevėžio kolegijos laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo. Studijų programos skiriamieji bruožai: Studentams siūloma ne tik verslo apskaita, bet ir Viešojo sektoriaus apskaita, Žemės ūkio apskaita, galimybė išmokti dirbti su trimis buhalterinės apskaitos kompiuterinėmis programomis: Stekas Plius, Rivilė-Gama, Pragma. Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės: Profesinės veiklos galimybės: Absolventas galės dirbti verslo, žemės ūkio įmonių, įstaigų ir organizacijų buhalterinės apskaitos tarnybose, steigti buhalterinių paslaugų įmonę ir teikti buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugas. Tolesnių studijų galimybės: Absolventai gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, jei nori studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas. Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas. Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo data: 2023-06-2