Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Buhalterinė apskaita (anglų k. - Accounting)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Apskaita

Studijų krypties šaka

Buhalterinė apskaita

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Apskaita

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių, rusų

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras
Buhalteris, LTKS VI

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6609

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-1

Akreditavimo vertinimo išvados

SV4-206_PK_Buhalterinė apskaita_K_2017.pdf

Valstybinis kodas

6531LX064

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550411

Finansinės grupės kodas

2.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2016-07-01
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Studijų programos tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos buhalterius, gebančius organizuoti ir tvarkyti ūkio subjekto buhalterinę apskaitą, analizuoti ūkio subjekto veiklos finansinius rezultatus, rengti biudžetus, kontroliuoti ūkinius procesus nuolat mokytis besikeičiančios globalios aplinkos sąlygomis.
Studijų rezultatai:
1.1. Žino pamatines teorijas, įgalinančias suprasti išorinius (mikro ir makroekonominius, politinius, socialinius, kultūrinius, teisinius, informacinius, gamtos ir kitus) ir vidinius (žmogiškuosius, technologinius, finansinius, informacinius ir kitus) organizacijų aplinkos veiksnius, valdymo ir vertinimo metodus;
1.2. Žino bendruosius ekonomikos, vadybos, finansų ir apskaitos mokslų principus ir supranta jų taikymo ypatumus apskaitos srities praktinėje veikloje;
1.3. Supranta finansų sistemos struktūrą, finansų rinkų tipus ir paskirtį, viešojo ir privataus sektorių finansų ir apskaitos funkcijas;
2.1. Geba rinkti ir analizuoti duomenis, reikalingus apskaitos profesinės veiklos ir naujovių diegimo problemoms spręsti;
2.2. Geba naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis, taikyti efektyvius tyrimo metodus ir modelius, kryptingai kaupdamas informaciją apskaitos klausimams nagrinėti;
3.1. Žino buhalterių profesionalų etikos kodekso nuostatų taikymo principus ir geba jais vadovautis. Tinkamai taiko apskaitą reglamentuojančius teisės aktus, tarptautinius finansinės atskaitomybės ir nacionalinius apskaitos standartus bei kitus norminius dokumentus;
3.2. Supranta apskaitos politikos formavimo principus ir tikslus, geba tinkamai parinkti apskaitos metodus ir adaptuoja konkrečiai organizacijai tinkamą apskaitos politiką, ją įgyvendina bei kontroliuoja jos teisėtumą;
3.3. Geba planuoti, organizuoti ir vykdyti praktines veiklas apskaitos profesinėse srityse, savarankiškai pasirinkti ir naudoti informacines technologijas, specialias kompiuterines apskaitos programas, jomis apdoroti apskaitos informaciją;
3.4. Geba įforminti ūkines operacijas, remdamasis teisinę galią turinčiais dokumentais, ir kontroliuoti jų teisėtumą; tvarkyti organizacijų ir fizinių asmenų apskaitą: apskaityti ilgalaikį ir trumpalaikį turtą, nuosavą kapitalą, mokėtinas sumas ir įsipareigojimus, pajamas ir sąnaudas, atlikti ataskaitinių metų pabaigos apskaitos procedūras, parengti finansinių ataskaitų rinkinį, statistinę atskaitomybę, deklaruoti mokesčius, taikyti vidaus kontrolės sistemą;
3.5. Geba apibendrinti, analizuoti ir sisteminti organizacijos finansinių ataskaitų duomenis, vertinti finansinės būklės ir veiklos rezultatus, teikti siūlymus valdymo, finansavimo, investavimo ir kitais klausimais; geba rengti organizacijos biudžetą, verslo planą ar projektą, pagrįsti išteklių panaudojimo efektyvumą ir įvertinti riziką;
4.1. Geba efektyviai ir tolerantiškai bendrauti su specialistais ir kitais asmenimis spręsdamas profesinės veiklos uždavinius, perteikti žinias ir supratimą vadovaudamasis profesine etika ir pilietiškumu;
4.2. Geba atsakingai, kritiškai, nuosekliai reikšti mintis, iškelti problemas ir jas spręsti, lanksčiai, nestereotipiškai vertinti reiškinius, siekdamas visapusiško pažinimo;
5.1. Geba savarankiškai tobulintis profesinės veiklos srityje per visą gyvenimą trunkantį mokymąsi, domisi naujovėmis, taip pat ir mokslo pažangia patirtimi, suvokia moralinę atsakomybę už savo veiklos rezultatų poveikį visuomenės, ekonomikos, kultūros raidai, gerovei ir aplinkai;
5.2. Geba vykdyti įvairią projektinę, kūrybingumu, saviraiška, novatoriškumu grindžiamą veiklą kintančioje ir tarptautinėje aplinkoje.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, seminarai, diskusijos, individualios ir grupinės praktinės užduotys, savarankiški rašto darbai, ištisiniai praktiniai uždaviniai, darbų pristatymai, projektiniai darbai, atvejų (probleminių situacijų) analizės.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Skatinant studentų motyvaciją, nuoseklų, nuolatinį darbą studijų metu taikoma kaupiamojo vertinimo sistema. Galimi atsiskaitymo būdai: kontroliniai darbai, kursiniai darbai, ataskaitos, projektai, egzaminai, baigiamasis darbas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Profesinė užsienio kalba, Saugus darbas ir civilinė sauga, Sociologija,
Taikomoji matematika, Praktinė informatika, Specialybės kalba ir dokumentų valdymas, Ekonomikos pagrindai, Apskaitos pagrindai, Teisė, Vadybos ir marketingo pagrindai, Verslo ekonomika+K, Psichologija, Finansai, Kompiuterinis dokumentų apdorojimas, Statistika, Finansinė apskaita, Valdymo apskaita, Mokesčiai, Kompiuterizuota apskaita, Auditas, Finansinė analizė+K
Praktikos:
Apskaitos pagrindų praktika,
Verslo organizavimo ( PMF),
Apskaita įmonėse,
Buhalterinės apskaitos programos, Pažintinė praktika įmonėje,
Baigiamoji praktika.
Studijų dalykai -108 kreditai, praktikos-33 kreditai,
baigiamasis darbas – 9 kreditai.
Specializacijos:
Apskaita biudžetinėse įstaigose;
Apskaita kredito ir finansų institucijose.
Specializacijos - 12 kreditų.
Studento pasirinkimai:
Viešas administravimas A3
Soc. apsaugos ekonomika A3
Karjeros valdymas A4
Kūrybinės strategijos A4
Finansų rinkos A5
Asmeninių finansų valdymas A5
Verslo etika A6
Etiketas ir bendravimas A6
PD1
PD2
Pasirinkimai - 18 kreditų.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Buhalterinės apskaitos studijų programa – viena praktiškiausių studijų programų. Naujausios apskaitos ir mokesčių žinios užtikrina sėkmingo integravimosi į darbo rinką galimybes, tampant apskaitos profesionalu, finansininku, vyriausiuoju buhalteriu, valdymo apskaitos specialistu, analitiku ar įmonės vadovu, gebančiu kvalifikuotai spręsti finansinės, valdymo, mokesčių apskaitos problemas.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas galės dirbti įmonių, įstaigų ir organizacijų buhalterinės apskaitos tarnybose, steigti buhalterinių paslaugų įmonę ir teikti buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugas kitose srityse.
Tolesnių studijų galimybės:
Studijas galima tęsti universitetuose pagal socialinių mokslų srities verslo ir vadybos krypčių grupės studijų programas.