Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Buhalterinė apskaita (anglų k. - Accounting)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Apskaita

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Apskaita

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras
Buhalteris, LTKS VI

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6619

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-1

Akreditavimo vertinimo išvados

SV4-207_ŠVK_Buhalterinė apskaita_K_2017.pdf

Valstybinis kodas

6531LX079

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550411

Finansinės grupės kodas

2.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-04-29
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Rengti šalies ir globalioje rinkoje veikiančių organizacijų buhalterius, gebančius tvarkyti buhalterinę apskaitą, kontroliuoti ūkinių procesų apskaitą, atlikti finansinės būklės, veiklos rezultatų analizę ir dalyvauti rengiant organizacijų biudžetus, vykdyti įvairią projektinę, kūrybingumu ir saviraiška grindžiamą veiklą, prisitaikyti (nuolat mokytis) prie nuolat besikeičiančios aplinkos.

Studijų rezultatai:
Žinios ir jų taikymas:
1. Žino bendruosius ekonomikos, vadybos, finansų ir apskaitos mokslų principus, pamatines teorijas, įgalinančias suprasti išorinius ir vidinius organizacijų aplinkos veiksnius bei jų apskaitos, valdymo, vertinimo metodus ir geba juos taikyti apskaitos srities praktinėje veikloje.
2. Supranta finansų sistemos struktūrą, finansų rinkų tipus ir paskirtį, finansų valdymo teorijų principus, geba numatyti jų įgyvendinimo galimybes.
3. Supranta viešojo ir privataus sektoriaus apskaitos funkcijas, geba taikyti apskaitos profesinės veiklos žinias, apskaitos būdus ir metodus, spręsdamas konkrečias apskaitos srities problemas organizacijos lygmeniu.
4. Žino ir remiasi apskaitos bei audito procedūras reglamentuojančiais teisės aktais, apskaitos ir finansinės kontrolės principais, aplinkos ir žmonių saugos teisiniais pagrindais.
Gebėjimai vykdyti tyrimus:
5. Geba atlikti tyrimus, renka ir analizuoja duomenis, reikalingus apskaitos profesinės veiklos sprendimams priimti, naudodamasis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis bei taikydamas efektyvius tyrimo metodus ir modelius.
Specialieji gebėjimai:
6. Geba naudotis informacinėmis technologijomis, specialiomis kompiuterinės apskaitos programomis ir jomis apdoroti apskaitos informaciją.
7. Taiko apskaitą ir mokesčius reglamentuojančius teisės aktus, tarptautinius finansinės atskaitomybės ir nacionalinius apskaitos standartus, žino buhalterių profesionalų etikos kodekso nuostatų taikymo principus ir geba jais vadovautis.
8. Supranta apskaitos politikos formavimo principus ir tikslus, ją įgyvendina bei kontroliuoja jos teisėtumą.
9. Savarankiškai tvarko organizacijų ir fizinių asmenų apskaitą: įformina ūkines operacijas, apskaito ilgalaikį ir trumpalaikį turtą, nuosavą kapitalą, mokėtinas sumas ir įsipareigojimus, pajamas ir sąnaudas, atlieka metų pabaigos apskaitos procedūras; parengia finansinių ataskaitų rinkinį, statistinę atskaitomybę, deklaruoja mokesčius.
10. Apibendrina, analizuoja, sistemina organizacijos finansinių ataskaitų duomenis, vertina finansinės būklės ir veiklos rezultatus, teikia siūlymus valdymo, finansavimo, investavimo sprendimams priimti.
11. Dalyvauja rengiant organizacijos biudžetą, verslo planą, projektą, pagrindžia išteklių panaudojimo efektyvumą, taiko vidaus kontrolės sistemą, įvertina riziką.
12. Geba vykdyti praktines apskaitos veiklas, planuoja, organizuoja, kontroliuoja apskaitos tarnybos darbą, savarankiškai pasirinkdamas technologines, organizacines, metodines priemones.
Socialiniai gebėjimai:
13. Geba efektyviai bendrauti, perteikti žinias ir supratimą, vadovaudamasis profesine etika ir pilietiškumu, kritiškai, nuosekliai reikšti mintis, iškelti problemas ir jas spręsti.
Asmeniniai gebėjimai:
14. Geba savarankiškai tobulintis profesinės veiklos srityse, plečia profesinę kompetenciją, domisi naujovėmis, suvokia atsakomybę už savo veiklos rezultatų poveikį visuomenės gerovei ir aplinkai.
15. Geba vykdyti įvairią projektinę, kūrybingumu ir saviraiška grindžiamą veiklą kintančioje ir tarptautinėje aplinkoje.


Mokymo ir mokymosi veiklos:
Mokymo ir mokymosi veiklos orientuotos į studentų verslumo, kūrybiškumo bei specialiųjų kompetencijų plėtotę. Taikomi inovatyvūs mokymo ir mokymosi metodai, teikiantys ir įtvirtinantys pagrindines žinias ir skirti analitiniam mąstymui skatinti, profesinei veiklai imituoti: paskaita, demonstravimas, informacijos paieška, diskusijos, pokalbis, uždavinių sprendimas, atvejo analizė, pratybos, sąvokų žemėlapis, probleminių aspektų analizė, specialiųjų programinių paketų taikymas, techninis modeliavimas ir sprendimų paieška, kritinis skaitymas, probleminių situacijų analizė, grupinis ir (ar) individualus darbas, minčių lietus ir kt.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijų rezultatų vertinimas yra studijų proceso dalis. Vertinimas atliekamas per visą semestrą ir egzaminų sesijos metu. Taikoma dešimties balų kriterinė vertinimo sistema ir kaupiamasis vertinimas. Dalyko studijų rezultatai semestro metu įvertinami per tarpinius atsiskaitymus (apklausos raštu, kontroliniai darbai, kūrybinės užduotys, projektai, aprašomi ir žodžiu ginami). Kiekvieno dalyko studijos baigiamos egzaminu arba studento savarankiškai atlikto darbo (projekto, tiriamojo darbo, praktinės veiklos vertinimo ir kt.) įvertinimu. Studento žinios ir gebėjimai egzaminų sesijos metu vertinami tik tada, kai per semestrą studentas įvykdo numatytas tarpines vertinimo užduotis. Galutinį įvertinimą (pažymį) sudaro tarpinių įvertinimų ir egzamino pažymiai. Jo sudėtis apskaičiuojama pagal proporcijas, numatytas dalyko apraše.

Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Pagrindinės studijų krypties dalykų apimtis yra 134 kreditai (su praktika). Pagrindiniai studijuojami dalykai: apskaitos pagrindai, dokumentų valdymas, taikomoji matematika, teisė, vadyba, aplinkos ir žmonių sauga, ekonomikos pagrindai, rinkodara, statistika, finansinė apskaita, finansų pagrindai, mokesčių sistema, taikomųjų tyrimų metodologija, valdymo apskaita, verslo ekonomika (dalykas / praktika), viešojo sektoriaus apskaita, finansinė analizė ir finansų valdymas, tarptautiniai apskaitos standartai, auditas ir vidaus kontrolės sistema, individualių įmonių, ūkinių bendrijų ir gyventojų individualios veiklos apskaita ir kt .
Profesinės veiklos praktikų trukmė – 20 savaičių: apskaitos pagrindų praktika, apskaitos ir mokesčių praktika, kompiuterizuotos apskaitos praktika, verslo ekonomikos praktika, baigiamoji praktika.

Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Galima rinktis alternatyvius dalykus, skirtus gilinimuisi kryptyje: kaštų apskaita / biudžetų sudarymas ir kontrolė / biudžetų sudarymas ir kontrolė anglų k.; kelių transporto įmonių apskaita / statybos įmonių apskaita; kompiuterizuota apskaita (I) / kompiuterizuota apskaita (II); projektų rengimas ir valdymas / viešieji pirkimai / projektų rengimas ir valdymas anglų k.
Studento laisvai pasirenkamiesiems dalykams skiriama 9 kreditai. Studentai gali laisvai rinktis dalykus iš siūlomų Kolegijoje arba išklausyti dalyvaudami mobilumo projektuose.

Studijų programos skiriamieji bruožai:
- Rengiami buhalteriai ne tik verslo įmonėms, bet ir viešajam sektoriui.
- Programoje dėsto vizituojantys užsienio šalių dėstytojai, taip pat dėstytojai, dirbantys verlse, turintys didelę praktinio darbo patirtį.
- Pasirenkamieji studijų kryties dalykai skirti gilinti žinias ir ugdyti gebėjimus, atsižvelgus regiono darbdavių poreikius: gilinamasi į kelių transporto įmonių apskaitą ir statybos įmonių apskaitą.

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas galės dirbti įmonių, organizacijų buhalterinės apskaitos tarnybose, steigti buhalterinių paslaugų įmonę ir teikti buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugas kitose srityse.

Tolesnių studijų galimybės:
Absolventas studijas galės tęsti universitetuose pagal verslo ir viešosios vadybos krypčių grupės studijų programas.