Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Apskaita (anglų k. - Accounting)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Apskaita

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Apskaita

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras
Buhalteris, LTKS VI

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6619

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Akreditavusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-1

Akreditavimo vertinimo išvados

SV4-207_ŠVK_Buhalterinė apskaita_K_2017.pdf

Valstybinis kodas

6531LX079

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550411

Finansinės grupės kodas

2.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2024-05-27
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:

Studijų programos tikslas:
Rengti šalies ir tarptautinėje rinkoje veikiančių organizacijų specialistus, gebančius tvarkyti finansinę apskaitą, kontroliuoti ūkinių procesų apskaitą, rengti finansines ataskaitas, atlikti finansinės būklės, veiklos rezultatų analizę ir dalyvauti, rengiant organizacijų biudžetus, vykdyti įvairią projektinę, kūrybingumu ir saviraiška grindžiamą veiklą, nuolat mokytis įvertinant besikeičiančios aplinkos iššūkius

Studijų rezultatai:

Studentas, sėkmingai baigęs studijų programą:
Žinios, jų taikymas
– Žino bendruosius ekonomikos, vadybos, finansų ir apskaitos mokslų principus, pamatines teorijas, įgalinančias suprasti išorinius ir vidinius organizacijų aplinkos veiksnius bei jų apskaitos, valdymo, vertinimo metodus, ir geba juos taikyti apskaitos srities praktinėje veikloje.
– Supranta viešojo ir privataus sektoriaus apskaitos funkcijas, geba taikyti profesinės veiklos žinias, apskaitos būdus ir metodus, spręsdamas konkrečias apskaitos, mokesčių, audito sričių problemas organizacijos lygmeniu.
– Žino ir remiasi apskaitos bei audito procedūras reglamentuojančiais teisės aktais, apskaitos ir finansinės kontrolės principais.

Gebėjimai vykdyti tyrimus
– Geba atlikti tyrimus, rinkti ir analizuoti duomenis, reikalingus organizacijų arba finansinės informacijos vartotojų sprendimams priimti, naudodamasis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis bei taikydamas efektyvius tyrimo metodus ir modelius.

Specialieji gebėjimai
– Geba naudotis informacinėmis technologijomis, specialiomis kompiuterinės apskaitos programomis ir jomis apdoroti apskaitos informaciją.
– Taiko apskaitą ir mokesčius reglamentuojančius teisės aktus, tarptautinius finansinės atskaitomybės ir nacionalinius apskaitos standartus.
– Supranta ūkinių operacijų registravimo ir vertinimo tvarkos formavimo principus ir tikslus, ją įgyvendina bei kontroliuoja jos teisėtumą.
– Savarankiškai tvarko organizacijų ir fizinių asmenų apskaitą: įformina ūkines operacijas, apskaito ilgalaikį ir trumpalaikį turtą, nuosavą kapitalą, mokėtinas sumas ir įsipareigojimus, pajamas ir sąnaudas, parengia finansinių ataskaitų rinkinį, statistinę atskaitomybę, deklaruoja mokesčius.
– Apibendrina, analizuoja, sistemina organizacijos finansinių ataskaitų duomenis, vertina finansinės būklės ir veiklos rezultatus, pinigų srautus, teikia siūlymus valdymo, finansavimo, investavimo sprendimams priimti.
– Dalyvauja rengiant, rengia organizacijos biudžetą, verslo planą, projektą, pagrindžia išteklių panaudojimo efektyvumą, taiko vidaus kontrolės sistemą, įvertina finansinę riziką.
– Geba vykdyti praktines apskaitos veiklas, planuoja, organizuoja, kontroliuoja apskaitos tarnybos darbą, savarankiškai pasirinkdamas technologines, organizacines, metodines priemones.
Socialiniai gebėjimai
– Geba efektyviai bendrauti valstybine ir bent viena užsienio kalba, perteikti žinias ir supratimą, vadovaudamasis profesine etika ir pilietiškumu, kritiškai, nuosekliai reikšti mintis, iškelti apskaitos srities problemas ir jas spręsti.
Asmeniniai gebėjimai
– Geba savarankiškai tobulintis profesinės veiklos srityse, plečia profesinę kompetenciją, domisi apskaitos mokslo naujovėmis, suvokia atsakomybę už savo veiklos rezultatų poveikį visuomenės gerovei ir aplinkai.
– Geba vykdyti įvairią, kūrybiškumu ir saviraiška grindžiamą veiklą kintančioje ir tarptautinėje aplinkoje.

Mokymo ir mokymosi veiklos:

Taikomų mokymo ir mokymosi metodų visuma yra skirta ugdomo specialisto savarankiškai, kūrybiškai veiklai reikalingiems bendriesiems gebėjimams, taip pat specialiesiems profesinės veiklos gebėjimams apskaitos profesinės veiklos srityse formuoti. Programoje siekiama, kad studentas aktyviai dalyvautų studijų procese: paskaitose kuriama diskusinė aplinka, pasitelkiami metodai, skatinantys studento iniciatyvą, praktinį aktyvumą. Gebėjimai, įgūdžiai formuojami studijuojant teorinius pagrindus, praktikuojantis, atliekant individualias užduotis, taikant įvairius metodus, pavyzdžiui, demonstravimą, informacijos paiešką, uždavinių sprendimą, situacijos modeliavimą, probleminį dėstymą, projektinę veiklą, grupinį praktikavimąsi, minčių žemėlapį ir kt.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:

Studijų rezultatai vertinami viso semestro ir egzaminų sesijos metu, pasiekimų vertinimui naudojamas individualaus kaupiamojo vertinimo indeksas (IKI= Tkn + Ekn), kurio proporcinį įvertį nustato dėstytojas, atsižvelgdamas į siekiamus studijų rezultatus, dalyko turinį ir užduočių specifiką. Visi dalyko nuolatiniai ir / ar tarpiniai atsiskaitymai, egzaminai ar studijų rezultatų vertinimai kita forma, praktikos užduotys ir praktikos veiklos (analizės) ataskaitos gynimas studentams yra privalomi. Visų studijų dalykų baigiamajam vertinimui yra numatytas egzamino metodas – teikiamas testas ir praktinė užduotis arba projekto parengimas ir gynimas. Praktikos vertinimas baigiamas praktikos ataskaitos pateikimu ir gynimu. Pasiekimų už studijų etapą vertinimui yra skiriamos tokios užduotys: praktikos ataskaita, kursinis darbas ir baigiamasis darbas. Praktikos užduotys ir ataskaita gali apimti ne tik vieno, bet kelių tarpusavyje susijusių dalykų studijų rezultatus ir reikalavimus pademonstruoti kompleksinius įgūdžius ar gebėjimus.

Sandara:

Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų krypties privalomų dalykų apimtis kreditais – 136 (su praktikomis).
Pagrindiniai studijuojami dalykai: Apskaitos pagrindai, Verslo teisė, Taikomoji matematika, Dokumentų valdymas, Vadyba, Finansų pagrindai, Įmonių ekonomika, Rinkodara, Statistika, Finansinė apskaita, Auditas ir vidaus kontrolės sistema, Tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai, Finansinė analizė ir finansų valdymas, Mokesčių sistema, Valdymo apskaita, Taikomųjų tyrimų metodologija, Viešojo sektoriaus apskaita, Individualių įmonių, ūkinių bendrijų ir gyventojų individualios veiklos apskaita, Kursinis darbas
Profesinių ir mokomosios veiklos praktikų trukmė – 20 savaičių:
Apskaitos pagrindų praktika, Apskaitos ir mokesčių praktika, Kompiuterizuotos apskaitos praktika, Baigiamoji praktika
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:

Kaštų apskaita / Biudžetų sudarymas ir kontrolė / Biudžetų sudarymas ir kontrolė anglų k.; Kompiuterizuota apskaita I / Kompiuterizuota apskaita II; Kelių transporto įmonių apskaita / Statybos įmonių apskaita / Žemės ūkio įmonių apskaita; Projektų rengimas ir valdymas / Viešieji pirkimai / Projektų rengimas ir valdymas anglų k.
Studento laisvai pasirenkamiesiems dalykams skiriama 6 kreditai. Studentai gali laisvai rinktis dalykus iš siūlomų Kolegijoje arba išklausyti dalyvaudami mobilumo projektuose.
Galima pasirinkti bendrųjų kompetencijų ugdymo dalykus – Filosofiją / Sociologiją, Bendravimo psichologiją / Verslo etiką ir socialinę atsakomybę.

Studijų programos skiriamieji bruožai:

– Rengiami apskaitos specialistai ne tik verslo įmonėms, bet ir viešajam sektoriui.
– Programoje dėsto dėstytojai, dirbantys versle, turintys didelę praktinio darbo patirtį.
– Pasirenkamieji studijų krypties dalykai, atsižvelgus į regiono darbdavių poreikius, skirti gilinti žinioms ir ugdyti gebėjimams tvarkyti kelių transporto įmonių apskaitą, statybos įmonių apskaitą, žemės ūkio įmonių apskaitą.
– Studentai gali pasirinkti kai kuriuos dalykus studijuoti anglų kalba, taip pat gali studijuoti užsienyje arba atlikti praktiką pažangiose užsienio įmonėse ir organizacijose pagal mainų programą Erasmus+.

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:

Profesinės veiklos galimybės:

Absolventas galės dirbti įmonių, organizacijų apskaitos padaliniuose ar tarnybose, steigti apskaitos paslaugas teikiančią įmonę ir teikti apskaitos tvarkymo paslaugas, dirbti buhalteriais.

Tolesnių studijų galimybės:

Studijas galima tęsti universitetuose pagal verslo ir viešosios vadybos krypčių grupės, ekonomikos krypties studijų programas.