Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Politikos mokslai (anglų k. - Political Sciences)

Studijų krypties grupė

Socialiniai mokslai

Studijų kryptis

Politikos mokslai

Švietimo sritis

Socialiniai mokslai

Švietimo posritis

Politikos mokslai ir pilietinis ugdymas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Socialinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6108

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

210
Ištęstinė, 5, Metais
Nuolatinė, -, -
Nuolatinė, 3,5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-10

Akreditavimo vertinimo išvados

KU Politikos mokslai BA 2016.pdf

Valstybinis kodas

6121JX064

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450312

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-05-02
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti politikos mokslų specialistus, sugebančius analizuoti politinius procesus šalies viduje ir tarptautinėje politikoje, kvalifikuotai lyginti ir vertinti politinius reiškinius įvairiose visuomenės gyvenimo sferose, turinčius suformuotus veiklos politinėse organizacijose ir institucijose įgūdžių.
Studijų rezultatai:
1) Žino pagrindines politikos mokslo paradigmas, prieigas ir tyrimo metodus, politikos idėjų raidą ir kaitą; modernias politines sistemas, valstybių valdymo institucijų ir organizacijų struktūrinės sąrangos ir funkcionavimo dėsningumus.
2) Žino ir supranta Lietuvos politinės sistemos funkcionavimo ypatumus, vietą ir vaidmenį modernioje tarptautinių santykių sistemoje.
3) Geba tirti politinius fenomenus skirtinguose teorijos ir praktikos lygiuose, griežtai laikantis akademinės etikos standartų, principų ir normų.
4) Geba interpretuoti bei atnaujinti politinių įvykių, valstybės vidaus ir užsienio politikos kursų ir programų analizę.
5) Geba teikti žinias ir informaciją politinei bendruomenei, formuoti jos bendrąją politinę kultūrą ir pilietiškumą.
6) Geba taikyti ir gilinti studijų metu įgytas žinias ir gebėjimus, efektyviai įsisavindamas informacinius-orientacinius resursus, nuolatinio mokymosi struktūras.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, seminarai, projektai, pranešimai
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Įskaitos, egzaminai, kolokviumai, ataskaitos
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Politikos mokslo įvadas; Viešojo administravimo įvadas; Moderniųjų laikų politinė istorija; Sociologija; Filosofija; Lietuvos politinė sistema; Lietuvos užsienio politika; Tarptautinių santykių įvadas; Politinės partijos ir ideologijos; Politinės minties istorija; Socialinių tyrimų metodika; Valstybės teorijos; Politinė psichologija; Kursinis darbas; Europos politika; Trečiojo pasaulio problemos; Politinės technologijos; Politinė filosofija; Lyginamoji politika; Politinė sociologija; Praktika; Bakalauro baigiamasis darbas.
Specializacijos:
Nėra
Studento pasirinkimai:
Bendrieji universitetiniai studijų dalykai; laisvai pasirenkami dalykai; pasirenkamieji politikos mokslų dalykai (Politinis dalyvavimas, Socialinė politika; Viešieji ryšiai; Nacionalizmo istorija ir teorijos).
Studijų programos skiriamieji bruožai:
1. Programos apimties trumpinimas (nuo 240 iki 210 kreditų) vyko išsaugant esamus programos privalumus ir atveriant studijų dalykų tarpdisciplininių sąryšių perspektyvumą teorijos, metodologijos ir taikomaisiais atžvilgiais.
2. Studijų programa orientuota į platų humanitarinių ir socialinių dalykų spektrą, siekiant sudaryti programos absolventams sąlygas didesniam profesiniam ir kvalifikaciniam mobilumui bei tikslinei adaptacijai prie sparčiai kintančių darbo rinkos transformacijų.

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai gali dirbti valstybės pareigūnais ir renkamais politikais visų lygių valstybės valdymo institucijose ir renkamuose organuose: savivaldybėse, Seime, ministerijose, politinėse partijose, viešosiose įstaigose. Politologai dirba nevyriausybinėse organizacijose, viešųjų ryšių konsultantais ir ekspertais, politikos apžvalgininkais, komentatoriais ir analitikais žiniasklaidos institucijose: laikraščių, žurnalų, radijo ir televizijos, E-žiniasklaidos redakcijose.
Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į antros pakopos studijas.