Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Socialinis darbas (anglų k. - Social Work)

Studijų krypties grupė

Socialiniai mokslai

Studijų kryptis

Socialinis darbas

Švietimo sritis

Socialinė gerovė

Švietimo posritis

Socialinis darbas ir konsultavimas

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Socialinių mokslų profesinis bakalauras
Socialinis darbuotojas, LTKS VI

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6619

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-31

Akreditavimo vertinimo išvados

ŠVK_Socialinis darbas_2017.pdf

Valstybinis kodas

6531JX018

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550923

Finansinės grupės kodas

2.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-02-24
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas
Studijų programos tikslas
Parengti socialinio darbo specialistą, gebantį inicijuoti socialinius pokyčius visuomenėje ir įgalinti asmenį, šeimą, grupę, bendruomenę kurti socialinę gerovę, kintančioje globalioje aplinkoje, vadovaujantis žmogaus teisių užtikrinimo ir socialinės atsakomybės principais.

Studijų rezultatai
Žinios, jų taikymas:
1. Žino ir supranta visuomenės socialinius procesus ir jų raišką, nacionaliniame ir tarptautiniame lygmenyse, žmogaus elgesio socialinėje aplinkoje teorijas, socialinio darbo profesijos raidą ir etikos, žmogaus teisių, socialinio teisingumo principus, nacionalinę socialinę apsaugą, socialinių paslaugų organizavimą.
2. Geba taikyti naujausias žinias apie nacionalinę ir tarptautinę socialinę politiką, asmens ir visuomenės raidą, socialinio darbo teorijas ir metodus, socialinio darbo organizavimą, tarpprofesinį bendradarbiavimą socialinio darbo praktikoje ir tyrimuose, remdamasis socialinių, humanitarinių, gamtos bei medicinos ir sveikatos mokslų teorijų pagrindais.
Gebėjimai vykdyti tyrimus:
3. Geba atlikti į praktiką orientuotus empirinius tyrimus, rezultatus taikydamas socialinių problemų sprendimui bei profesinės veiklos plėtojimui, socialinių paslaugų kokybės įvertinimui ir inovacijų diegimui.
Socialiniai gebėjimai:
4. Geba bendrauti ir bendradarbiauti bei dirbti komandoje, valdyti konfliktus, kurdamas visavertį bendravimo ryšį bei pasitikėjimu grįstą santykį su klientu, grupe, bendruomene, kolegomis, prisiimdamas socialinę atsakomybę.
5. Geba sklandžiai reikšti savo mintis, diskutuoti aktualiais profesiniais klausimais, generuoti idėjas raštu ir žodžiu valstybine bei užsienio kalba, siekdamas plėtoti ir stiprinti socialinio darbo profesiją.
Asmeniniai gebėjimai:
6. Geba kritiškai vertinti ir reflektuoti savo kaip profesionalo augimą, profesinę veiklą, tobulinti asmenines ir profesines kompetencijas, suvokdamas mokymosi visa gyvenimą svarbą, kurdamas ir plėtodamas socialinio darbo profesijos įvaizdį visuomenėje bei rūpindamasis profesijos statusu.
7. Geba sisteminti ir analizuoti informaciją, naudotis informacinėmis technologijomis, tinkamai elgtis su konfidencialia informacija ir savarankiškai priimti sprendimus, profesionaliai veikdamas kintančiose situacijose.
Specialieji gebėjimai:
8. Geba atpažinti ir kritiškai įvertinti asmens, grupės, bendruomenės poreikius, stiprybes bei galimybes, planuoti, vykdyti ir vertinti socialinės pagalbos procesą ir jo rezultatus, taikydamas socialinio darbo metodus, pasitelkdamas vidinius ir aplinkos išteklius ir motyvuodamas bei įgalindamas klientą savigalbai.
9. Geba organizuoti ir teikti socialinio darbo paslaugas, vadovaudamasis žmogaus teises ir socialinę apsaugą reglamentuojančiais dokumentais, socialinio teisingumo ir profesinės etikos principais ir vertybėmis, mažindamas socialinę atskirtį ir diskriminaciją, siekdamas kliento įgalinimo ir socialinės gerovės.
10. Geba rengti ir įgyvendinti socialinės pagalbos klientui planus, socialines programas ir projektus, bendradarbiaudamas su įvairių institucijų atstovais, plėtodamas inovatyvias socialinio darbo paslaugas ir skatindamas nevyriausybinių organizacijų plėtrą.
11. Geba vertinti socialinių paslaugų kokybę, kliento ir jo aplinkos pokyčius, rezultatus panaudodamas socialinės pagalbos proceso tobulinimui.

Mokymo ir mokymosi veiklos
Paskaitos, praktikumai, seminarai, diskusijos, atvejų analizė, darbas grupėse, savarankiškas darbas, konsultacijos, kursinis darbas, praktika socialinio darbo organizacijose.

Studijų rezultatų vertinimo būdai
Vertinimas atliekamas per visą semestrą ir egzaminų sesijos metu. Taikoma dešimties balų kriterinė vertinimo sistema ir kaupiamasis vertinimas. Dalyko studijų rezultatai semestro metu įvertinami per tarpinius atsiskaitymus (kontrolinius, savarankiškus darbus, apklausas raštu, egzaminus (teorinės ir praktinės užduotys), individualių darbų gynimus ir kt.). Visų dalykų studijos baigiamos egzaminu arba studento savarankiškai atlikto darbo (projekto, kursinio darbo, praktinės veiklos vertinimo ir kt.) įvertinimu. Studento žinios ir gebėjimai egzaminų sesijos metu vertinami tik tada, kai per semestrą studentas įvykdo numatytas tarpines vertinimo užduotis. Galutinį įvertinimą (pažymį) sudaro tarpinių įvertinimų ir egzamino pažymiai. Pažymys apskaičiuojamas pagal proporcijas, numatytas dalyko apraše.

Sandara
Studijų krypties dalykai: Psichologijos pagrindai, Savanorystė ir patirtinis mokymas(is), socialinio darbo vertybės ir etika, Socialinės gerovės politika ir apsauga, Asmenybės raidos psichologija, Socialinio darbo teorija ir metodai, Bendravimas ir konfliktų valdymas, Neįgaliųjų integracija, Socialinis darbas su šeima ir vaikais, Socialinė gerontologija, Socialinė pedagogika ir andragogika, Sociologija ir socialinės problemos, Socialinio darbo tyrimai, Socialinis konsultavimas ir krizių valdymas, Komandinis darbas ir sprendimų priėmimo procesai, Socialinės inovacijos, Užimtumo teorija ir terapija, Socialinio darbo atvejo vadyba ir kt.
Praktikos: Socialinių paslaugų įstaigų veiklos pažinimo, Socialinio darbo proceso organizavimo; Socialinio darbo paslaugų tyrimo.
Bendrųjų ir skaitmeninių kompetencijų ugdymo(si) dalykai:
Socialinio darbo informatika, Specialybės kalba, Specialinės užsienio kalba (anglų, vokiečių, rusų), Profesinės karjeros projektavimas / Antreprenerystė ir vadyba, Šiuolaikinės filosofijos kryptys / Socialinė filosofija.
Specializacijos:

Studento pasirinkimai gilinimuisi kryptyje:
Socialinis darbas sveikatos priežiūros įstaigose / Psichosocialinė reabilitacija; Bendruomenės socialinė veikla / Bendruomenės sveikata / Sociokultūrinis bendruomenės ugdymas; Tarpkultūrinis socialinis darbas / Atviras darbas su jaunimu / Darbas su heterogeninėmis grupėmis; Medijos socialinio darbo praktikoje / Socialinis verslumas; Žmogaus teisės ir socialinis teisingumas / Socialinė atskirtis ir įgalinimas.

Studijų programos skiriamieji bruožai:
– programa orientuota į šiuolaikiško socialinio darbo specialisto, gebančio dirbti globalioje ir įvairiakultūrėje aplinkoje, parengimą;
– dalį visų praktikų sudarys grupinės praktikos atvejų analizės pratybos, kurias ves dėstytojas, turintis supervizoriaus pasirengimą;
– I kurso studentams organizuojamas patirtinis žygis gamtoje, kurio tikslas – skatinti studentus mokytis iš patirties ir per patirtį, tobulinti reflektyviuosius gebėjimus, pagrįstus bendradarbiavimo perspektyva, ugdyti poreikį nuolatos permąstyti vertybines nuostatas;
– gilinimuisi kryptyje skirtų dalykų specifika pagrįsta šiuolaikinio socialinio darbo kaitos tendencijomis, padedančiomis įsisavinti ir valdyti įvairias su šiandienos socialinės politikos pokyčiais susijusias socialinio darbo formas ir technikas;
– programos dėstytojai glaudžiai bendradarbiauja su įvairiomis socialines paslaugas teikiančiomis įstaigomis ir organizacijomis, todėl studentai nuo pirmo kurso yra supažindinami su jų veiklos specifika realioje aplinkoje.

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės
Profesinės veiklos galimybės
Absolventas galės dirbti socialiniu darbuotoju, gebės teikti bei organizuoti ir administruoti socialines paslaugas valstybinėse ir privačiose socialinės apsaugos, švietimo, sveikatos priežiūros, teisėsaugos institucijose: socialinių paslaugų centruose, šeimos ir vaiko gerovės centruose, vaikų, neįgaliųjų, pagyvenusių ir senų žmonių dienos centruose, socialinės globos namuose, bendruomeniniuose vaikų globos namuose, ligoninėse, reabilitacijos skyriuose, resocializacijos centruose, įkalinimo įstaigose, įvairiose nevyriausybinėse organizacijose, kurti socialinį verslą ir kt.

Tolesnių studijų galimybės
Absolventas studijas galės tęsti universitetuose pagal socialinių mokslų studijų krypčių grupės socialinio darbo krypties ir kitų studijų krypčių programas.
Absolventai gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, jei ketina studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas. Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas.