Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Socialinis darbas (anglų k. - Social work)

Studijų krypties grupė

Socialiniai mokslai

Studijų kryptis

Socialinis darbas

Švietimo sritis

Socialinė gerovė

Švietimo posritis

Socialinis darbas ir konsultavimas

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Socialinių mokslų profesinis bakalauras
Socialinis darbuotojas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6618

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavusi institucija, akreditavimo terminas

Studijų kokybės vertinimo centras, 2024-05-23

Akreditavimo įsakymas

SV6-17

Akreditavimo vertinimo išvados

MK_Socialinis darbas_2017.pdf

Valstybinis kodas

6531JX014

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550923

Finansinės grupės kodas

2.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-03-12
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti pilietiškai aktyvius, kūrybingus, kritiškai mąstančius socialinius darbuotojus praktiniam profesiniam darbui, gebančius taikyti naujausias socialinio darbo žinias, metodus ir savarankiškai teikti socialines paslaugas, sudėtingoje, besikeičiančioje, daugiakultūrėje aplinkoje, vadovaujantis socialinio teisingumo, etikos ir žmogaus teisių užtikrinimo principais.
Studijų rezultatai:
Absolventai gebės:
• Taikyti teorines žinias, aiškinančias biopsichosocialinę žmogaus sąveiką su aplinka (mikro, mezo, makro lygmenyse) atpažįstant socialinius procesus, jų kaitą ir poveikį žmonių gerovei.
• Taikyti socialinio darbo teorijas ir metodus, grįstus įgalinimu, žmogaus teisėmis, profesine etika bei vertybėmis, teikiant socialinę pagalbą.
• Atskleisti kliento (asmens, grupės, organizacijos, bendruomenės) poreikius ir stiprybes planuojant, dokumentuojant, vykdant ir kritiškai vertinant socialinės pagalbos procesą ir jo rezultatus.
• Demonstruoti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius kuriant pasitikėjimu grįstą ryšį su klientais, kolegomis, kitų profesijų atstovais, kompleksiškai veikiant sudėtingose socialinio darbo srities situacijose.
• Reflektuoti, naudojant įvairias asmeninio pažinimo ir profesinio tobulėjimo formas, vertinant savo praktinę veiklą, laikantis mokymosi visą gyvenimą principų.
• Atlikti į praktiką orientuotus empirinius tyrimus, sprendžiant konkrečias socialines problemas, plėtojant profesinę veiklą, diegiant socialinio darbo inovacijas.
• Rengti realizuojamus socialinius projektus, padedančius kūrybiškai spręsti socialines problemas ir skatinančius pokyčius visuomenėje.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Įtraukiančios paskaitos, seminarai, diskusijos, darbas grupėse, praktinės užduotys, literatūros analizė, atvejo analizė, projektų rengimas, savarankiškų darbų rengimas ir pristatymas, išvažiuojamosios paskaitos/ seminarai, dalyvavimas konferencijose, reflektyvus mąstymas.
Taikomi inovatyvūs į studentą orientuoti mokymo ir mokymosi metodai, savarankiški darbai, praktinio darbo veiklos yra pagrįstos užduotimis, grupiniu darbu, kur svarbūs yra probleminis ir kritinis mąstymas ir kūrybiškas problemų sprendimų ieškojimas. Studentams kuriama aplinka, kurioje sudaroma galimybė vykdyti studijų programą, atlikti veiklos refleksiją, skatinti kūrybiškumą ir inovatyvumą. Praktikos yra palydimos grupės supervizijomis. Dėstytojo santykis su studentais paremtas pasitikėjimu, gebėjimu motyvuoti, skatinti kurti nebijant nesėkmių
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijų rezultatų vertinimas yra studijų proceso dalis. Dalyko studijų rezultatų vertinimas nuosekliai atliekamas per visą semestrą ir atsiskaitymų (egzaminų) sesijos metu. Taikomas kaupiamasis vertinimas. Kaupiamojo vertinimo sudedamosiomis dalimis vertinami tam tikri studijų dalykų programoje numatyti studijų rezultatai. Galutinį pažymį sudaro dalyko programoje nustatytos kaupiamojo vertinimo sudedamosios dalys: tarpiniai atsiskaitymai, praktinių užduočių atlikimas, savarankiškų darbų atlikimas, baigiamoji refleksija ir egzaminas. Šių kaupiamojo vertinimo sudedamųjų dalių procentinė išraiška nustatoma studijų dalyko apraše.
Studento žinios ir gebėjimai atsiskaitymų (egzaminų) sesijos metu vertinami tik tada, kai jis per semestrą įvykdo studijų dalyko apraše numatytus vertinimo reikalavimus ir užduotis. Studento žinios ir gebėjimai vertinami pažymiais nuo 1 iki 10.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Socialinio darbo studijų programą sudaro šios dalys: 1. Bendrieji koleginių studijų dalykai – 15 kr.(informacinės technologijos, užsienio kalba, profesinė kalba ir dokumentų valdymas, filosofijos įvadas);
2. Studijų krypties dalykai –144 kr., kuriuos sudaro: studijų dalykai – 96 kr. (Socialinio darbo įvadas, socialinio darbo vertybės ir etika, žmogaus teisės, bendroji ir raidos psichologija, sociologija ir kultūrinė antropologija, socialinio darbo teorijos ir metodai, socialinė psichologija, socialinės paslaugos, socialinė politika, socialinė raida, socialinė reabilitacija ir integracija, socialinių tyrimų metodai, socialinė gerontologija ir paliatyvi slauga, socialinis darbas sveikatos priežiūros sistemoje, neįgaliųjų inkliuzija ir lietuvių gestų kalba, krizių intervencijos, bendruomenės sutelktumas ir įgalinimas); profesinės veiklos praktikos - 30 kr.: Pažintinė praktika (3 kr.), Socialinio darbo su atveju praktika (6 kr.), Socialinio darbo nestacionariose socialinių paslaugų įstaigose praktika ( 6 kr.); Socialinio darbo bendruomenėje praktika (6 kr.), Baigiamoji praktika (9 kr.) baigiamasis darbas – 9 kr.;
Alternatyviai pasirenkami dalykai pagal pasiūlytus blokus: Vaiko gerovės sistema (3 kr.), Socialinis darbas su jaunimu (6 kr.), Socialinių paslaugų plėtra bendruomenėje (6 kr.), Socialinis verslumas (6 kr.), toje pačioje kryptyje – viso 21 kr. (dalykai pasirenkami pagal pateiktus sąrašus); laisvai pasirenkamieji dalykai – 9 kr.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Studento laisvai pasirenkamiems dalykams skiriama
9 kreditai. Studentai gali laisvai rinktis pasirenkamuosius dalykus iš Marijampolės kolegijoje pateikto laisvai pasirenkamųjų dalykų sąrašo arba rinktis tam tikrus dalykus kitose aukštosiose mokyklose.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Socialinio darbo studijų programa rengia specialistus, kurie geba atpažinti ir įvertinti klientų poreikius, naujų socialinių paslaugų poreikį bendruomenėse, įsijungia į projektinę veiklą, plėtoja inovatyvias paslaugas nuo planavimo iki įgyvendinimo. Baigę studijas absolventai gebės kūrybiškai bei kritiškai taikyti socialinio darbo ir kitų socialinių mokslų teorijas, socialinio darbo metodus ir naujoves, siekdami žmonių įgalinimo ir teigiamų pokyčių asmens, grupių, bendruomenės, visuomenės socialiniame gyvenime; suvokti ir tinkamai atstovauti socialinio darbo profesijai, plėtoti socialinę gerovę ir stiprinti darnią žmogaus ir aplinkos raidą. Kiekvienas pageidaujantis socialinio darbo studijų programos studentas gali studijuoti užsienyje: Danijoje, Ispanijoje, Turkijoje ir kitose šalyse. Visi pageidaujantys studentai turi galimybę atlikti praktikas kitose pasaulio šalyse. Studentai dalyvauja Erasmus + programose.
Studentams sudaromos sąlygos dalyvauti savanoriškoje veikloje pagal pasirinktą interesų sritį, studentas gali įsitraukti į studentų savivaldos struktūras, kurios organizuoja įvarius renginius ir studentiškas šventes, sprendžia studentams kylančias problemas. Studijų metu yra skatinamas studentų kūrybiškumas, todėl studentai gali atsiskleisti naudodami įvarius kūrybinius metodus. Tai skatina ir gilesnį savęs pažinimą.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Studentai praktikas gali atlikti valstybinėse ir nevyriausybinėse socialinės pagalbos įstaigose, organizacijose. Marijampolės regione yra platus socialinių paslaugų tinklas, todėl yra tinkamos sąlygos praktinių gebėjimų vystymui. Praktikų metu studentai turi grupės supervizijas. Praktinis mokymas orientuotas į studentų bendrųjų ir profesinių gebėjimų vystymą.
Sudaromos galimybės praktikas atlikti užsienyje.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai studijas gali toliau tęsti aukštojo mokslo antroje pakopoje (magistrantūroje) Lietuvoje ir užsienyje. Absolventai gali kelti kvalifikaciją, atnaujinti žinias konferencijose, seminaruose, įvairios trukmės kvalifikacijos kėlimo kursuose ir pan.