Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Socialinis darbas  (anglų k. - Social work )

Studijų krypties grupė

Socialiniai mokslai

Studijų kryptis

Socialinis darbas

Švietimo sritis

Socialinė gerovė

Švietimo posritis

Nėra duomenų

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Socialinių mokslų profesinis bakalauras
Socialinis darbuotojas, LTKS VI

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6618

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Akreditavusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-17

Akreditavimo vertinimo išvados

MK_Socialinis darbas_2017.pdf

Valstybinis kodas

6531JX014

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550923

Finansinės grupės kodas

2.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2020-06-04
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti pilietiškai aktyvius, kūrybingus, kritiškai mąstančius socialinius darbuotojus praktiniam profesiniam darbui, gebančius taikyti naujausias socialinio darbo žinias, metodus ir savarankiškai teikti socialines paslaugas, sudėtingoje, besikeičiančioje, daugiakultūrėje aplinkoje, vadovaujantis socialinio teisingumo, etikos ir žmogaus teisių užtikrinimo principais.
Studijų rezultatai:
Taikys teorines žinias, aiškinančias žmogaus raidą ir jo sąveiką su aplinka mikro, mezo, makro lygmenyse), atpažįstant socialinius procesus, jų kaitą ir poveikį žmonių gerovei.
Atliks į praktiką orientuotus empirinius tyrimus, sprendžiant konkrečias socialines problemas, plėtojant profesinę veiklą, diegiant socialinio darbo inovacijas.
Rengs realizuojamus socialinius projektus, padedančius kūrybiškai spręsti socialines problemas ir skatinančius pokyčius visuomenėje.
Reflektuos naudojant įvairias, asmeninio pažinimo ir profesinio tobulėjimo formas, vertinant savo praktinę veiklą, laikantis mokymosi visą gyvenimą principų.
Atskleisti kliento (asmens, grupės, organizacijos, bendruomenės) poreikius ir stiprybes planuojant, dokumentuojant, vykdant ir kritiškai vertinant socialinės pagalbos procesą ir jo rezultatus.
Taikyti socialinio darbo teorijas ir metodus, grįstus įgalinimu, žmogaus teisėmis, profesine etika bei vertybėmis, teikiant socialinę pagalbą.
Demonstruos bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius kuriant pasitikėjimu grįstą ryšį su klientais, kolegomis, kitų profesijų atstovais ir jų komandomis, veikiant sudėtingose socialinio darbo srities situacijose.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studentams kuriama aplinka, kurioje sudaromos galimybės vykdyti studijų programą, atlikti veiklos refleksiją, skatinti kūrybiškumą ir inovatyvumą bei sujungti žinias, gebėjimus ir įgūdžius.
Studijų procese naudojami įvairūs didaktikos būdai ir metodai: paskaitos, seminarai, diskusijos-probleminiai pokalbiai, darbas grupėse, praktinės užduotys, literatūros analizė, atvejo analizė, projektų ir socialinių programų rengimas, savarankiškų darbų rengimas ir pristatymas, išvažiuojamosios paskaitos/ seminarai, dalyvavimas konferencijose, reflektyvus mąstymas, kursinių darbų rašymas, individualios konsultacijos, praktika socialinio darbo institucijose ir užduotys virtualioje mokymosi aplinkoje. Užtikrinamas tarpdisciplininis mokymasis, mokymasis bendradarbiaujant. Taikomi inovatyvūs į studentą orientuoti mokymo ir mokymosi metodai.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijų rezultatų vertinimas yra studijų proceso dalis. Dalyko studijų rezultatų vertinimas nuosekliai atliekamas per visą semestrą ir atsiskaitymų (egzaminų) sesijos metu. Taikomas kaupiamasis vertinimas. Kaupiamojo vertinimo sudedamosiomis dalimis vertinami tam tikri studijų dalykų programoje numatyti studijų rezultatai. Galutinį pažymį sudaro dalyko programoje nustatytos kaupiamojo vertinimo sudedamosios dalys: tarpiniai atsiskaitymai, praktinių užduočių atlikimas, savarankiškų darbų atlikimas, baigiamoji refleksija ir egzaminas. Šių kaupiamojo vertinimo sudedamųjų dalių procentinė išraiška nustatoma studijų dalyko apraše. Studento žinios ir gebėjimai atsiskaitymų (egzaminų) sesijos metu vertinami tik tada, kai jis per semestrą įvykdo studijų dalyko apraše numatytus vertinimo reikalavimus ir užduotis. Studento žinios ir gebėjimai vertinami pažymiais nuo 1 iki 10.

Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Socialinio darbo studijų programą sudaro 180 kreditų. Bendrieji koleginių dalykai – 15 kr. (filosofijos įvadas, užsienio kalba, profesinė kalba ir dokumentų valdymas, informacinės technologijos);
Studijų krypties dalykai – 135 kr. pasirenkamieji dalykai – 30 kr.
Specializacijos:
Studijuodami Socialinio darbo specialybę studentai gali rinktis vieną iš dviejų specializacijų: Socialinis darbas sveikatos priežiūroje ir Socialinio darbo vadyba
Studento pasirinkimai:
Studento laisvai pasirenkamiems dalykams skiriama 9 kreditai. Studentai gali laisvai rinktis pasirenkamuosius dalykus iš kolegijoje pateikto laisvai pasirenkamųjų dalykų sąrašo
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Socialinio darbo studijų programa rengia specialistus, kurie geba atpažinti ir įvertinti klientų poreikius, naujų socialinių paslaugų poreikį bendruomenėse, įsijungia į projektinę veiklą, plėtoja inovatyvias paslaugas nuo planavimo iki įgyvendinimo. Baigę studijas absolventai gebės kūrybiškai bei kritiškai taikyti socialinio darbo ir kitų socialinių mokslų teorijas, socialinio darbo metodus ir naujoves, siekdami žmonių įgalinimo ir teigiamų pokyčių asmens, grupių, bendruomenės, visuomenės socialiniame gyvenime; suvokti ir tinkamai atstovauti socialinio darbo profesijai, plėtoti socialinę gerovę ir stiprinti darnią žmogaus ir aplinkos raidą. Socialinio darbo studijų programa orientuota į socialinio darbo vadybą ir socialinį darbą sveikatos priežiūroje.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai galės dirbti socialiniais darbuotojais, gebės teikti bei organizuoti ir administruoti socialines paslaugas socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros įstaigose, viešajame, nevyriausybiniame ar privačiame sektoriuose, kurti savo socialinį verslą.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai studijas gali toliau tęsti aukštojo mokslo antroje pakopoje (magistrantūroje) Lietuvoje ir užsienyje.