Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Finansai (anglų k. - Finance)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Finansai

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Finansai, bankininkystė ir draudimas

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras
Finansininkas, LTKS VI

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6603

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Akreditavusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-28

Akreditavimo vertinimo išvados

KAUKO Final Finance Field Evaluation Report 2022.pdf
KAUKO_Finansų_vertinimo išvadų nr. SV4-31 išrašas anglų k. ir vertimas į lietuvių k.docx

Valstybinis kodas

6531LX091

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550412

Finansinės grupės kodas

2.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2024-05-17
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti finansų specialistus, suprantančius finansų sistemos veikimą, mokančius tvarkyti ūkio subjekto finansus taikant informacines ir komunikacijos technologijas, gebančius rinkti, klasifikuoti ir analizuoti informaciją finansinių sprendimų priėmimui, bendrauti profesiniais klausimais valstybine ir užsienio kalbomis, siekiančius savarankiškai tobulėti nuolat besikeičiančioje aplinkoje.
Studijų rezultatai:
1. Žino ir supranta bendruosius ekonomikos, vadybos, finansų ir apskaitos mokslų taikymo ypatumus finansų srities praktinėje veikloje.
2. Žino ir supranta finansų sistemos veikimą, taiko finansų valdymo principus ir metodus organizacijos veikloje.
3. Geba rinkti, analizuoti ir apibendrinti organizacijos ekonominę ir finansinę informaciją.
4. Geba taikyti šiuolaikines informacines ir komunikacines technologijas bei sprendimus profesinėje veikloje.
5. Geba analizuoti ir vertinti organizacijos finansinę būklę, veiklos rezultatus ir rizikas.
6. Geba rengti organizacijos planinius finansinius dokumentus ir užtikrinti finansinę veiklos kontrolę.
7. Geba rengti ir teikti siūlymus finansavimo, investavimo ir pinigų srautų valdymo klausimais.
8. Geba teikti finansinę informaciją vidaus ir išorės vartotojams, naudodamas moderniąsias technologijas.
9. Geba bendrauti profesinėje aplinkoje lietuvių ir užsienio kalbomis su kolegomis, verslo partneriais ir klientais.
10. Geba atsakingai ir kritiškai reikšti mintis, identifikuoti problemas ir jas spręsti.
11. Suvokia moralinę ir profesinę atsakomybę už savo veiklos rezultatų poveikį organizacijai, visuomenei bei aplinkai.
12. Tobulinasi profesinėje veikloje, geba dirbti savarankiškai bei kūrybiškai.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, seminarai, diskusijos, debatai, individualios ir grupinės praktinės užduotys, savarankiški rašto darbai, video filmų peržiūros, vieši darbų pristatymai, praktiniai seminarai įmonėse, projektiniai bei tiriamieji darbai, atvejų (probleminių situacijų) analizės, straipsnių rengimas, integruotos užduotys.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Skatinant studentų motyvaciją, nuoseklų, nuolatinį darbą studijų metu taikoma kaupiamojo vertinimo sistema. Vertinimo būdai: individualūs/grupiniai integruoti projektai ir/ar kursiniai/ tiriamieji darbai, kontroliniai darbai, atvejo analizių ataskaitos ir pristatymas, pateikčių rengimas ir pristatymas, pranešimai, praktinių darbų pristatymai, grupinių projektų pristatymai, individualių užduočių pristatymai, baigiamasis darbas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrasis koleginių studijų modulis – 15 kreditų:
Ekonomika (Taikomoji matematika, Ekonominė statistika, Mikroekonomika ir makroekonomika)
Studijų krypties moduliai - 150 kreditų:
1. Studijų moduliai (107 kreditai):
Taikomoji komunikacija (Profesinė užsienio kalba I, Profesinė komunikacija, Informacinės ir komunikacijos technologijos), Specialybės pagrindai (Taikomųjų tyrimų pagrindai, Finansų pagrindai, Apskaitos pagrindai), Finansai (Asmeniniai finansai, Viešieji finansai, Tarptautiniai finansai), Finansinės veiklos sritys (Mokesčiai, Finansinės informacijos sistemos, Finansinė apskaita ), Analizė ir investicijos (Įmonės veiklos analizė, Finansų rinkos ir institucijos, Investicijų valdymas), Įmonės finansų valdymas (Įmonės finansai, Valdymo apskaita (anglų kalba), Finansų planavimas ir prognozavimas, Profesinė užsienio kalba II); pasirenkamieji: Finansų technologijos ir analitika (Duomenų analitika, Finansų technologijų sprendimai, Verslo finansavimas)/ Verslo organizavimas (Kūrybiškumas ir antrprenerystė, Marketingas, Vadyba).
3. Praktikos (36 kreditai): Verslo organizavimo ir finansų analizės praktika (IB) (15 kreditų), Baigiamoji profesinės veiklos praktika (21 kreditas).
4. Baigiamasis darbas (Baigiamasis projektas) (9 kreditai).
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Studentas gali rinktis:
• Vieną iš studijų krypties pasirenkamųjų modulių (15 kreditų): Finansų technologijos ir analitika, Verslo organizavimas.
• Vieną iš laisvai pasirenkamų modulių (15 kreditų), pvz. Nuo idėjos iki verslo, Pasaulio ekonomika, Asmenybė ir karjera, Verslo pokyčių valdymas, Prancūzų ir ispanų kalba bei kultūra bei kt.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa atliepianti rinkos poreikius, sukurta moduliniu principu, kuris leidžia užtikrinti studijų tarpdiscipliniškumą, lanksčią mokymosi aplinką, sustiprinti studento vaidmenį studijų procese, skatinti jo savarankiškumą, aktyvumą, atsakomybę už studijų rezultatus, integruoti praktines ir savarankiško darbo užduotis, atlikti vieno semestro praktiką įmonėse ir organizacijose. Programa orientuota į probleminį mokymą, sisteminio požiūrio studentui formavimą, socialiai atsakingą ir etišką verslą. Studijų programos dėstytojai – praktinę patirtį turintys specialistai. Studentai gali studijuoti bei atlikti praktiką užsienyje pasinaudojant įvairių fondų lėšomis, dvišaliais susitarimais; dalyvauti tarptautinėse intensyviose mokymo programose (IP).
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Studijų programos absolventai galės dirbti finansininkais, buhalteriais, finansų vadybininkais įmonėse ir organizacijose, finansų institucijose, viešųjų įstaigų finansų padaliniuose, mokesčių inspekcijoje. Įgiję patirties - finansų analitikais ir finansų padalinių vadovais, pradėti ir plėtoti savo verslą
Tolesnių studijų galimybės:
Programos absolventai galės siekti studijų rezultatų įskaitymo, pageidaujant studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas, rinktis magistrantūros studijas.
Studijų tęstinumas galimas Lietuvos ir/ar užsienio valstybių universitetuose verslo, vadybos, ekonomikos, finansų, apskaitos studijų krypčių studijų programose.