Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Įstaigų ir įmonių administravimas (anglų k. - Administration of Enterprises and Institutions)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Vadyba

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Vadyba ir administravimas

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras
Administratorius

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6613

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531LX026

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550413

Finansinės grupės kodas

2.7

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2023-04-06
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas: Studijų programos tikslas (-ai): Parengti kvalifikuotus administravimo specialistus, gebančius administruoti, valdyti įstaigos, įmonės ar jos padalinio darbą, koordinuoti darbuotojų veiklą, rengti dokumentus, dirbti dokumentų valdymo sistema, naudoti informacinių technologijų įrankius, taikyti socialinės atsakomybės principus, nuolat tobulinti savo kompetencijas, dirbti komandoje, savarankiškai ir kūrybiškai veikti kintančiomis ekonominėmis sąlygomis. Studijų rezultatai: 1. Geba apibūdinti ir suprasti esmines valstybinių ir viešųjų įstaigų bei verslo įmonių vadybos sąvokas ir principus, paremtus vadybos teorijomis ir funkcijomis, bei geba jas praktiškai taikyti valstybinio, viešojo bei verslo sektoriaus organizacijose. 2. Geba taikyti vadybos ir administravimo žinias vadybiniams procesams planuoti, organizuoti, valdyti, tobulinti ir analizuoti ekonominę, politinę, teisinę, technologinę, socialinę, kultūrinę įmonės ar organizacijos aplinką valstybinio, viešojo bei verslo sektoriaus organizacijose. 3. Geba savo veikloje atlikti taikomuosius empirinius tyrimus, taikyti kiekybinius ir kokybinius tyrimo metodus, rinkti, sisteminti ir analizuoti duomenis.

4. Geba analizuoti ir sisteminti surinktą informaciją, formuluoti išvadas vadybos problemoms spręsti. 5. Geba naudodamiesi šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis rinkti, struktūrizuoti ir analizuoti įstaigų bei verslo įmonių veiklos duomenis, juos naudoti valstybinių ir viešųjų įstaigų bei verslo įmonių administravimo ir vadybos kontekstuose. 6. Geba vertinti vadybos funkcijų atlikimo rezultatus, teikti siūlymus vadybos tobulinimo problemoms spręsti valstybinėse ir viešosiose įstaigose bei verslo įmonėse. 7. Geba atpažinti ir priimti socialiai atsakingus sprendimus, laikytis etikos principų valstybinėse ir viešosiose įstaigose bei verslo įmonėse. 8.1. Geba apibūdinti valstybės ir savivaldybės institucijų, valstybinių ir viešųjų organizacijų paskirtį, jų veiklos ypatumus, sektorių raidą, reformas ir jų tikslingumą, identifikuoti problemas valstybinės ir viešosios įstaigos veikloje. 8.2. Geba administruoti verslą skirtingų tipų įmonėse, veikti, konkuruoti, organizuoti, analizuoti ir vertinti įmonėse ir versle bei jo aplinkoje vykstančius įvykius ir procesus, atsižvelgdami į rinkos pokyčius. 9. Geba sklandžiai ir įtaigiai reikšti mintis žodžiu ir raštu, efektyviai komunikuoti profesinėje aplinkoje bent viena užsienio kalba, diskutuoti aktualiais profesiniais klausimais, siekti plėtoti ir stiprinti administratoriaus profesinius įgūdžius, dirbdami daugiakultūrinėje darbo aplinkoje. 10. Geba skatinti lyderystę ir komandinį darbą tiek tiesiogiai, tiek virtualiose darbo grupėse nuotoliniu būdu, dalintis pasiektais rezultatais bei bendrauti ir bendradarbiauti su įvairių sričių specialistais. 11. Geba analizuoti problemas ir priimti sprendimus. 12. Geba savarankiškai mokytis savo profesinės veiklos srityje, nuolat tobulinti profesinius įgūdžius, suvokti mokymosi visą gyvenimą svarbą, moralinę atsakomybę už savo veiklos ir jos rezultatų poveikį visuomenei. Mokymo ir mokymosi veiklos: Orientuotos į bendrųjų ir dalykinių kompetencijų plėtojimą, ugdant kūrybiškumą: paskaitos, seminarai, individualūs ir grupiniai projektiniai darbai, atvejų analizė, darbų viešas pristatymas ir gynimas, diskusijos, mokslinių straipsnių rengimas, informacijos paieška ir sisteminimas ir kt. Studijų rezultatų vertinimo būdai: Studijų rezultatai vertinami semestro metu (atliekami pratybų darbai, kontroliniai darbai,

savarankiški darbai ) ir baigiamojo egzamino metu. Sandara: Studijų dalykai (moduliai), praktika: Studijų krypties dalykai sudaro 147 kr.: Dokumentų valdymo sistemos, Verslo santykių kultūra, Formalioji anglų kalba, Tyrimų metodologija ir duomenų analizė, Išmaniųjų technologijų taikymas, Formalioji komunikacija, Praktinė teisė, Lyderystė, Įmonių ekonomika, Apskaitos pagrindai, Vadybos pagrindai, Rinkodaros pagrindai, Žmogiškųjų išteklių vadyba, Darbuotojų sauga ir sveikata, Šiuolaikinės ekonomikos teorija, Organizacijų socialinė atsakomybė, Organizacinė elgsena. Atliekamos 3 praktikos: Pažintinė, Dokumentų valdymo kompiuterinė praktika ir Profesinės veiklos praktika, kurios sudaro 30 kr. Specializacijos dalykai sudaro 15 kr. Rengiamas kursinis darbas. Specializacijos: Verslo įmonių administravimas. Valstybinių ir viešųjų įstaigų administravimas. Studento pasirinkimai: Studentams suteikta galimybė studijų krypties žinias ir gebėjimus tobulinti pasirenkant vieną iš dviejų specializacijų (kiekvienoje specializacijoje dėstomi 4 skirtingi dalykai, kurių apimtis 15 kreditų). Studijų programoje yra 3 laisvai pasirenkami dalykai (9 kreditai), t. y. studentas iš kolegijoje dėstomų dalykų savo nuožiūra gali pasirinkti 3 dalykus, vadovaudamasis savo interesais bei asmenine motyvacija. Studentai studijų semestro eigoje gali pasirinkti Pažintinės ir Baigiamosios profesinės veiklos praktikos atlikimo vietą. Studentai gali studijuoti pagal kelias studijų programas įskaitant tuos pačius arba savo turiniu labai artimus dalykus. Pagal Lietuvoje galiojančią tvarką studentams įskaitomi kitose aukštosiose mokyklose išklausyti dalykai bei jų įvertinimai. Studentai turi galimybę studijuoti pagal individualųjį planą, kai akademinis krūvis sudaromas atsižvelgiant į studento pageidavimus. Studentams gali būti pripažintos neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytos kompetencijos. Studijų programos skiriamieji bruožai: Studijų programa orientuota ne tik į profesinių specialiųjų kompetencijų ugdymą, bet ir į platų bendrųjų gebėjimų, vertybinių nuostatų ugdymą, dabarties administratoriui būtinų kompetencijų suteikimą. Yra įkurta Lyderystės laboratorija. Studijų programa vykdoma ir nuotoliniu būdu. Galimas dviejų skirtingų specializacijų pasirinkimas.

Studijų programa gali būti vykdoma ir nuotoliniu būdu. Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės: Profesinės veiklos galimybės: Absolventai galės dirbti įvairaus dydžio (smulkiose, vidutinėse, stambiose) ir pobūdžio (paslaugų, prekybos, gamybos) verslo įmonėse arba valstybinėse ir viešosiose įstaigose, kitose organizacijoje. Jie turės pakankamai kompetencijų kokybiškai dirbti administratoriaus ar šiai profesinei veiklai artimą darbą, steigti savo verslą, kaip šios srities specialistui sėkmingai integruotis į tarptautinę darbo rinką. Šios studijų programos absolventai pagrįstai galės pretenduoti dirbti organizacijos, jos padalinio vidurinio ar aukštesnio lygio vadovais. Tolesnių studijų galimybės: Absolventai gali toliau studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas, o baigę papildomąsias studijas ar įvykdę kitus konkrečios aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus turi galimybę įstoti į magistrantūrą ir studijuoti pagal antrosios pakopos studijų programas. Absolventas turi galimybę tęsti studijas tiek Lietuvos, tiek užsienio aukštosiose mokyklose. Sąlyginai didesnės studijų tęstinumo galimybės pagal aukštesnės pakopos studijų programą yra absolventui renkantis socialinių mokslų srities studijas.