Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Įstaigų ir įmonių administravimas (anglų k. - Administration of Enterprises and Institutions)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Vadyba

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Vadyba ir administravimas

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras
Administratorius

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6613

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531LX026

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550413

Finansinės grupės kodas

2.7

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-02-01
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Įstaigų ir įmonių administravimo studijų programos paskirtis (bendras tikslas) – parengti administravimo specialistus, turinčius naujausių administravimo ir kitų socialinių mokslų žinių, susipažinusius su šiose srityse atliktais reikšmingais empiriniais tyrimais, gebančius kūrybiškai taikyti žinias, generuoti originalias idėjas, inicijuoti naujoves bei teigiamus pokyčius verslo įmonėse arba valstybinėse ir viešosiose įstaigose bei organizacijose, savarankiškai tirti ir valdyti administravimo procesus, priimti pagrįstus ir socialiai atsakingus sprendimus, veiksmingai prisidėti prie organizacijos, miesto ar regiono valdymo kontekstuose kylančių problemų sprendimo, kokybiškai komunikuoti su skirtingomis interesų grupėmis, produktyviai dirbti komandoje, būti atsakingais už savo veiklos rezultatus, suvokiančius nuolatinio asmeninio ir profesinio tobulėjimo svarbą ir mokančius pasirinkti optimalias saviugdos priemones.
Studijų rezultatai:
Žinos ir supras teoriją, atskleidžiančią verslo įmonę ar valstybinę ir viešąją įstaigą kaip savitą sistemą bei socialinį ekonominį konstruktą.
- Žinos verslo ir viešojo administravimo sektorių aktualijas ir tendencijas Lietuvoje ir užsienio šalyse.
- Gebės teisingai planuoti verslo įmonės ar valstybinės ir viešosios įstaigos veiklą bei atskiras veiklos funkcines sritis.
- Gebės tinkamai organizuoti verslo įmonės ar valstybinės ir viešosios įstaigos veiklą bei atskiras veiklos funkcines sritis.
- Gebės kompleksiškai vertinti verslo įmonės ar valstybinės ir viešosios įstaigos bei jos padalinio veiklą.
- Gebės vertinti aplinkos bei jos veiksnių poveikį verslo įmonės ar valstybinės ir viešosios įstaigos bei jos padalinio veiklai ir rezultatams, priimti sprendimus, atsižvelgiant į aplinkos pokyčius.
- Gebės priimti veiklos bei tam tikros funkcinės srities racionalizavimo sprendimus verslo įmonėje ar valstybinėje ir viešojoje įstaigoje.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, pratybos, individualios ir grupinės konsultacijos, diskusijos, komandinis darbas, praktinės užduotys, skaičiavimo užduotys bei uždaviniai, probleminių situacijų ir atvejo analizė, plano sudarymas, savarankiškas darbas, literatūros studijavimas, planų bei projektų, fundamentaliųjų ir taikomųjų tyrimų, kitų rašto darbų, profesinės veiklos praktikos ataskaitų, kursinio darbo, baigiamojo darbo, prezentacijų rengimas, pristatymas ir gynimas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijų rezultatai vertinami semestro metu ir per egzaminų sesiją. Taikomas kaupiamasis vertinimas, kurio sudedamosios dalys nustatomos atsižvelgiant į dalyko specifiką, studijų dalyko rezultatus ir numatomus studijų (studijų programos) rezultatus. Į galutinį dalyko studijų rezultatų vertinimą dažniausiai integruojami šie elementai: tarpinių atsiskaitymų (pvz., kontrolinių, kolokviumų), savarankiškai atliktų darbų (pvz., plano, projekto, tyrimo ataskaitos, prezentacijos, kt. užduočių) ir egzamino įvertinimai. Dalyko studijose naudojama kaupiamojo vertinimo sistema bei atskirų studijų procese vertinamų elementų įtaka galutiniam įvertinimui, taikant dešimtbalę kriterinę vertinimo skalę, pateikiama dalyko apraše. Dažniausiai egzaminai vykdomi raštu, retesniais atvejais – raštu ir žodžiu. Į kai kurių dalykų studijų rezultatų tarpinio vertinimo procesą fragmentiškai įtraukiami ir patys studentai (vertina vieni kitų darbus bei užduotis, pateikia kritines įžvalgas).
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Pagrindinės studijų krypties dalykų apimtis yra 147 kreditai (su praktika).
Pagrindiniai studijų krypties dalykai: Verslo etika ir tarptautinis protokolas, Aukštoji matematika, Tyrimų metodologija ir duomenų analizė, Dokumentų valdymas, Informatika, Komunikavimo pagrindai, Teisė, Įmonių ekonomika, Apskaitos pagrindai, Vadybos pagrindai, Rinkodaros pagrindai, Personalo vadyba, Darbuotojų sauga ir sveikata, Ekonomikos teorija, Organizacijų socialinė atsakomybė, Organizacinė elgsena ir kiti.
Programoje yra numatytos 3 praktikos (30 kr.): Pažintinė praktika (9 kreditai), Dokumentų valdymo kompiuterinė praktika (6 kreditai), Baigiamoji profesinės veiklos praktika (15 kreditai).
Specializacijos:
Verslo įmonių administravimas
Valstybinių ir viešųjų įstaigų administravimas
Studento pasirinkimai:
Studentams sukurta galimybė studijų krypties žinias gilinti ir gebėjimus tobulinti pasirenkant vieną iš 2 specializacijos (kiekvienoje specializacijoje dėstomi 4 skirtingi dalykai, kurių apimtis 15 kreditų). Studijų programoje yra 3 laisvai pasirenkami dalykai (9 kreditai), t.y. studentas iš kolegijoje ar kitose aukštojo mokslo įstaigose dėstomų dalykų savo nuožiūra gali pasirinkti 3 dalykus, vadovaudamasis savo interesais bei asmenine motyvacija.
Studentai studijų semestro eigoje gali pasirinkti Pažintinės ir Baigiamosios profesinės veiklos praktikos atlikimo laiką. Studentai gali studijuoti pagal kelias studijų programas įskaitant tuospačius arba savo turiniu labai artimus dalykus. Pagal Lietuvoje galiojančią tvarką studentams įskaitomi kitose aukštosiose mokyklose išklausyti dalykai bei jų įvertinimai. Studentai turi galimybę studijuoti pagal individualųjį planą, kai akademinis krūvis sudaromas atsižvelgiant į studento pageidavimus. Studentams gali būti pripažintos neformaliai ir savaime įgytos kompetencijos.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa vykdoma ir nuotoliniu būdu.
Studijų programoje platus specializacijų pasirinkimas.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Absolventai gali toliau studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas, o baigę papildomąsias studijas ar įvykdę kitus konkrečios aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus turi galimybę įstoti į magistrantūrą ir studijuoti pagal antrosios pakopos studijų programas. Absolventas turi galimybę tęsti studijas tiek Lietuvos, tiek užsienio aukštosiose mokyklose. Sąlyginai didesnės studijų tęstinumo galimybės pagal aukštesnės pakopos studijų programą yra absolventui renkantis socialinių mokslų srities studijas.
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai galės dirbti įvairaus dydžio (smulkiose, vidutinėse, stambiose) ir pobūdžio (paslaugų, prekybos, gamybos) verslo įmonėse arba valstybinėse ir viešosiose įstaigose, kitose organizacijoje. Jie turės pakankamai kompetencijų kokybiškai dirbti administratoriaus ar šiai profesinei veiklai artimą darbą, steigti savo verslą, kaip šios srities specialistui sėkmingai integruotis į tarptautinę darbo rinką.
Šios studijų programos absolventai pagrįstai galės pretenduoti dirbti organizacijos, jos padalinio vidurinio ar aukštesnio lygio vadovais.