Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Maisto technologijos (anglų k. - Food Technologies)

Studijų krypties grupė

Technologijų mokslai

Studijų kryptis

Maisto technologijos

Švietimo sritis

Gamyba ir perdirbimas

Švietimo posritis

Maisto produktų technologijos

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Technologijų mokslų profesinis bakalauras
Technologas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6632

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras, Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-45

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531FX002

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550721

Finansinės grupės kodas

2.2

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2022-03-03
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas(-ai):
Parengti aukštos kvalifikacijos maisto technologijų specialistus, turinčius žinių, praktinių gebėjimų ir įgūdžių, būtinų naujų gaminių kūrimui, jų kokybinei ir kiekybinei analizei, maisto gamybos technologijų įdiegimui ir tobulinimui, technologinių problemų sprendimui, užtikrinant kokybę ir saugą maisto gamybos bei maitinimo įmonėse.

Studijų rezultatai:
Programos absolventas:
1. Žino maisto technologijų esminius teorinius pagrindus ir susieja su bendrųjų dalykų žiniomis.
2. Turi žinių apie maisto produktų cheminę sudėtį, mitybinę vertę, kokybės reikalavimus, mikrobiologinius, fizikinius, cheminius ir juslinius analizės metodus.
3. Žino maisto produktų gamybos būdus, pokyčius gaminant, perdirbant ir laikant maistą, technologinės įrangos parinkimo, išdėstymo, veikimo ir eksploatavimo principus.
4. Geba taikyti maisto mokslo ir technologijų žinias analizuojant maisto gamybos procesus, bei atliekant mikrobiologinę, fizikinę, cheminę ir juslinę analizę.
5. Geba taikyti tarptautinius, Europos ir Lietuvos normatyvinius dokumentus, standartus, reglamentuojančius maisto produktų gamybą ir saugą.
6. Taiko maisto technologijų projektavimo metodikas ir maisto technologijų žinias kuriant naujus maisto produktus bei tobulinat gamybos procesą.
7. Geba parengti technologinę ir sąmatinę projekto dokumentaciją, išmano verslo valdymo aspektus.
8. Geba sisteminti reikiamą profesinę informaciją, atlikti eksperimentus, apdoroti jų duomenis ir pateikti išvadas apie produktų kokybę.
9. Turi darbo su technologine ir laboratorine įranga įgūdžių atliekant fizikinę, cheminę ir mikrobiologinę maisto analizę.
10. Geba parinkti tinkamas žaliavas, medžiagas, įrangą, priemones ir gamybos būdus bei taiko juos maisto technologijose.
11. Geba užtikrinti maisto saugą ir kokybę visoje maisto grandinėje.
12. Geba valdyti maisto gamybos procesus, taikyti darbo organizavimo principus vadovaujantis darbo saugos ir aplinkosaugos, etiniais bei komercijos principais.
13. Geba veiksmingai dirbti pavieniui ir komandoje, suvokia mokymosi visą gyvenimą svarbą ir jam pasirengia.
14. Moka bendrauti su maisto technologijų specialistais, kolegomis bei plačiąja visuomene taisyklinga lietuvių ir bent viena užsienio kalba.
15. Turi organizacinių įgūdžių, geba priimti ir įgyvendinti sprendimus, supranta technologinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikosi profesinės etikos.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Orientuotos į bendrųjų ir profesinių kompetencijų plėtojimą bei kūrybiškumo ugdymą: paskaitos, seminarai, diskusijos, individualūs ir grupiniai projektiniai darbai, praktiniai seminarai, atvejų analizė, darbų viešas pristatymas ir gynimas, sąvokų žemėlapis, probleminis skaitymas, mokslinių straipsnių rengimas, informacijos paieška ir sisteminimas ir kt.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Programos studijų rezultatų vertinimas atliekamas visą semestrą ir egzaminų sesijos metu taikant kaupiamąjį vertinimą. Studijų rezultatai semestro metu vertinami per tarpinius atsiskaitymus: kontrolinis darbas, individualūs ir grupiniai projektiniai darbai, testavimas, atvejo analizė, informacijos paieška ir sisteminimas, diskusijos, esė, savarankiškos kūrybinės užduotys, seminarai, kursiniai darbai, praktikų ataskaitos, egzaminai, baigiamasis darbas.

Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų dalykai (126 kreditai): Studijų dalykai (126 kreditai): Profesinė užsienio kalba (anglų); Profesinė komunikacija; Matematika; Bendroji chemija; Įvadas į maisto technologijas; Mikrobiologija ir sanitarija; Kompiuterinis informacijos valdymas; Aplinkos ir žmonių sauga; Taikomosios mechanikos pagrindai; Kompiuterinė grafika; Fizikinė chemija ir analizė; Augalinio maisto technologijos ir įrengimai; Organinė chemija ir biochemijos pagrindai; Taikomųjų tyrimų metodologija; Vadybos pagrindai; Gyvūninio maisto technologijos ir įrengimai; Maisto teisė; Maisto chemija ir analizė; Mityba; Juslinė analizė; Maisto kokybės ir saugos valdymas; Tvari maisto gamyba ir darni aplinka; Filosofija (A1); Bendravimo psichologija (A2); Maisto pramonės technologinių procesų inžinerija; Laboratoriniai maisto tyrimai; Maisto įmonių ekonomika; Maisto gamybos procesų projektavimas.
Laisvai pasirenkamieji dalykai (6 kreditai).
Praktikos (36 kreditai): Pažintinė praktika, Verslo praktika, Maisto gamybos proceso tyrimo praktika,
Maisto technologijų praktika, Baigiamoji praktika.
Baigiamasis darbas (12 kreditų).

Specializacijos:
-

Studento pasirinkimai:
Galima rinktis:
- laisvai pasirenkamus studijų dalykus;
- alternatyvius studijų dalykus.

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Maisto technologijų studijų programa – vienintelė vakarų Lietuvoje, rengianti maisto srities specialistus su aukštuoju išsilavinimu, iš kitų Maisto technologijų krypties studijų programų išsiskirianti orientacija į Vakarų Lietuvos regiono žuvų produktų gamintojų poreikius, įsisavinant naujas ir šiuolaikiškas žuvų produktų gamybos technologijas.

Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas galės dirbti technologu, gamybos vadovu, meistru, laboratorijos darbuotoju, maisto kokybės ir saugos atstovu maisto gamybos bei maitinimo įmonėse arba įsteigti savo įmonę ir jai vadovauti.

Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai turės teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.