Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Maisto technologija (anglų k. - Food technology)

Studijų krypties grupė

Technologijų mokslai

Studijų kryptis

Maisto technologijos

Švietimo sritis

Gamyba ir perdirbimas

Švietimo posritis

Maisto produktų technologijos

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Technologijų mokslų profesinis bakalauras
Technologas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6602

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-45

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531FX004

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550721

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-02-26
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas(-ai):
Rengti specialistą, gebantį projektuoti, organizuoti, vykdyti ir valdyti visų maisto produktų grupių technologinius procesus maisto tvarkymo subjektuose.
Studijų rezultatai:
Absolventai gebės:
1. Bendrauti su technologijų bendruomene, mitybos, maisto saugos specialistais bei visuomene.
2. Taikyti komunikacijos žinias, perteikti idėjas ir sprendimus maisto įmonės veikloje.
3. Dirbti pavieniui ir komandoje.
4. Pristatyti eksperimentų ar tyrimų rezultatus ir pateikti išvadas apie produktų maistinę vertę, kokybę bei saugą.
5. Rasti reikiamą profesinę informaciją duomenų bazėse ir kituose informacijos šaltiniuose.
6. Taikyti maisto mokslo ir technologijų inovacijas su maisto gamyba, paskirstymu ir vartojimu susijusioje veikloje.
7. Atlikti reikiamus eksperimentus, apdoroti jų duomenis, argumentuotai pagrįsti savo sprendimus.
8. Parinkti tinkamas žaliavas, medžiagas, priemones, būdus ir taikyti juos maisto technologijose.
9. Vertinti naudojamų žaliavų, medžiagų, gaminių saugą ir kokybę maisto technologijoms.
10. Taikyti žaliavų, medžiagų, visų maisto produktų grupių gamybos ir jų saugos ir kokybės žinias maisto technologiniuose procesuose.
11. Vykdyti žaliavų, maisto gamybos proceso, produkcijos saugos ir kokybės reikalavimus pagal savikontrolės sistemas.
12. Planuoti, organizuoti, vykdyti ir kontroliuoti maisto technologinius procesus.
13. Parinkti ir išdėstyti technologinę įrangą pagal maisto technologinių operacijų srautą ir argumentuotai pagrįsti savo sprendimus.
14. Taikyti maisto technologijų projektavimo metodikas.
15. Taikyti maisto produktų gamybos saugos ir kokybės reikalavimus visuose maisto gamybos etapuose.
16. Taikyti verslumo, ekonomikos pagrindų žinias maisto įmonės veikloje.
17. Vykdyti maisto gamybą, vadovaujantis etiniais, aplinkosaugos, darbo saugos reikalavimais.
Specializacija Duonos kepimo technologija
18. Savarankiškai projektuoti, organizuoti, vykdyti duonos kepimo technologinius procesus.
19. Valdyti, užtikrinti duonos kepinių saugą ir kokybę.
Specializacija Mėsos produktų technologija
20. Savarankiškai projektuoti, organizuoti, vykdyti mėsos ir jos produktų technologinius procesus. bei
21. Valdyti ir užtikrinti mėsos produktų saugą ir kokybę.
Specializacija Maitinimo įmonių gamybos technologija
22. Savarankiškai projektuoti, organizuoti, vykdyti gamybą, aptarnavimą maitinimo įmonėse.
23. Užtikrinti maisto gamybos saugą ir kokybę.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, pratybos, laboratoriniai darbai, mokomosios literatūros skaitymas, uždavinių sprendimas, literatūros apžvalgos rengimas ir pristatymas, kursiniai projektai, savarankiškas darbas, profesinės veiklos praktikos, baigiamojo darbo projektas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikomas kaupiamasis vertinimas. Kaupiamojo vertinimo sudedamosiomis dalimis vertinami tam tikri studijų dalyko programoje numatyti studijų rezultatai. Kiekvieno dalyko arba modulio studijos baigiamos egzaminu arba studento savarankiškai atlikto darbo (projekto) įvertinimu. Galutinį pažymį sudaro dalyko programoje nustatytos kaupiamojo vertinimo sudedamosios dalys (pvz.: tarpiniai atsiskaitymai, savarankiški darbai, egzaminas), kurių procentinė išraiška nustatoma studijų dalyko programoje.

Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji koleginių studijų moduliai (20 kr.): Tiksliųjų mokslų pagrindai; Saviugda ir komunikacija.
Studijų krypties moduliai (120 kr.): Mityba ir maisto chemija; Chemija I; Chemija II; Aplinkosauga ir darbo teisė; Maisto produktų technologija I; Maisto produktų technologija II; Maisto sauga ir kokybė; Verslumo pagrindai.
Praktikos (30 kr.): Bendroji technologinė ir maisto kokybės; Specialiųjų technologijų; Baigiamoji.
Specializacijos:
Duonos kepimo technologija moduliai: Duonos kepimo technologijos ir įrengimai; Duonos kepinių saugos ir kokybės valdymas ir užtikrinimas.
Mėsos produktų technologija moduliai: Skerdimo ir mėsos produktų gamybos technologija ir įrengimai; Mėsos produktų saugos ir kokybės valdymas ir užtikrinimas.
Maitinimo įmonių gamybos technologija moduliai: Maitinimo įmonių gamybos technologija ir įrengimai; Maitinimo įmonių gamybos saugos ir kokybės valdymas ir užtikrinimas.
Studento pasirinkimai:
Siūlomų modulių sąrašas tvirtinamas kiekvienais mokslo metais atskirai

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Skatinamas profesinių gebėjimų tobulinimas praktinėje veikloje.

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Galėsi dirbti maisto pramonės, viešojo maitinimo, prekybos įmonėse, organizuoti maisto gamybą, kvalifikuotai valdyti gamybos procesą, gaminti kokybišką produkciją, atitinkančią ES teisės aktus.
Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į antrosios pakopos studijas aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.