Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Kineziterapija (anglų k. - Physiotherapy)

Studijų krypties grupė

Sveikatos mokslai

Studijų kryptis

Reabilitacija

Studijų krypties šaka

Kineziterapija

Švietimo sritis

Sveikatos priežiūra

Švietimo posritis

Terapija ir reabilitacija

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Sveikatos mokslų profesinis bakalauras
Kineziterapeutas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6604

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-43

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531GX027

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550915

Finansinės grupės kodas

2.3

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-03-07
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti aukštos kvalifikacijos specialistus – kineziterapeutus, kurie savarankiškai arba reabilitacijos specialistų komandoje teiks profesionalias ir kokybiškas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, apimančias asmens funkcinės ir fizinės būklės ištyrimą, diagnostiką, gydymą judesiu, fiziniais ir fizikiniais veiksniais, negalios kompensavimą, sveikatos priežiūrą, prevenciją, sveikos gyvensenos propagavimą ir mokymą.
Studijų rezultatai:
 atlikti į praktiką orientuotus empirinius tyrimus: rinkti ir sisteminti informaciją, tinkamai formuluoti problemą, parinkti ir taikyti kokybinius ir kiekybinius tyrimo metodus, vadovaujantis tyrimų etikos principais rinkti, kaupti ir analizuoti tyrimo duomenis, suformuluoti tyrimo išvadas;
 tyrimo rezultatus taikyti spręsdami reabilitacijos srities problemas, plėtodamas profesinę veiklą, diegdami sveikatos priežiūros ir reabilitacijos inovacijas;
 bendrauti ir bendradarbiauti kurdami visavertį bendravimo ryšį su klientu ar pacientu, grupe, bendruomene, kolegomis ir atsakingai dirbti komandoje;
 reikšti savo mintis žodžiu ir raštu, bendrauti profesinėje aplinkoje lietuvių ir užsienio kalba;
 savo praktinėje veikloje generuoti naujas idėjas, prisitaikyti prie naujų situacijų;
 imtis atsakomybės už savo ir sau pavaldžių darbuotojų veiklos kokybę vadovaujantis profesine etika ir pilietiškumu;
 stiprinti reabilitacijos krypties profesijos įvaizdį, rūpintis jos verte ir svarba;
 kritiškai vertinti savo profesinę praktiką, žinias ir vertybes, reflektuoti savo, kaip profesionalo, tobulėjimą, mokydamasis visą gyvenimą;
 savarankiškai priimti sprendimus, įvertinti jų poveikį ir veikti apibrėžtoje situacijoje, panaudodamas praktines žinias;
 naudotis informacinėmis technologijomis, elgtis su konfidencialia informacija;
 rūpintis savo profesinės savimonės stiprinimu, profesijai adekvačių charakterio savybių ugdymu;
 atpažinti ir įvertinti kliento ar paciento (grupės, bendruomenės) poreikius ir stiprybes, planuoti, vykdyti ir vertinti darbo procesą ir jo rezultatus, taikyti įvairius metodus, kurti abipusio pasitikėjimo santykius, atstovauti klientų ar pacientų teisėms ir interesams;
 pildyti, kaupti ir analizuoti profesinę dokumentaciją;
 parinkti ir taikyti tinkamas asmens funkcinio ir fizinio ištyrimo technikas, priemones ir metodus;
 vadovautis praktinėje veikloje lygių galimybių užtikrinimo, įvairovės pripažinimo principais, sveikatos priežiūros ir reabilitacijos vertybėmis, etika ir profesinės atsakomybės principu;
 analizuoti problemas, susijusius su asmens psichosocialine, pažintine, emocine, fizine būkle ir disfunkcija;
 integruoti mokslu grįstus tyrimus ir praktiką į prevencijos, sveikatinimo, gydymo, abilitacijos ir reabilitacijos sritis;
 vertinti ir analizuoti profesinės veiklos rezultatus, bendradarbiaudamas su klientu ar pacientu, šeimos nariais;
 demonstruoti profesinės etikos ir elgesio principus.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Numatyti į studentus orientuoti įvairūs interaktyvūs metodai (atvejų analizė, refleksija, įtraukianti paskaita, stebėjimas, pažangios patirties analizė, prielaidų kėlimas ir pagrindimas, minčių žemėlapiai ir t.t.), savarankiškas darbas ir su juo susiję metodai.
Probleminio mokymo metodai modulių studijose: atvejų analizė mažose grupėse, įtraukia studentus į konfrontaciją su praktikos problemomis stimuliuojančiomis jų savarankišką mokymąsi, realizuos tarpdisciplininę žinių ir įgūdžių integraciją, sprendžiant realias gyvenimiškas situacijas, o dėstytojo funkciją pakeičia į konsultanto ir padėjėjo funkciją.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijos vykdomos ir studentų žinios bei gebėjimai vertinami dešimtbale kriterine vertinimo sistema. Studijuojami moduliai baigiami egzaminu - objektyvi struktūrizuota klinikinė situacija arba projektiniu darbu, priklausomai nuo studijų programos rezultatų. Studijų rezultatų pasiekimo vertinimas susideda iš tokių elementų; žinių, supratimo ir gebėjimų vertinimo. Vertinimas grindžiamas patikimumo, aiškumo, naudingumo ir nešališkumo principais.
Kiekvieno studijų dalyko dėstytojas nustato ir semestro pradžioje informuoja studentus apie kiekvienos sudedamosios (užduoties, darbo) dalies įtaką (procentais) galutiniam įvertinimui ir formuluoja kiekvienos tarpinės užduoties vertinimo kriterijus.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji koleginių studijų dalykai modulinėje sistemoje (18 kreditų): profesinė aplinka, profesinė kalba, žmogaus sauga ir ergonomika, bendravimo psichologija ir pedagogika, filosofija.
Studijų krypties dalykai modulinėje sistemoje (102 kreditai): anatomija ir fiziologija; aplinkos sveikata; genetika; bendroji kineziterapija ir funkcinė diagnostika; mokslas apie judesius; patologija; masažas; terapinė ir geriatrijos atvejais kineziterapija; aktyvioji ir pasyvioji kineziterapija; farmakologija ir fitoterapija; slaugos pagrindai ir pirmoji medicinos pagalba; chirurginė, traumatologinė, ortopedinė kineziterapija, reabilitacijos pagrindai; nervų ligos ir kineziterapija; akušerinė ir ginekologinė kineziterapija; kineziterapijos metodikos; vaikų kineziterapija; specialioji ir gerontologinė kineziterapija; sveikatos teisė, verslo ir karjeros projektavimas; taikomieji tyrimai, informacinės komunikacijos ir statistika. Profesinės veiklos praktikoms vyksta etapais, kurioms skirta – 42 kreditai.
Nuolatinių studijų programos praktikos: 2 semestre – bendrosios kineziterapijos praktika (6 kreditai, 4 sav.); 3 semestre – chirurginės, traumatologinės, ortopedinės kineziterapijos praktika (3 kreditai, 2 sav.), terapinės ir geriatrijos atvejais kineziterapijos praktika (3 kreditai, 2 sav.); 4 semestre – neurologinės kineziterapijos praktika (6 kreditai, 4 sav.), pediatrinės kineziterapijos praktika (3 kreditai, 2 sav.); 6 semestre – specialiosios ir gerontologinės kineziterapijos praktika (6 kreditai, 4 sav.), baigiamoji praktika ir supervizija (15 kreditų, 10 sav.).
Praktikų metu susipažįstama su kineziterapeuto darbo metodais ir darbo organizavimu sveikatos priežiūros ir reabilitacijos įstaigose, įtvirtinami ir tobulinami praktiniai įgūdžiai, įgyti studijų ir praktinių užsiėmimų metu.
Studijų programa baigiama baigiamojo darbo rengimu (9 kreditai) ir viešu jo gynimu kvalifikavimo komisijos posėdyje.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Alternatyviai pasirenkamiesiems dalykams studijuoti skiriama 9 kreditų studijų programos apimties. Galima gilinti žinias studijų kryptyje pasirenkant po vieną dalyką iš nurodytos krypties dalykų: visuomenės sveikata/šeimos sveikata; taškinis masažas/estetinė fitoaromaterapija; muzikos ir judesio terapija/miego terapija; sporto medicinos pagrindai/ SPA industrijos pagrindai.
Laisvai pasirenkamiesiems dalykams studijuoti skiriama 9 kreditų studijų programos apimties.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Kineziterapijos studijų programoje studijuojama probleminio mokymosi metodu.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai gali dirbti visų sveikatos priežiūros lygių asmens sveikatos priežiūros įstaigose, socialinės reabilitacijos ir abilitacijos, ugdymo ir mokymo įstaigose, globos ir slaugos įstaigose, sveikatinimo įstaigose, verstis privačia veikla.
Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į antrosios pakopos studijas aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2018-02-21